3. Vi vill utveckla ett jämlikt samhälle

Med insikt om att de demokratiska värderingarna dagligen måste värnas, arbetar vi kontinuerligt för alla människors lika värde. Nedan anges uppdrag till nämnderna 2019.

Foto: Scandinav Bildbyrå

Den politiska viljan

Digitalisering – på gott och ont

När alltmer i samhället digitaliseras ökar risken att vi skapar ett nytt utanförskap. Även den som inte fullt ut har möjlighet att delta i den digitala utvecklingen måste kunna ta del av samhällets utbud. Vi vill därför att kommunstyrelsens pensionärs- respektive handikappråd får ett särskilt uppdrag att bevaka den frågan, med ett utpekat tjänstemannastöd på kommunledningskontoret. Behov av åtgärder ska redovisas till kommunstyrelsen.

Samtidigt behöver kommunorganisationen fortsatt växla upp arbetet med att digitalisera verksamheterna, såväl internt som i mötet med medborgarna. Det uppdraget åligger samtliga nämnder inom ram, där ekonomiska behov ska preciseras inför budgetbeslutet för år 2020.

Uppdrag till nämnden

1. Redovisa behov av åtgärder för att motverka det digitala utanförskapet (KS Pensionärs- och Handikappråd)

2. Öka takten på den digitala verksamhetsutvecklingen, och precisera ekonomiska behov för det fortsatta arbetet inför budgetbeslut 2020 (alla nämnder)

Förebyggande arbete för barn och unga

Uppdrag till nämnden

3. Beskriva hur arbetet med samsjuklighetsboendet fortskrider, i syfte att snarast möjligt få boendet i drift (SN)

Övergripande mål

Uppdragen utgår från politikens övergripande mål 2016-2019 och är oppositionens beslutade övergripande verksamhetsplan med budget 2019. Mål 3 - Samhällsbygget Enköping utvecklar ett jämlikt samhälle

Alla övergripande mål