2. Vi vill skapa en hållbar framtid

Medvetna om att våra resurser är ändliga hushållar vi långsiktigt och förebyggande. Nedan anges uppdrag till nämnderna 2019.

Foto: Scandinav Bildbyrå

Den politiska viljan

Landsbygdsfokus i ny cykelplan

Den kommunövergripande cykelplanen ska revideras under 2019. Tekniska nämnden har i uppdrag att prioritera cykelvägen mellan Örsundsbro och Alstabadet, som kommunen nyligen fått möjlighet att samfinansiera med Regionen, samt cykelvägen mellan centrala Enköping och Haga där utbyggnaden av nya bostäder pågår.

Uppdrag till nämnden

1. Prioritera cykelvägen mellan Örsundsbro och Alstabadet, samt mellan centrala Enköping och Haga, när den kommunövergripande cykelplanen revideras 2019

Nu förverkligar vi centrumpusslet

Efter ett partiöverskridande arbete med de olika beståndsdelarna i det så kallade centrumpusslet, är det dags att skrida till handling. Först i tur står Joar Blå, där partierna i stort är överens. Ett uppdrag till tekniska nämnden är att utifrån upplevelsenämndens hantering av kulturhusfrågan inleda upprustningen av samtliga Joar-byggnader. Utgångspunkten bör vara att ytterligare ytor görs tillgängliga för biblioteket genom att hela eller delar av upplevelseförvaltningens administration flyttar. Verksamheter som bör övervägas i den gamla restaurangdelen är turistbyrån, ett JP Johansson-museum och ett mindre café.

Uppdrag till nämnden

2. Inled upprustningen av samtliga Joar-byggnader (TN)

Ekonomiska förutsättningar

Det övergripande överskottsmålet på 2 procent över en åttaårig konjunkturcykel kvarstår dock. Samtliga nämnder får därför i uppdrag att planera för effektiviseringar och/eller förändringar av verksamheter och service från och med år 2020, motsvarande minst två procent årligen utifrån resursmodellens behovsuppräkning. Fokus ska vara på minskad/rationaliserad administration och de verksamheter som gör att vi i minsta mån försämrar servicen för dem vi är till för. Underlaget ska finnas inför 2020 års budgetbeslut i juni 2019. Vård- och omsorgsområdet i Enköping är något mer kostsamt än i jämförbara kommuner. Ovanstående effektiviseringsuppdrag skärps därför för Vård- och omsorgsnämnden med ytterligare en procentenhet.

När medborgarnas förväntningar på kommunen ökar mer än de ekonomiska förutsättningarna, är också de taxor och avgifter kommunen tar ut viktiga inkomstkällor. Vår uppfattning är att de politiska besluten om taxor och avgifter kan beredas mer ingående. Samtliga berörda nämnder får därför i uppdrag att inför 2020 års budgetbeslut granska respektive område. Utöver taxornas och avgifternas storlek behöver underlagen kompletteras med de olika posternas omfattning, så att det är möjligt att bedöma hur en höjning eller sänkning påverkar kommunens ekonomi.

Förslaget i denna oppositionsbudget utgår ifrån ett generellt effektiviseringskrav på 1,5 procent för de större nämnderna. Det tillfälligt sänkta överskottsmålet möjliggör en politisk prioritering av Skol- och Utbildningsnämnden samt Miljö- och byggnadsnämnden som undantas från besparingen, samtidigt som de får uppdrag inom ram. Den personalintensiva Vård- och omsorgsnämndens verksamhet behöver tid för att förändringar ska få genomslag. Nämndens effektiviseringskrav 2019 har därför minskats. Vissa övriga nämnders budget korrigeras något utöver effektiviseringskravet.

Kommunledningskontoret som nu slås ihop med serviceförvaltningen till en gemensam förvaltning genomgår redan ett effektiviseringsarbete. Denna centrala administration får ett riktat effektiviseringskrav på 3,5 miljoner kronor, utöver det generella på 1,5 procent.

Uppdrag till nämnden

3. Granska samtliga taxor och avgifter extra inför 2020 års budgetbeslut och beskriv de olika posternas omfattning och hur de påverkar kommunens ekonomi (alla nämnder)

4. Planera för effektiviseringar och/eller förändringar av verksamheter och service från och med år 2020, motsvarande minst två procent årligen utifrån resursmodellens behovsuppräkning (alla nämnder)

5. Kommunledningskontorets och serviceförvaltningens sammanslagna förvaltning har ett riktat effektiviseringskrav på 3,5 miljoner kronor, utöver det generella på 1,5 procent (KS)

6. Effektiviseringsbehovet ovan utökas till tre procent (VON)

7. Visa hur kostnaderna för administration minskas och hur tilliten till medarbetarnas förmåga kan öka (alla nämnder)

Övergripande mål

Uppdragen utgår från politikens övergripande mål 2016-2019 och är oppositionens beslutade övergripande verksamhetsplan med budget 2019. Mål 2 - Samhällsbygget Enköping skapar en hållbar framtid.

Alla övergripande mål