1. Vi vill få människor att växa

Utifrån individens behov av utveckling får alla förutsättningar att hitta sitt allra bästa jag. Nedan anges uppdrag till nämnderna 2019. Uppdragen utgår ifrån oppositionens beslutade övergripande verksamhetsplan med budget 2019.

Foto: Mostphotos

Den politiska viljan

Utveckla fritidsverksamheten

I den sammanslagna nämndens budgetökning på 86 miljoner kronor (8,2%) ingår ett uppdrag att utveckla fritidshemsverksamheten för minst fem miljoner kronor utöver verksamhetens budget för 2018, samt en fortsatt utökad medelsfördelning inom nämnden till gymnasieskolan med fem miljoner kronor.

Uppdrag till nämnden

1. Utveckla fritidshemsverksamheten för minst fem miljoner kronor utöver verksamhetens budget för 2018 (UAN)

2. Fortsatt prioritering inom nämndens budget av gymnasieskolan med fem miljoner kronor (UAN)

Professionsutveckling och fysisk aktivitet

Arbetet under den gångna mandatperioden med en skolkommission och dess rekommendationer ska vara fortsatt fokus för Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden. Den specifika rekommendationen om att inrätta ett professionsutvecklingsprogram var ett tydligt uppdrag, som nu utvecklas vidare. Bra undervisning i alla skolformer – förskolor, grundskolor, fritidshem och gymnasieskolor samt en välfungerande elevhälsa - är nödvändig både för individ och samhälle i kampen mot kriminalitet, psykisk ohälsa och utanförskap.

Fysisk aktivitet hos barn och ungdomar är en nyckel till att komma till bukt med psykisk och fysisk ohälsa. Vi vet också att barn som får positiva upplevelser av fysisk aktivitet i skolan i högre grad blir fysiskt aktiva som vuxna. Att öka den fysiska aktiviteten i skolan utifrån det beslutade idrottspolitiska programmet är därför ett uppdrag för Upplevelsenämnden och Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden.

Uppdrag till nämnden

3. Redovisa det fortsatta arbetet med professionsutvecklingsprogrammet i enlighet med skolkommissionens rekommendation (UAN)

4. Öka den fysiska aktiviteten i skolan utifrån det beslutade idrottspolitiska programmet (UPN, UAN)

Kommunen som arbetsgivare

Hur arbetet är organiserat betyder mycket för hur kommunen uppfattas som arbetsgivare. Det krävs därför en tillitsbaserad styrning och ledning. Våra medarbetare behöver rätt förutsättningar och kvalifikationer för mötet med kommunens innevånare/medborgare/brukare. Genom att förbättra arbetsmiljön, fokusera mer på kärnverksamheten, ökad effektivitet, flexibilitet, minska administrationen samt att bygga en kultur där samverkan och samarbete prioriteras, kan kommunen attrahera både de redan anställda och rekrytera nya medarbetare.

Uppdrag till nämnden

5. Redovisa de viktigaste åtgärderna för att attrahera personal och skapa en god berättelse om Enköpings kommun som arbetsplats (alla nämnder)

Tobakstillsyn i skolan

Miljö- och byggnadsnämndens uppgift är att sköta tillsynen av att reglerna mot rökning efterföljs inom skolans verksamheter.

Uppdrag till nämnden

6. Beskriv tillsynen av att reglerna mot rökning efterföljs inom skolans verksamheter (MBN)

Skatepark på Korsängsfältet

Upplevelsenämnden fick i uppdrag 2018 att tillsammans med kommunstyrelsen och i samråd med berörda nämnder se över planprogrammet för Korsängsfältet. Uppdraget kompletteras nu med särskilt fokus på att förverkliga den planerade friidrottsanläggningen och att förbereda bygget av en skatepark.

Uppdrag till nämnden

7. Projektera den planerade friidrottsanläggningen och förbered bygget av en skatepark på Korsängsfältet (UPN)

Övergripande mål

Uppdragen utgår från politikens övergripande mål 2016-2019 och är oppositionens beslutade övergripande verksamhetsplan med budget 2019. Mål 1 - Samhällsbygget Enköping ska få människor att växa.

Alla övergripande mål