Styrning och uppföljning

Enköpings utveckling bygger på att skapa en kultur och strukturer för ständiga förbättringar, en stark effektkultur och en styrning och ledning grundad på tillit. Ett led i att skapa en stark effektkultur är att det som tidigare varit smartmål nu är effektmål.

Planera

Kommunfullmäktige

Fullmäktige beskriver den övergripande politiska viljan i fem strategiska mål för åren 2016–2019. Målen ansluter till Vision 2030 och visar vilken inriktning underliggande mål ska ha.

Ett huvuduppdrag till nämnder, bolag och kommunalförbund är att ta fram egna planer, som beskriver respektive ansvarsområde och anger hur det ska utvecklas utifrån fullmäktiges övergripande mål. Det är en tillitsstyrning, där ansvariga för verksamheten får förtroende att styra utvecklingen mot en högre måluppfyllelse. Kommunfullmäktige kan även ge nämnder ett begränsat antal uppdrag, där fullmäktige vill se förändrade effekter eller om en särskild insats ska ske. Uppdrag kan vara förenade med riktade medel.

Nämnd, bolag och kommunalförbund

Ambitionen med tillitsstyrning är att fullmäktige inte ska detaljstyra nämnderna, bolagen och kommunalförbunden. Därför har nämndplaner och motsvariga planer för bolagen och kommunalförbunden en stor tyngd i den politiska målstyrningen. Fullmäktiges strategiska mål bryts ner av nämnderna i effektmål. Målen ska vara strategiskt viktiga för nämndens kärnverksamhet och visa vad invånarna kan förvänta sig av kommunens service och tjänster. Effektmålen ska fokusera på den effekt som verksamhetsresultatet ska ge, och mindre på kommunens arbetsprocesser. Uppdragen ska utföras under året. Bolagen och kommunalförbunden har de strategiska målen att förhålla sig till och ska ha en modell för att utveckla verksamheten i den riktningen.

Kommunstyrelsen

I samråd med nämnderna utövar kommunstyrelsen en samordnad styrning. Kommunstyrelsen säkerställer genom dialog med nämnderna att de samlade effektmålen skapar förutsättningar för fullmäktige att nå de strategiska målen.

Genomföra

Utifrån mål och uppdrag bestämmer tjänstemannaorganisationen hur arbetet ska bedrivas. Det ska finnas en koppling mellan politiska mål och det som sker på verksamhetsnivå.

Följa upp och analysera

Enköpings kommun är en lärande organisation med ett målstyrt, delegerat ansvar. Medarbetarnas arbete med att göra skillnad för dem vi är till för står i centrum för kommunens utveckling. Effekterna av arbetet följs upp systematiskt och kontinuerligt på alla politiska nivåer med syfte är att möjliggöra fortsatt utveckling.

Nämnd, bolag och kommunalförbund

Nämnderna följer löpande den egna måluppfyllelsen och vidtar åtgärder vid behov. Utfall av effektmål med analys av effekter rapporterar nämnderna till kommunstyrelsen delårs- och årsvis. Nämnderna rapporterar om uppdragen är påbörjade eller slutförda.  Nämnderna rapporterar  verksamhetens resultat av hela nämndens uppdrag till kommunstyrelsen årsvis. Även bolagens och kommunalförbundens resultat följs upp och redovisas till kommunstyrelsen.

Analysen av verksamhetens resultat och nämndernas måluppfyllelse ligger till grund för kommande års politiska målstyrning.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen bereder uppföljning till fullmäktige genom att sammanställa och analysera den egna och övriga och nämnders, bolagens och kommunalförbundens resultat.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige följer årligen upp hur kommunen utvecklas genom att sammanställa nämndernas måluppfyllelse. Ju fler effektmål som uppfyllts, desto mer har fullmäktiges strategiska mål förverkligats.

Fullmäktige följer även följande tio indikatorer;

 1. Utvecklande skola
 2. Minskat utanförskap
 3. Mer demokrati
 4. Tryggare vardag
 5. Nöjdare näringsliv
 6. Bättre bemötande
 7. Utveckla hela kommunen
 8. Ökad turism
 9. Större miljöansvar
 10. Nöjdare Enköping

Syftet med indikatorerna är att de ska mäta om Enköpings kommun utvecklas långsiktigt enligt de strategiska målen. Målet är att se en positiv trend.

Process - målstyrning och uppföljning

 1. Kommunfullmäktige har en övergripande politisk viljeriktning och kan ge riktade uppdrag.
 2. Nämnd, bolag och kommunalförbund tar fram effektmål.
 3. Nämnd, bolag och kommunalförbund rapporterar ufall och analyser.
 4. Kommunstyrelsen sammanställer och bereder uppföljningen.
 5. Kommunfullmäktige fastställer sammanställning av resultat och analys.
Processchema