Samhällsbygget Enköping

Övergripande mål för Enköpings kommun 2016-2019.

1. Samhällsbygget Enköping får människor att växa

Utifrån individens behov av utveckling får alla förutsättningar att hitta sitt allra bästa jag.

En kvalitetsmässigt bra utbildning präglas av trygghet, tillit och delaktighet utan kränkande särbehandling. Samarbete mot barns och ungas psykiska ohälsa har extra fokus. Drogmissbruk och utanförskap motverkas. Kultur- och fritidsaktiviteter breddas ytterligare och når fler.

När du som ung eller äldre efterfrågar vård- och omsorgstjänster möts du utifrån dina behov och möjligheter. Personalens kompetensutveckling och ständig nyfikenhet förbättrar arbetsrutiner och verksamhet. Rätt till heltid och färre delade turer bör prövas.

En fungerande arbetsmarknad där alla får plats går hand i hand med fungerande integration. Med gemensamma krafter och fokus på samarbete kring en Enköpingsmodell för arbetsmarknad och integration har vi alla chanser att lyckas.

2. Samhällsbygget Enköping skapar en hållbar framtid

Medvetna om att våra resurser är ändliga hushåller vi långsiktigt och förebyggande.

Enköping skapar ett fungerande samhälle med kulturell och ekonomisk utveckling i balans med jordens ekologiska system. Vi ökar medvetenheten, både inom den kommunala verksamheten och i samhället i stort, om att våra resurser är ändliga.

Vi arbetar nämndöverskridande med långsiktigt miljöfokus. Målet är att bli fossilfria. Digitalt ska vara normen. Konsekvenserna för miljön beaktas noga för nya vägar, bostads- och arbetsplatsområden. Kollektivtrafikens betydelse utvecklas och intentionerna i kommunens cykelplan tas tillvara. Vi underlättar och uppmuntrar till användandet av förnyelsebar energi och ligger i framkant med olika energiutvecklingsprojekt.

Fastighetsunderhållet sker ansvarsfullt och långsiktigt. Med god ekonomisk hushållning och samverkan, får vi mesta möjliga medborgarnytta för våra resurser.

Dricksvatten av hög kvalitet är en målsättning. Välfärdsteknologin utvecklas. Maten lagas lokalt och vi samverkar aktivt för att öka såväl andelen närproducerad som ekologisk mat.

3. Samhällsbygget Enköping utvecklar ett jämlikt samhälle

Med insikt om att de demokratiska värderingarna dagligen måste värnas, arbetar vi kontinuerligt för alla människors lika värde.

Enköping skapar mötesplatser där broar byggs mellan människor. Delaktighet och inflytande vilar på demokratisk grund, där integration har stor betydelse, såväl i våra egna verksamheter som i arbetslivet, i vardagen och i våra bostadsområden.

Vi motverkar all diskriminering när det gäller etnicitet, kön, ålder, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Vi strävar mot en nollvision för all form av kränkande särbehandling.

Skolan, föreningslivet och vi alla ska verka för demokratins grundläggande principer och alla människors lika värde.

Kommunen ska vara en angelägenhet för alla invånare. För att öka delaktigheten utvecklar vi medborgardialogen.

Alla ska ha möjlighet att delta i samhällsutveckling och samhällsliv utifrån egna förutsättningar. Den fysiska tillgängligheten behöver öka till publika lokaler och allmänna platser. Tillgängligheten kan även handla om till exempel öppettider, tekniska lösningar och ett inbjudande synsätt.

Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra kommunens alla verksamheter, liksom

4. Samhällsbygget Enköping ger förutsättningar för ett blomstrande näringsliv och en ökad välfärd

Med medborgarfokus och en effektivare kommunal organisation lägger vi tillsammans med näringslivet grunden för en ökad välfärd.

En förtroendefull och framåtsyftande relation mellan kommunen och det lokala företagandet är en förutsättning för ett framgångsrikt näringsliv. Det är i sin tur en förutsättning för en utbyggd välfärd. Förståelse för varandra är grunden för att kommunen ska kunna ge bra bemötande och effektiv service.

Effektiva kontaktvägar för näringsliv och medborgare når vi med en organisation som är välkomnande och lätt att hitta rätt i. Ny teknik kan effektivisera vårt arbete. Viktigt är att erbjuda utbildning som möter arbetslivets behov - genom hela livet!

Ökad attraktionskraft för Enköping möjliggör affärsutveckling, där en hållbar besöksnäring har stor potential. En ny lokal strategi hjälper oss att nå det övergripande nationella målet att fördubbla besöksnäringens omsättning 2010-2020. Lägerstaden Enköping förverkligas.

Kommunen ska ha en god affärsmässig exploateringsverksamhet med stor framförhållning, där vi i kommunikation med medborgarna visualiserar hur vårt Enköping ska gestalta sig. För att alla ska få plats och behövas är förebyggande arbete prioriterat, liksom uppkopplingen av hela Enköping - bredband i tätort och på landsbygd.

5. Samhällsbygget Enköping är en del av vårt varumärke

Med kommunens rika kulturarv som grund bygger vi tillsammans moderna mötesplatser och levande kommundelar. Så får begreppet ”Sveriges närmaste stad” en ny och djupare dimension, samtidigt som vi utvecklar ”Goda gröna Enköping”.

Hälften av våra invånare bor i Enköpings tätort, hälften i mindre tätorter och på landsbygd. Det ger goda förutsättningar att bygga en varierad samhällsstruktur. För att möta behov i alla delar av kommunen är åtgärder utifrån antagna ortsanalyser ett kommungemensamt ansvar.

Kommunikationerna ägnas särskilt fokus, liksom mindre tätorters behov av nya bostäder. I centralorten fortsätter samarbetet med andra aktörer för att skapa ett levande centrum.

Marknadsundersökningen och parkeringsutredningen följs upp. ”Sveriges närmaste stad” är ett faktum, där goda logistiska förutsättningar och väl utvecklad infrastruktur lockar nya företag att etablera sig här.

Närhet är också närhet mellan människor. Mötesplatser formas för alla invånare. Parkstaden utvecklas vidare till att integrera människor och upplevelser.

Enköping har en öppen attityd mot omvärlden. Inom Fyra Mälarstäder och i andra sammanhang samverkar vi kring utveckling. Vi förvaltar vårt kulturarv. Med gemensamma krafter utvecklar vi närheten till Mälaren och gör hamnen till en mötesplats för alla, såväl Enköpingsbor som besökare.