Investeringsbudget för nämnder

Tabellen visar hur stora utbetalningar som beräknas per år för de olika investeringarna.

Skattefinansierade investeringar

Belopp anges i miljoner kronor

Fastigheter - Teknisk nämnd

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Fastigheter kommunstyrelsen

10,00

50,00

50,00

Fastigheter räddningstjänst

19,65

11,90

10,00

Fastigheter socialnämnd

20,00

11,40

Fastigheter upplevelsenämnd

94,03

272,00

151,17

Fastigheter utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd

197,5

386,90

391,00

Fastigheter vård- och omsorgsnämnd

1,00

16,00

1,00

Fastigheter teknisk nämnd

0,50

0,50

0,50

Planerat underhåll/energispar

136,00

162,00

144,00

Summa fastighetsinvesteringar

478,68

910,70

747,67

Gata/park/inventarier
Gata/park

45,40

60,60

36,90

Inventarier/system

0,15

0,15

0,15

Summa gata/park/inventarier

45,55

60,75

37,05

Summa teknisk nämnd

524,23

971,45

784,72

Kommunstyrelse
Inventarier/system

11,40

7,45

5,05

Miljö- och byggnadsnämnd
System

0,60

1,20

0,00

Socialnämnd
Inventarier/system

0,10

1,00

0,00

Upplevelsenämnd
Markanläggningar

2,40

6,00

2,50

Inventarier/system

7,40

20,90

6,90

Summa upplevelsenämnd

9,80

26,90

9,40

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Inventarier/system

5,20

20,50

6,70

Vård- och omsorgsnämnd
Inventarier/system

4,00

4,00

4,00

Summa skattefinansierade investeringar

555,33

1 032,50

809,87

Taxefinansierade investeringar

Belopp anges i miljoner kronor

Teknisk nämnd

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Vatten och avlopp (VA)

102,50

136,00

339,50

Summa skatte- och taxefinansierade investeringar

657,83

1 168,50

1 149,37