Kommunens lånebehov och borgensram för bolagen

Upplåning kommer att behövas för att finansiera våra investeringar.

Investera med eget kapital

De investeringar som kommunen kommer att göra de närmaste åren kan bara till viss del finansieras med egna medel.  I den investeringsplan som tagits fram som underlag för förslaget till budget år 2019 beräknas investeringsvolymen, för både skatte- och taxefinansierade investeringar, uppgå till 658 miljoner kronor och totalt cirka 2 900 miljoner kronor för perioden 2019−2021.

För att finansiera investeringarna under 2019 behöver upplåning ske och i förslaget till kommunfullmäktige föreslås en upplåning med maximalt 600 miljoner kronor. Upplåningen avser både skatte- och taxefinansierade investeringar.

EHB bygger Bahcostaden

AB Enköpings Hyresbostäder (EHB) har under de kommande åren stora investeringar och de största projekten är nyproduktion av bostäder i Sadelmakaren samt ombyggnad av Bahcoområdet.

Ett beräknat upplåningsbehov under 2019 är cirka 250 miljoner kronor vilket gör att tidigare beviljad borgensram om 2 000 miljoner kronor kvarstår.

ENA Energi AB planerar fortsatta investeringar i sina produktionsanläggningar. Upplåning för att finansiera detta ryms inom tidigare beviljad borgensram om 150 miljoner kronor.

Avseende Enköpings kommuns moderbolag AB kvarstår tidigare beviljad borgensram om 320 miljoner kronor.

Borgensavgifter för bolagen

När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själva och kommunen tecknar ett borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen skall ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en avgift eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är enligt lag inte tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag utan kommunalt ägande. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Påslaget får varken vara för högt eller för lågt då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel. Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder.

Föreslagna nivåer är baserade på publikt tillgänglig marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella status.

Utifrån detta föreslås borgensavgifter för 2019, för kommande borgensåtaganden upp till fem år, avseende direkt och indirekt helägda kommunala bolag;

  • Enköpings kommuns moderbolag AB till 0,33 procent.
  • AB Enköpings Hyresbostäder till 0,45 procent.
  • ENA Energi AB till 0,40 procent.

Vid borgensåtaganden överstigande 5 år kommer beslut avseende nivån på avgiften att fattas i varje enskilt fall.