Investeringar för 2019-2021

Nytt familjebad, nya förskolor och brandstationer samt ett samsjuklighetsboende kommer stå klart under tre-årsperioden.


Många fler fastighetsinvesteringar behövs framöver men behöver prioriteras och genomföras i takt med vad ekonomin tillåter.

Stora investeringar i fastigheter

Kommunens investeringsbehov i fastigheter är fortsatt stort framöver. I Enköpings kommun leder befolkningsprognosen främst till ett ökat behov av nya förskolor, skolor och sporthallar. Men även befintliga fastigheters tekniska status medför större investeringar i form av planerat underhåll.

Under perioden 2019-2021 beräknas flera kommunala förskolor vara klara; i Örsundsbro, Grillby och på Korsängen. I planeringen förutsätts att delar av det ökade behovet av förskoleplatser även kommer att drivas i extern regi.

Det nya familjebadet beräknas bli klart till 2021. Därutöver kommer nya brandstationer i Örsundsbro och Fjärdhundra att färdigställas 2019-2020. Även investeringen av ett samsjuklighetsboende beräknas klart till 2020. Syftet är att uppnå bästa möjliga resultat för vårdtagaren genom samordnade verksamhetsinsatser. Det egna boendet kommer att ersätta dagens köp av institutionsboenden.

Effektivare och bättre planering

Framtagande av lokalprogram pågår för nytt gymnasium och kommunhus. Därutöver pågår ett planeringsarbete för att kunna hitta samordning mellan de olika större investeringsbehoven för att uppnå långsiktig lokaleffektivitet. En viktig del i planeringen är att använda befintliga och nya fastigheter så effektivt som möjligt men också att jämföra kommande större underhållsbehov mot nyinvesteringar. Vid val av investeringsåtgärd behöver fastighetens långsiktiga effektivitet analyseras där de olika alternativens driftkostnader jämförs med varandra.

Det planerade underhållet uppgår till 442 miljoner kronor för treårsperioden. Större underhållsposter är stamrenoveringar och åtgärder i ventilations- och värmesystem. Aktuella fastigheter är t ex Korsängsskolan, Hummelstaskolan (under utredning), Nyborgsskolan och Joar Blå.

Investeringar på 2,9 miljarder

Investeringsutgifterna för perioden är totalt cirka 2,9 miljarder kronor. För 2019 beräknas utgifterna till cirka 555 miljoner kronor. För 2020 och 2021 beräknas utgifterna till drygt 1,1 miljarder kronor respektive 800 miljoner kronor.

Skälet till de höga utgifterna 2020-2021 är att det ligger flera större investeringsprojekt i planen med år 2023-2024 som slutdatum. I kommande budgetarbete för 2020 behöver prioriteringar och realistiska tidplaner utformas. Avgörande för investeringstakten är hur investeringarna påverkar driftbudgeten framöver. I totalsumman ingår de investeringar som betalas direkt av brukarna via taxor; vatten och avloppsverksamheten. Även dessa investeringar är stora framöver.

Avlopps- och reningsverk är de största investeringarna

Kommunens största investeringsprojekt finns inom vatten- och avloppsverksamheten (VA). Nytt avloppsverk och vattenreningsverk beräknas kosta drygt en miljard kronor. Avloppsreningsverket planeras tas i bruk 2024 vilket påverkar utgiftsbudgeten för 2021. Totala utgifter för VA-verksamheten 2019-2021 beräknas till 578 miljoner kronor.

Foto: Åsa Thörn

Familjebad, illustration: PP Arkitekter