Resultatutjämningsreserv

Med SKL´s nuvarande prognos är det möjligt att använda reserven under åren 2019-2021.

Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Kvar i RUR finns 30,4 miljoner kronor. Enligt de beslutade riktlinjerna får reserven användas om det årliga underliggande skatteunderlaget för riket väntas understiga det tioåriga genomsnittet. Med SKL´s nuvarande prognos är det möjligt att använda reserven under åren 2019-2021.

Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt årlig utveckling

Förändring i procent per år

2017

2018

2019

2020

2021

Snitt 10 år

4,0

3,9

3,9

4,0

4,1

Årlig ökning

4,5

4,3

3,3

3,3

3,9

Differens

0,5

0,4

-0,6

-0,7

-0,2