Resultat- och balansräkning samt kassaflöde och nyckeltal

Här kan du läsa mer om kommunens resultat- och balansräkning samt kassaflöde och nyckeltal.

Resultaträkningen sammanfattar årets intäkter och kostnader och därmed förändringen av kommunens eget kapital, det vill säga årets resultat. I tabellen Nyckeltal visas förändringen mellan åren, för verksamhetens nettokostnader och intäkter från skatter och generella bidrag. Intäkterna ökar inte lika mycket för perioden 2019-2021 som åren 2017-2018. För att klara de budgeterade resultatkraveten för åren 2019-2021 behöver nettokostnadsökningen bli betydligt lägre än åren innan.

Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen vid årets slut uppdelad på tillgångar (anläggnings- och omsättningstillgångar), eget kapital, avsättningar samt skulder (lång- och kortfristiga skulder).

Kassaflödesanalysen visar att investeringsutgifterna överstiger kommunens egen finansieringskapacitet.  De totala investeringsutgifterna beräknas under perioden uppgå till knappt 3 miljarder kronor varav vatten- och avloppsverksamheten står för 578 miljoner kronor. Kommunens egen finansieringsförmåga beräknas uppgå till cirka 700 miljoner kronor. Det medför att ytterligare cirka 2,3 miljarder kronor behöver tas upp i nya lån för att betala för investeringarnas genomförande.

Försäljningar av kommunens tillgångar kan förbättra kassaflödet och användas till att reducera lånesumman och därmed minska risken för framtida ränteförändringars påverkan. Den totala upplåningen beräknas till 3,4 miljarder kronor vid 2021 års slut. En ränteförändring med 1 procent skulle innebära en kostnadsökning med cirka 30 miljoner kronor.

Soliditeten som är ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan sjunker under perioden från 24 procent till 19 procent.

Resultaträkning

Belopp anges i miljoner kronor


Bokslut 2017

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

 

 

 

 

 

Verksamhetens nettokostnader

-2 278,9

-2 401,3

-2 540,9

-2 606,4

-2 681,5

Skatteintäkter

1 938,1

2 011,9

2 085,9

2 171,4

2 267,0

Generella statsbidrag

410,2

436,8

483,2

498,3

514,0

Finansiella intäkter

10,0

8,7

11,0

11,5

12,8

Finansiella kostnader

-6,6

-7,0

-13,5

-20,8

-28,7

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto

73,0

49,1

25,7

54,0

83,5

Balansräkning

Belopp anges i miljoner kronor

Tillgångar

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Immateriella anläggningstillgångar

1

1

1

Materiella anläggningstillgångar

3 103

4 101

5 040

Finansiella anläggningstillgångar

276

276

276

Summa anläggningstillgångar

3 380

4 378

5 317

Övriga omsättningstillgångar

414

414

414

Likvida medel/kortfristiga placeringar

195

195

195

Summa omsättningstillgångar

609

609

609

SUMMA TILLGÅNGAR

3 989

4 987

5 926

 

 

 

 

Summa eget kapital

1 571

1 625

1 708

- varav årets resultat

26

54

84

Pensionsskuld

184

196

212

Övriga avsättningar

16

16

16

Summa avsättningar

200

212

228

Långfristiga skulder

1 596

2 528

3 367

Summa långfristiga skulder

1 596

2 528

3 367

Övriga kortfristiga skulder

623

623

623

Summa kortfristiga skulder

623

623

623

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

3 990

4 987

5 927

 

Kassaflödesanalys

Belopp anges i miljoner kronor

 

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Årets resultat

26

54

84

Justering för avskrivningar

129

171

210

Justering för förändring avsättning till pension

6

12

16

Justering för övriga icke kassapåverkande poster

0

0

0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

161

237

309

Investering i materiella anläggningstillgångar

-658

-1 169

-1 149

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

0

0

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-658

-1 169

-1 149

Förändring i långfristiga skulder, netto

497

932

840

Amortering

0

0

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

497

932

840

Årets kassaflöde

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Soliditet*

24%

21%

19%

*Vid beräkning av eget kapital har detta reducerats med ansvarsförbindelsen avseende pensionsförpliktelser.

Nyckeltal


Bokslut 2017

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Verksamhetens nettokostnader, förändring per år


i miljoner kronor

133,6

155,8

139,6

65,6

75,1

i procent

5,9%

6,8%

5,8%

2,6%

2,9%

Intäkter från skatter och generella bidrag, förändring per år


i miljoner kronor

160,5

151,8

120,4

100,6

111,3

i procent

6,8%

6,5%

4,9%

3,9%

4,2%

Resultat i procent av skatteintäkter/ generella statsbidrag/utjämning, per år

3,1%

2,0%

1,0%

2,0%

3,0%