God ekonomisk hushållning

Kommunen ska ha en policy för god ekonomisk hushållning och fokusera på driftskostnader samt se till att pengarna används till rätt saker.

Kommunen ska enligt kommunallagen ta fram särskilda mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Ett positivt ekonomiskt resultat är viktigt för att kunna finansiera investeringar och värdesäkra kommunens tillgångar. Det är också viktigt för att kunna klara oförutsedda händelser och ha beredskap för osäkerheter som alltid finns i planeringsförutsättningarna.

En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. För att uppnå detta krävs en ändamålsenlig styrning, till exempel genom att sätta upp mål och upprätta planer samt kontinuerligt följa utvecklingen för såväl verksamhet som ekonomi. Som underlag för denna styrning bör nämnderna göra kostnads- och kvalitetsjämförelser med andra organisationer.

Finansiella mål

Kommunens finansiella mål har tidigare tagits i samband med varje budgetbeslut. Rekommendationen är att de istället ska finnas i övergripande styrdokument för att gynna en långsiktig ekonomisk styrning. Inför budget 2020 kommer en policy för god ekonomisk hushållning att tas fram i vilken bland annat finansiella mål kommer att formuleras.

De finansiella målen har hittills varit mål för resultatnivå och mål för självfinansieringsgrad av investeringar.

Mål för resultatnivån har varit minst två procent av inkomsterna från skatter, generella bidrag och utjämning under en konjunkturcykel (med aktuellt budgetår som år åtta).  Självfinansieringsgradens mål har varit rullande med enbart prognos framöver och ansetts vara svår att förstå och utvärdera enligt revisionen. Om inga lån behöver tas för att betala investeringsutgifterna innebär det att 100 procent finansieras med egna medel. Det är kommunens resultat plus avskrivningar som definieras som kommunens självfinansiering. Därutöver är försäljning av tillgångar ett sätt att kunna öka självfinansieringsgraden.

Mål

I budgetförslaget är resultatmålet 1,0 procent av skatter och bidrag för 2019, 2,0 procent för 2020 och 3,0 procent för 2021. Bedömningen är att målet med 2,0 procent kommer att uppnås för perioden 2019-2021.

Mål för självfinansieringsgraden i budget 2019 är 24,0 procent. Självfinansieringsgraden för 2020 är 17,0 procent och för 2021 29,0 procent. Utgiftsnivåerna för planåren 2020-2021 är höga på grund av att flera stora investeringar i planen har samma slutdatum för när de tas i bruk. Arbetet fortsätter i nästa budgetprocess med att ta fram prioriteringar och tidpunkter för när driftbudgeten medger investeringar.