Budgetförutsättningar inför 2019 och plan 2020-2021

Enköpings kommun är en liten del av ett litet land i en värld som förändras snabbt. Kommer förändrade förutsättningar påverka kommunens sätt att utföra sitt uppdrag fram till år 2021?

Enköpings kommun har en fortsatt befolkningsökning vilket ger en intäktsökning, som dock är svagare än de senaste åren.  En stor investeringsvolym bidrar också till att driftkostnaderna ökar i högre takt än intäkterna. Det kommer att krävas prioriteringar och effektiviseringar för en budget i balans.

Oförändrad kommunal-skatt

Skattesatsen för 2019 fastställs av kommunfullmäktige den 19 november till 21,34 kronor vilket är samma skattesats som 2018. 

Intäkter från skatter, bidrag och utjämning är kommunens huvudsakliga inkomst. Intäkterna i budgetförslaget är baserade på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognos från september 2018 med egen korrigering för utveckling av invånarantal över åren. Intäkterna för perioden prognostiseras öka med 4,9 procent till 2019, 3,9 procent till 2020 och 4,2 procent till 2021.

Det nya förslaget till kostnadsutjämningssystem som förväntas träda ikraft 2020 kommer att ge Enköpings kommun cirka 3 miljoner kronor mer än idag. Av alla kommuner i Uppsala län så är det endast Enköping och Heby som är vinnare i förslaget. De andra kommunerna får betala mer eller har oförändrat som förslag.

Lägre statliga ersättningar

För 2018 har Enköpings kommun för första gången tagit del av eftersläpningsersättning för befolkningsökning som överstiger vissa gränsvärden. För 2018 var ersättningen 19,4 miljoner kronor. Då befolkningsökningen inte förväntas bli lika hög nästa år minskar ersättningen för 2019 till 7 miljoner kronor.

Internräntan för 2019 fastställs till två procent, i likhet med föregående år.

Nämnderna ansvarar för att verksamheterna bedrivs inom den budgetram som kommunfullmäktige beslutat om. Nämnderna ansvarar även för att ta nödvändiga åtgärder för att hålla en budget i balans. Dessa åtgärder ska redovisas löpande till kommunstyrelsen.

Prognosen för kommunens ekonomiska resultat i mars 2018 visade ett stort underskott. Därför beslutade kommunfullmäktige i september 2018 om ett besparingskrav för nämnderna.

Modell för att fördela resurser

Liksom i förra årets budgetprocess har en resursfördelningsmodell använts för att beräkna budgetramarna per nämnd. I modellen tas hänsyn till befolkningsförändringar i olika åldersgrupper enligt den senaste befolkningsprognosen. Hänsyn har även tagits till förändringar av andra volymmått i dialog med förvaltningarna.

Omfördelning av budgetramar mellan nämnder har gjorts bland annat på grund av verksamhetsförändring.  Budget har flyttats från tekniska nämnden till vård- och omsorgsnämnden med 3,3 miljoner kronor för kostnader för färdtjänst för daglig verksamhet. En revidering av serviceförvaltningens debiteringsmodell sker inför 2019, vilket innebär en omfördelning av budget mellan nämnderna. Denna omfördelning innebär minskad budget för skolnämnd och utbildningsnämnd och ökad budget för övriga nämnder.