Budget 2019 med plan för 2020-2021

Varje budgetpost visar vad respektive nämnd har i budget under året. Minustecknen visar att det är en kostnad för respektive nämnd att bedriva sin verksamhet.

Belopp anges i miljoner kronor

Bokslut 2017

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Kommunfullmäktige och revision

-7,2

-8,5

-9,4

-9,4

-9,4

Kommunstyrelse

-74,8

-97,1

-91,4

-102,0

-101,7

Räddningstjänst, medlemsbidrag

-37,7

-39,0

-40,7

-43,2

-44,1

Miljö- och byggnadsnämnd

-19,0

-20,7

-24,1

-24,0

-24,4

Skolnämnd

-801,0

-833,4
Socialnämnd

-179,3

-188,8

-197,6

-202,2

-208,4

Teknisk nämnd

-73,5

-98,4

-113,1

-116,9

-119,5

Upplevelsenämnd

-101,5

-113,5

-123,4

-123,9

-149,8

Utbildningsnämnd

-208,9

-224,6
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnd-1 132,4

-1 175,7

-1 205,9

Valnämnd

-0,2

-1,8

-1,1

-1,2

-1,2

Vård- och omsorgsnämnd

-778,8

-791,9

-815,5

-818,0

-820,0

Överförmyndarnämnd

-3,6

-5,2

-4,9

-5,0

-5,1

Skattefinansierad verksamhet

-2 285,7

-2 422,9

-2 553,6

-2 621,5

-2 689,3

Vatten och avlopp (VA)

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Taxefinansierad verksamhet

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa styrelser och nämnder

-2 285,5

-2 422,9

-2 553,6

-2 621,5

-2 689,3

Centrala poster

6,6

6,5

12,7

15,0

7,8

Verksamhetens nettokostnader

-2 278,9

-2 416,4

-2 540,9

-2 606,4

-2 681,5

Skatteintäkter

1 938,1

2 011,9

2 085,9

2 171,4

2 267,0

Generella statsbidrag

410,2

451,8

483,2

498,3

514,0

Finansiella poster

3,7

1,7

-2,5

-9,3

-15,9

Årets resultat

73,1

49,1

25,7

54,0

83,5