Budget för 2019

De här prioriteringarna gör kommunfullmäktige för 2019. Avsnittet utgår ifrån kommunfullmäktiges beslutade övergripande verksamhetsplan med budget 2019 enligt Socialdemokraternas och Nystart Enköpings förslag.

2019 års budget beslutas ovanligt sent under 2018 på grund av höstens val. Samtidigt kommer 2020 års budget att beslutas redan i juni 2019 i enlighet med budgetprocessens nya tidplan. Dessutom medför riksdagens svårigheter med att bilda en regering att det fortfarande oklart hur stora statsbidrag kommunerna får. Därför blir 2019 lite av ett mellanår, där vi behöver frångå några annars viktiga principer. Bland annat sätter vi kommunens överskottsmål tillfälligt till 1 procent av skatter och bidrag. Det övergripande överskottsmålet på 2 procent över en åttaårig konjunkturcykel kvarstår dock. 

Planera inför 2020

Samtliga nämnder får därför i uppdrag att planera för effektiviseringar och/eller förändringar av verksamheter och service från och med år 2020, motsvarande minst två procent årligen utifrån resursmodellens behovsuppräkning. Fokus ska vara på minskad/rationaliserad administration och de verksamheter som gör att vi i minsta mån försämrar servicen för dem vi är till för. Underlaget ska finnas inför 2020 års budgetbeslut i juni 2019.

Vård- och omsorgsområdet i Enköping är något mer kostsamt än i jämförbara kommuner. Ovanstående effektiviseringsuppdrag skärps därför för Vård- och omsorgsnämnden med ytterligare en procentenhet.

Avgifter ska ses över

När medborgarnas förväntningar på kommunen ökar mer än de ekonomiska förutsättningarna, är också de taxor och avgifter kommunen tar ut viktiga inkomstkällor. Vår uppfattning är att de politiska besluten om taxor och avgifter kan beredas mer ingående. Samtliga berörda nämnder får därför i uppdrag att inför 2020 års budgetbeslut granska respektive område. Utöver taxornas och avgifternas storlek behöver underlagen kompletteras med de olika posternas omfattning, så att det är möjligt att bedöma hur en höjning eller sänkning påverkar kommunens ekonomi.

Nämnder måste effektivisera

Budgeten utgår utifrån ett generellt effektiviseringskrav på 1,5 procent för de större nämnderna. Det tillfälligt sänkta överskottsmålet möjliggör en politisk prioritering av Skol- och Utbildningsnämnden samt Miljö- och byggnadsnämnden som undantas från besparingen, samtidigt som de får uppdrag inom ram. Den personalintensiva Vård- och omsorgsnämndens verksamhet behöver tid för att förändringar ska få genomslag. Nämndens effektiviseringskrav 2019 har därför minskats. Vissa övriga nämnders budget korrigeras något utöver effektiviseringskravet.

Kommunledningskontoret som nu slås ihop med serviceförvaltningen till en gemensam förvaltning genomgår redan ett effektiviseringsarbete. Denna centrala administration får ett riktat effektiviseringskrav på 3,5 miljoner kronor, utöver det generella på 1,5 procent.