Elevhälsa

När barnet börjar förskoleklass tar elevhälsan över det ansvar som barnavårdscentralen tidigare haft för att följa barnet genom hela grundskolan.

Förebyggnade arbete

Elevhälsan arbetar främst förebyggande för att eleven ska ha en god hälsa och få rätt förutsättningar för inlärning. Elevhälsan arbetar tätt ihop med skolans personal. Elevhälsan har inte ansvar för åkommor som till exempel förkylningar eller magsjuka. I de fallen ska du vända dig till din vårdcentral.

Specialpedagog

Specialpedagogen arbetar med elever som har svårigheter att nå skolans kunskapskrav i alla ämnen. Det sker i nära samarbete med skolans lärare. Specialpedagogen hjälper också till att genomföra en utredning av elevens svårigheter, så att eleven kan få den hjälp som behövs.

Skolkurator

Skolkuratorn finns där för eleven och kan erbjuda kartläggande, motiverande eller stödjande samtal med elevens skolsituation i fokus.

Skolpsykolog

Skolpsykologen erbjuder stöd i form av samtal eller utredningar om elevens skolsituation och inlärning. Psykologen kan även hjälpa eleven vidare till andra vårdenheter.

Skolläkare och skolsköterska

Skolläkaren och skolsköterskan arbetar tillsammans. Under sin skoltid erbjuds eleven regelbundet hälsoundersökningar och hälsobesök hos skolläkaren och skolsköterskan. Det görs även ryggkontroller och vaccinationer. Skolsköterskan har regelbundna hälsosamtal med eleven under skoltiden.

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 10, 745 49 Enköping
Telefon: 0171-62 67 60
E-post: korsangsskolan@enkoping.se