Kulturstipendium för barn och unga 2020

Enköpings kommun delar ut två stipendier á 5 000 kronor riktade till barn och unga. Fyll i ansökan och skicka in den senast 31 augusti.

Om stipendiet och kriterier

Juryn består av tjänstepersoner i Enköpings kommun. Stipendieutdelningen sker i oktober. Ansök senast den 31 augusti 2020. För frågor kontakta kultur@enkoping.se.

Kriterier för att ansöka om kulturstipendium för barn och unga 2020:

  • Stipendierna kan sökas av barn och unga i åldrarna 7 till 20 år som är aktiva eller folkbokförda i Enköpings kommun.
  • Stipendierna ska stimulera och uppmärksamma unga människor som deltar i kulturell verksamhet eller ägnar sig åt eget skapande. Hit räknas bland annat dans, musik, konst, teater, litteratur och fotografi men även andra uttryck kan innefattas.
  • Stipendierna kan sökas för ekonomiskt stöd till förkovran och utveckling.
  • Stipendierna kan sökas i eget namn eller stipendiater kan rekommenderas av annan person.
  • Ansökan ska innehålla motivering och CV.
  • Det föreligger ingen redovisningsskyldighet.

Ansökan formulär
Förslagställare (om annan än stipendiaten)
Förslagställare (om annan än stipendiaten)

Information om hanteringen av dina personuppgifter

Dina personuppgifter samlas in i syfte att kunna hantera nomineringen till stipendierna. Personuppgifterna behövs för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse. När du fyller i uppgifterna i detta formulär passerar uppgifterna leverantören av vårt webbpubliceringssystem.

Personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandling är upplevelsenämnden. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen. Du har rätt att be om att få dina uppgifter raderade, rättade eller begränsade. Du har också rätt att få reda på vilka personuppgifter upplevelsenämnden har om dig, och kopior på dessa. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål över personuppgiftsbehandlingen.

Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på enkoping.se/personuppgifter

Om du har frågor om personuppgiftshantering kan du vända dig till personuppgiftsombudet:
Julia Cucevic Björkenö
E-post: julia.c.bjorkeno@enkoping.se
Telefon: 0171-62 61 33

Kontakt

Adress: Kaptensgatan 23
E-post: forening@enkoping.se

Mer information