Starta och driva förening

Här får du grundläggande kunskap om hur du gör för att starta och driva en ideell förening.

Vad är en ideell förening?

En ideell förening är en sammanslutning av personer som har ett gemensamt intresse eller en idé och som överlåter det formella juridiska ansvaret till en vald förenings­styrelse. En ideell förening bygger på ideellt och frivilligt arbete från medlemmarna. Verksamheten får inte ha till syfte att gynna medlemmarna ekonomiskt och ska bygga på demokratiska principer.

Varje förening ska ha ett medlemsregister och se till att registret är uppdaterat med namn, ålder, adress och telefonnummer samt när medlemsavgiften är betald.

Hur bildas en ideell förening?

En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda föreningen. En tillfällig styrelse (interimsstyrelse) utses och bör som minst bestå av tre personer – ordförande, sekreterare och kassör. Interimsstyrelsens uppgift är att förbereda för det första årsmötet och att kalla intresserade personer till mötet för att bilda föreningen.

Under mötet ska föreningen besluta om föreningens namn, anta stadgar samt välja föreningsstyrelse och revisorer. Det är viktigt att alla personer som kan tänkas väljas in i styrelsen är informerade i förväg och godkänner att bli valda som ledamöter. Budgetförslag för föreningens verksamhet och ett förslag på föreningens kommande medlemsavgift bör finnas framtaget inför mötet.

Det är först efter det första årsmötet som föreningen är formellt bildad.

Att göra efter det första årsmötet

  • Utse firmatecknare för föreningen.
  • Ta kontakt med lokala skattemyndigheten för att få ett organisationsnummer.
  • Ta kontakt med eventuell riksorganisation för att få stöd och råd i olika frågor.
  • Skaffa ett plusgiro- eller bankkonto. För att få ett konto måste föreningen visa bland annat årsmötesprotokoll. Plusgiro eller bankgiro samt organisationsnummer krävs för att söka kommunala bidrag.
  • Upprätta ett medlemsregister som innehåller födelsedata, namn, adress och när medlemsavgiften betalas.
  • För kassabok över alla inkomster och utgifter i föreningen.

Användbara länkar

Studieförbunden kan stötta och hjälpa till att utveckla er förening. Läs mer här>>

Besök forening.se för användbara tips och råd samt mallar. Läs mer här>>

Kontakta Skatteverket för att registrera din förening och få ett organisationsnummer. Läs mer här>>

Sök Enköpings kommuns startstöd för nya föreningar. Läs mer här>>