Bidragsberättigad förening

För att söka något av de föreningsbidrag som kommunen erbjuder föreningslivet i Enköping måste de formella kraven uppfyllas.

De formella kraven gäller i första hand föreningen, dess organisation, medlemmar och dokumentation. Formella krav:

 • kontantstöd kan sökas av ideella föreningar
 • registrerad hos Skatteverket med ett organisationsnummer som visar detta
 • plusgiro eller bankgiro registrerat i föreningens namn
 • partipolitiskt och religiöst obunden verksamhet
 • icke vinstdrivande verksamhet
 • stadgar
 • demokratiskt vald styrelse vid årsmöte
 • utsedd firmatecknare
 • utsedda revisorer
 • adress eller en betydande del av sin verksamhet i Enköpings kommun
 • minst tio medlemmar som har betalat medlemsavgift
 • på begäran presentera årsmötesbeslut, stadgar, verksamhetsplaner, årsredovisning inklusive räkenskaps- och revisionshandlingar samt aktuell medlemsförteckning.
 • inga skulder till Enköpings kommun
 • följa lagar och regler

Utöver de formella kraven prioriteras verksamheter som bidrar till Enköpings kommuns övergripande vision och mål. Det vill säga;

 • respekten för mänskliga rättigheter och alla människors lika värde
 • ett värnande om de demokratiska principerna, medlemmars och utövares delaktighet och inflytande
 • jämställdhet, mångfald och social tillhörighet
 • nolltolerans mot kränkande behandling och diskriminering i alla former
 • ett hållbart samhälle, ökad folkhälsa och hög livskvalité
 • en tillgänglig, meningsfull och utvecklande fritid utifrån var och ens förutsättningar

Verksamhet för och med barn och unga (till och med 18 år) ska dessutom bidra till:

 • att barnkonventionen och barnrättslagen följs
 • att verksamheten bedrivs i drogfri miljö (alkohol och drogpolicy krävs)

Ansökan

Ansökan om föreningsbidrag sker digitalt via plattformen InterbookGO. Ansökan ska vara inne på utsatt tid. Försent inkommen ansökan hanteras inte. Se respektive form av kontantstöd för särskilda villkor och ansökningstider.

Återbetalning av stöd och avstängning

Mottagare av stöd gäller följande:

 • Utbetalning görs inte till förening, verksamhet eller enskild som står i skuld till Enköpings kommun.
 • Om Enköpings kommun, vid tidpunkten för utbetalning av stöd, har fordringar på föreningen, verksamheten eller den enskilde, har kommunen rätt att avräkna dessa fordringar mot det stöd som den sökande är berättigad till.
 • Enköpings kommun har rätt att kräva återbetalning av utbetalt stöd om lämnade uppgifter visar sig felaktiga eller att stödet används i strid med dessa regler eller för annat ändamål än det som uppgivits i ansökan.
 • Avstängning av förening kan innebära uppsägning av eventuellt hyresavtal eller avstängning från möjligheten att hyra lokal/anläggning via taxor och avgifter.

Uppföljning och utveckling

Vi följer upp att de formella kraven för att få kontantstöd är uppfyllda samt att lämnade uppgifter är korrekta. Uppföljning görs främst genom stickprov.
Vi lägger vikt vid lärande och utveckling när det gäller arbetssätt och metoder liksom effekter av den verksamhet som genomförs. Denna del av uppföljningen görs främst genom dialog och erfarenhetsutbyte mellan förvaltningen och de föreningar eller enskilda som får del av kontantstödet.

Förändringar i verksamheten

Om projekt och aktiviteter eller föreningen läggs ner, avsevärt förändras eller att stödet inte används ska nämnden omedelbart meddelas. Efter bedömning kan villkoren för stödet omprövas eller helt återkallas och ska då återbetalas.

Så här ansöker din förening om att bli bidragsberättigad förening

 1. Skaffa ett konto på InterbookGO och registrera information om föreningen. Vid registreringstillfället kommer du att svara på en fråga om ni vill bli bidragsberättigade. Om du redan har ett konto, ta kontakt forening@enkoping.se och meddela att ni vill bli bidragsberättigade.
 2. Uppdatera information om föreningen samt ladda upp efterfrågade senaste aktuella dokument;
  1. Stadgar
  2. Årsmötesprotokoll
  3. Protokoll för vilka som är firmatecknare (konstituerande möte)
  4. Resultat och balansrapport
  5.  Revisionsberättelse
  6. Verksamhetsberättelse
  7. Verksamhetsplan
  8. Bevis om organisationsnummer
  9. Bevis om plus eller bankgiro
 3. Handläggare återkommer med besked om ni blir bidragsberättigade samt vilka stödformer ni har rätt att ansöka om.