Upphävande av detaljplan i Ekolsund

Karta som visar del av Ekolsund, bild.

Kommunen föreslår att detaljplanen för värdshuset i Ekolsund upphävs. Du kan nu ge din åsikt kring förslaget.

Fakta

  • Status: Förslag
  • Vad det ska bli: Detaljplan ska upphävas för att ta bort dubbelreglering
  • Markägare: Ekolsunds slott Rf AB
  • Fastighetsbeteckning: Del av Ekolsund 1:227

Om projektet

Detaljplan 286 upphävs för att fastigheten idag är dubbelreglerad med både byggnadsminnesförklaring och detaljplan. Detaljplanen behövs inte eftersom Ekolsunds värdshus är skyddat med byggnadsminnesförklaring och alla ändringar inom fastigheten beslutas av Länsstyrelsen.

Det här händer just nu

Kommunen har tagit fram ett förslag för upphävande av detaljplan 286. För att få in synpunkter skickades förslaget ut för samråd med berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar.

Vad händer nu? 

Enköpings kommun sammanställer och bemöter alla synpunkter som kommit in under samrådet. Planprocessen sker med förenklat förfarande. (Det innebär att man kan hoppa över granskningen och gå direkt till antagande om inga synpunkter har inkommit).

Planprocessen

  1. Planbesked

  2. Samråd

  3. Granskning

  4. Antagande

  5. Laga kraft

Läs mer om planprocessen

Karta för detaljplan

Kontakt

Amanda Andersson
E-post: detaljplan@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00