Annelunds företagsby

Foto över Annelundsområdet. En liten cirkel på kartan pekar ut var nya företag skulle kunna etablera sig.

Den blåa inramningen markerar ungefärligt område för projektet. Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan (2023)

Markägaren vill kunna bygga en företagsby för verksamheter, service, handel och småskalig industri.

Fakta

  • Status: Förslag
  • Vad det ska bli: Verksamheter, service, handel och småskalig industri
  • Markägare: Enköpings kommun
  • Fastighetsbeteckning: Villberga-Mälby 1:3

Om projektet

Markägaren vill kunna bygga en företagsby för verksamheter, service, handel och småskalig industri inom sin fastighet. Området ligger i anslutning till Stockholmsvägens korsning med Österleden. Därför har kommunen inlett en planprocess för att utreda om och hur det är lämpligt. Planprocessen kommer utreda vad som får byggas och hur området ska kunna ansluta mot befintligt vägnät.

Det här händer just nu

Enköpings kommun sammanställer och bemöter alla synpunkter som kommit in under samrådet. Då kan det innebära att kommunen behöver ändra förslaget. Det nya förslaget skickas sedan på nytt till berörda för en ny remissrunda, så kallad granskning. Kommunstyrelsen tar sedan ställning till om planen ska antas.

Planprocessen

  1. Planbesked

  2. Samråd

  3. Granskning

  4. Antagande

  5. Laga kraft

Läs mer om planprocessen

Karta

Det här har hänt tidigare

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att få in synpunkter har kommunen skickat ut förslaget till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar på en remissrunda, så kallat samråd.

Kontakt

Domagoj Lovas
E-post: detaljplan@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00