Kokousmuistiinpanot

Yhteistyöryhmän

Jäsenet

Enköpingin kunnallisen suomen kielen neuvonpitoryhmän (KFS) työjärjestys

1. Toimeksianto

Enköpingin kunta on suomen kielen hallintoalue kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä annetun lain mukaan.

Enköpingin kunnallinen suomen kielen neuvonpito (KFS) on Enköpingin kunnan ja kunnan ruotsinsuomalaisen vähemmistön edustajien välinen foorumi neuvonpitoa ja molemminpuolista tiedonvaihtoa varten.

Neuvonpitoryhmä on neuvoa-antava elin, jonka tarkoituksena on antaa kunnan ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle mahdollisuus vaikuttaa vähemmistöä koskeviin asioihin. Ryhmän tehtäviin sisältyy valmistella vähemmistöpoliittisiin
toimiin varattujen taloudellisten voimavarojen käyttöä koskevia asioita.

Neuvonpitoryhmän on toimittava niin, että Enköpingin kunta kehittyy positiivisesti suomen kielen hallintoalueena. Erityisen tärkeää on keskustella asioista, jotka koskevat esikoulutoimintaa, vanhustenhuoltoa, nuorisoasioita ja kirjasto- ja muuta kulttuuritoimintaa.

2. Seuranta ja raportointi kunnanhallitukselle

KFS:n puheenjohtaja raportoi kunnanhallitukselle KFS:n toiminnasta ja mahdollisuudesta täyttää toimeksiantonsa.

Työmuodot
3. Kokousten ajankohdat

Neuvonpitoryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa kalenterivuodessa. Puheenjohtaja päättää kokouspäivämääristä kalenterivuosittain ja ilmoittaa niistä toisille jäsenille jokaisen kalenterivuoden lähetessä. Ylimääräisiä kokouksia
pidetään, jos KFSn puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yli puolet KFS: n jäsenistä vaativat sitä.

4. Korvaus

KFS:n jäsenet ja sijaiset saavat palkkion kokouksiin osallistumisesta, kunnan luottamushenkilöitä koskevien sääntöjen mukaisesti.

5. Sijaisten palvelus ja läsnäolo-oikeus

Sijaiset, jotka edustavat Enköpingin kuntaa, palvelevat kunnanvaltuuston kunnan lautakuntia varten vahvistaman koollekutsumisjärjestyksen mukaan.

Ruotsinsuomalaista vähemmistöä edustavat sijaiset palvelevat sen järjestyksen mukaan, johon kunnanhallitus on heidät valinnut. Kunnanhallitus voi vaaleissa päättää toisesta toimijärjestyksestä, esimerkiksi henkilökohtaisista sijaisista.

Sijaiset voivat ainoastaan palvella ryhmää edustavan jäsenen sijasta.

Sijaisilla, jotka eivät palvele, on oikeus osallistua neuvotteluihin, mutta ei KFS: n esittämiin kannanottoihin. KFS:n kokoukset ovat yleisölle avoimia, ellei KFS toisin ilmoita.

6. Kokoonpano

KFS koostuu seitsemästä jäsenestä ja seitsemästa sijaisesta. Jäsenistä ja sijaisista päättää kunnanhallitus kunnan poliittisen organisaation ja ruotsinsuomalaisen vähemmistön antamien nimeämisten jälkeen.

Nimeämiset tapahtuvat seuraavasti:

Kunnanhallitus valitsee itse kolme jäsentä ja kolme sijaista, joiden on edustettava Enköpingin kuntaa. Yksi jäsenistä on valittava kunnanhallituksen työvaliokunnan jäsenten joukosta, ensisijaisesti kunnanneuvos. Tämä jäsen valitaan myös KFS:n puheenjohtajaksi.

Toisten edustajien valinnassa poliittiseen organisaatioon kunnanhallituksen on ensisijaisesti pyrittävä saamaan edustus koululautakunnan työvaliokunnasta, hoito- ja hoivalautakunnan työvaliokunnasta, sekä elämyslautakunnan
työvaliokunnasta.

Enköpingin kunnan ruotsinsuomalaisen vähemmistön on nimettävä neljä jäsentä. Jäsenten tehtävänä on edistää ruotsinsuomalaisten toimintaa ja/tai valvoa, että heidän oikeuksistaan huolehditaan. Vaalikelpoisuuteen vaaditaan, että nimetty henkilö on väestökirjoilla Enköpingin kunnassa.

Jos ruotsinsuomalainen vähemmistö on valinnut useampia henkilöitä kuin KFS: ssä on paikkoja, kunnanhallituksen on pyrittävä saavuttamaan tasaväkinen edustus iän, sukupuolen ja maantieteellisen asuinpaikan suhteen.

Puheenjohtajiston valmistelu
Jokaisen neuvoston kokouksen edellä on pidettävä puheenjohtajiston valmistelu. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on osallistuttava puheenjohtajiston valmisteluun.

6b. Eläkeläisneuvoston lisäjäsen

KFS nimittää yhden ruotsinsuomalaista vähemmistöä edustavan jäsenen kunnan eläkeläisneuvoston (KPR) lisäjäseneksi. Lopullisen päätöksen lisäjäsenestä KPR:ään tekee kunnanhallitus.

7. Puheenjohtaja

Kunnanhallitus nimittää puheenjohtajan, neuvosto valitsee itse varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja valitaan ruotsinsuomalaista vähemmistöä edustavien jäsenten joukosta.

8. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sijaiset

Ellei puheenjohtaja eikä varapuheenjohtaja voi osallistua kokoukseen tai osaan kokousta, neuvonpitoryhmässä pisimpään palvelleen kunnan edustajan on hoidettava puheenjohtajan tehtävät. Jos useampi edustaja on palvellut yhtä kauan, vanhin jäsen hoitaa puheenjohtajan tehtävät.

Jos puheenjohtaja sairauden tai jonkin muun syyn vuoksi pitkään aikaan ei voi suorittaa tehtävää, kunnanhallitus saa nimittää toisen jäsenen puheenjohtajan sijaiseksi. Sijainen suorittaa kaikki puheenjohtajan toimeksiantoon kuuluvat
tehtävät.

9. Mandaattiaika

KFS:n mandaattijakso on sama kuin kunnanhallituksen mandaattijakso.

10. Esteen sattuessa

Jos jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen, hänen on ilmoitettava siitä sijaiselleen.

11. Kutsu

Puheenjohtaja vastaa siitä, että neuvoston jäsenille ja sijaisille lähetetään kirjallinen kutsu ja esityslista viimeistään kuusi viikonpäivää ennen kokousta.

Kutsussa on oltava luettelo kunnanhallituksen ja lautakuntien asioista, jotka koskettavat neuvoston toimeksiantoaluetta.

12. Kokousmuistiinpanot

Neuvonpitoryhmän kokouksissa kokousmuistinpanot on tehtävä ruotsiksi, jotka sitten käännätetään suomeksi. Kokousmuistiinpanoista on käytävä ilmi ketkä jäsenet, sijaiset ja muut erityisesti kutsutut henkilöt ovat osallistuneet kokoukseen.

Kokouksen puheenjohtajan ja tarkastavan jäsenen ruotsinsuomalaisesta vähemmistöstä on tarkastettava kokousmuistiinpanot jokaisessa kokouksessa. Tarkastetut kokousmuistiinpanot on lähetettävä kaikille jäsenille ja sijaisille. Sihteeristö vastaa siitä, että kokousmuistiinpanot säilytetään kunnanhallituksessa.

13. Määräysten ym. kuulutukset ja ilmoitukset

Kokousmuistiinpanoista lähetetään ote lautakunnille, yhtiöille ja muille toimijoille, joita KFS: n lausunnot koskevat.

14. Sihteeristö

Kunnanjohtotoimisto vastaa neuvonpitoryhmän virkamiestuesta.
______________

Tämä työjärjestys astuu voimaan 16. helmikuuta 2016.

Kokousmuistiinpanot 18. helmikuuta 2021

Muistiinpanoja kunnan suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän (KFS) kokouksesta

Aika: Torstai 18. helmikuuta 2021 klo 17.30 – 19.30

Paikka: Linbanegatan 12 ja Skype

Läsnä
Ulrika Ornbrant (C), puheenjohtaja, Enköpingin kunta,

Tarja Cucevic-Björkenö, Kunnanjohtohallinto

Sirkka Prittinen, Suomi-seura Sampo

Leena Määttä, Suomi-seura Sampo

Skypessä
Johanna Hongisto Grundström, varapuheenjohtaja, ruotsinsuomalainen,

Jan Hannebo (M), Enköpingin kunta

Rolf Carlsson (S), Enköpingin kunta

Marja-Leena Tiitinen (KD), Enköpingin kunta

Joonas Koistinen, ruotsinsuomalainen

Anja Johansson, ruotsinsuomalainen

Niina Ishanin Hällstrand, Koulutushallinto

Sofia Lindstedt, Elämyshallinto

Estyneet
Markku Välilä, ruotsinsuomalainen

Christine Lundberg, ruotsinsuomalainen

Rebecca Berell (S)

Jaana Hemlin, ruotsinsuomalainen

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivottaa osallistujat tervetulleiksi päivän kokoukseen ja julistaa kokouksen avatuksi.

Pöytäkirjan tarkastaja

Tarkastajaksi valitaan Johanna Hongisto Grundström

Työjärjestyksen hyväksyminen

Lähetetty työjärjestys hyväksytään.

Edellisen kokouksen muistiinpanot

Muistiinpanot edellisestä kokouksesta hyväksytään.

Kutsuvieras

Frida Eriksson, Enöglan esikoulun johtaja sekä Enköpingin avoimen esikoulun ja perhekeskuksen johtaja, kertoo työstö Enöglan esikoulussa ja suomenkielisessä ryhmässä. Frida näyttää kuvaesityksen, joka oheistetaan.
Frida kertoo, että Koulutushallinnolla on tarkoitus tehdä selvitys suomen kielen tuntien lisäämisestä, tämä on muun muassa neuvonpitoryhmän koulutushallinnolle laatiman kirjeen ansiota. (Koulutushallinnolle esitetty pyyntö, jonka mukaan on tärkeää lisätä tuntimäärää suomenkielisellä esikouluosastolla). Fridalla on suuria toiveita suomen kielen tuntimäärän lisäyksestä vuonna 2022.
Enöglan esikoulun suomenkieliset pedagogit tekevät parhaansa, Niina käyttää paljon suomen kieltä työpäivän aikana, lukee suomalaisia kirjoja ja laulaa suomalaisia lauluja kaikkien lasten kanssa, myös muunkieliset lapset osallistuvat toimintaan.
Johannan mielestä suomenkielistä esikoulua/ryhmää pitäisi markkinoida paremmin. Frida kertoo, että suomenkielisestä ryhmästä paikan haluavat lapset saavat paikan, paikkaa ei koskaan ole tarvinnut jonottaa ja toivomukset suomenkieliseen ryhmään pääsemisestä asetetaan etusijalle.
Yksi ehdotus on, että suomenkielistä ryhmää tuodaan näkyville ennen koulun alkamista syksyllä, jotta useampi vanhempi kiinnostuisi hakemaan lapselleen paikan Enöglan esikoulusta.

Taloudellinen tilitys tuloksesta ajalta tammikuu – joulukuu 2020

Taloudellinen tilitys vuodelta 2020 on lähetetty kutsun yhteydessä. Valtionapua ei ole käytetty kokonaisuudessaan, koska kaikkea toimintaa ei ole voitu pitää käynnissä tai järjestää pandemian vuoksi. Monet aktiviteetit on valitettavasti jouduttu peruuttamaan.
Selvitys laitetaan asiakirjoihin.

Ehdotuksia aktiviteeteista vuonna 2021

Parille kymmenelle ruotsinsuomalaiselle, jotka osallistuvat suomen kielen parissa tehtävään työhön kunnassamme, on lähetetty kysely siitä, miten kunnassamme tulee toimia suomen kielen edistämiseksi ja kehittämiseksi vuonna 2021.
Suomen kieli esikoulussa ja esikoululuokassa on priorisoitu kysymys.
Ehdotukset vuoden 2021 valtionavustuksen käytöstä on lähetetty kokouskutsun yhteydessä

 • Suomen tuntien lisääminen esikoulussa
 • Arkisuomen kurssi Skypen kautta
 • Nuoriso-ohjaajakoulutus
 • Opintopiiri, Anja jatkaa sitä suomenkielisten seniorien kanssa.
 • Digitaaliset kokoukset hoivakodeissa – kulttuuri hoito- ja hoivakodeissa
 • Toivomukset suomenkielisten kohtaamispaikasta Kryddgårdenissa
 • Digitaaliset vuoropuhelut
 • Koota valmiiksi suomalainen reseptikirja, jota on pantu koipussiin.
 • Äidinkielentuki esikoululuokassa.
 • Kokouksen aikana ehdotetaan suomalaisen laulukuoron perustamista.

Esikoulu – Niina

Niina kertoo, että keväällä keskeiset teemat ovat luonto ja ympäristö sekä tekniikka, kompostointi ja viljely.
He ovat luoneet aulakirjaston, jossa lapset voivat lainata kirjoja, pelejä ja askartelutarvikkeita.

Kulttuuri - Sofia Lindstedt

Sofia kertoo, että keväällä ei järjestetä fyysisiä aktiviteetteja, kaikki suunniteltava toiminta on digitaalista, kuten kansallispäivän vietto, urheilu ja pääsiäisloman aktiviteetit. Taidekävelyt ulkoympäristössä. Kulttuuria hoito- ja hoiva-alalla voidaan kääntää suomen kielelle, kuten esimerkiksi ulkoilmakonsertti Kungsgårdenin pihalla. Taidekassit ovat myös yksi ehdotus. Kirjastot ovat avoinna joiltakin osin ja niille voi aina jättää ehdotuksia kirjojen ja videoiden hankinnasta.

Tietoa

Kunnanvaltuusto
Rolf kertoo, että kunnanvaltuuston kokoukset pidetään täysin digitaalisesti, syynä tähän on tietysti tartunnan leviäminen, mutta demokraattiset prosessit on pidettävä käynnissä.
Asia kokouksessa – lautakuntien vuosisuunnitelmat.

Kunnanhallitus
Ulrika tiedottaa kunnanhallituksen viimeisimmistä asioista: Valtatie 55, Kunnantalo, vuosikertomus. ”Urheiluvälinepankki” – Elämyshallinto tulee harjoittamaan urheiluvälineiden lainaustoimintaa.

Lue lisää linkistä

KPR

Anja, joka on KPR:n edustaja, kertoo, että eläkeläisneuvostolta on pyydetty lausuntoa Enköpingin kunnan Hoito- ja hoivamaksuista ja -taksoista.
Eläkeläisneuvosto sai myös viime kokouksessa Mattias Alsiöltä, Region Uppsalan ja Enköpingin kunnan lähihoitostrategilta, tietoa ”Strategiasta lähihoitoyhteistyölle vuosina 2021-2023” Mattias Alsiön esitelmä oheistetaan kokouksen muistiinpanoihin.

Suomi-seura

Sirkka kertoo, että Suomi-seuralla ei ole ollut mitään toimintaa. Toivomuksena on, että syksyllä voidaan käynnistää opintopiirejä, kuten kudonta- ja Kalevalapiirit.
Ulrika tiedottaa, että yhdistykset, joilla on taloudellisia huolia, voivat toivottavasti myös tänä vuonna hakea avustusta (Koronatukea) kunnalta.

Lapset ja nuoret

Johanna toivoo, että nuoriso-ohjaajakoulutus on voitu käynnistää syksyyn mennessä.

Avustushakemukset

Jorma Keskitalolta, kirjan ”Unelmia ja piparjuurta” projektinjohtajalta, on saatu hakemus avustuksesta mainoskustannuksissa. Hakemus on peruutettu, koska kirja on myyty muun muassa Enköpingin kunnalle ja hankkeeseen on siten saatu varoja tulevia kirjoitushankkeita varten.

Muut asiat

Kirjalanseeraus – Enköpingin ruotsinsuomalaisten yhdessä projektinjohtaja Jorma Keskitalon kanssa kirjoittamat tarinat on nyt koottu kirjaksi ”Unelmia ja piparjuurta” (Drömmar och pepparrot). Juhlimme tämän kirjan lanseerausta ruotsinsuomalaisten päivänä 24. helmikuuta Facebookissa, kunnan verkkosivuilla ja helmikuun uutiskirjeessä.

Joulukuun uutiskirjeen kartoituksessa saatiin 2 vastausta. Uusimme kyselyn helmikuun ja maaliskuun uutiskirjeessä ja toivottavasti saamme enemmän vastauksia.

Taloudellinen selvitys vuoden 2020 valtionavustuksen käytöstä on jätetty Tukholman lääninhallitukselle 15. helmikuuta.

Joonas Koistinen eroaa tehtävästään ruotsinsuomalaisten edustajana neuvonpitotyhmässä varusmiespalveluksen vuoksi. Neuvonpitoryhmään tarvitsee nimittää uusi edustaja.

Suomenkielinen uutiskirje sisältää suomen kielelle käännettyä koronatietoa, joka on saatavilla kunnan verkkosivuilla

Tuomme ruotsinsuomalaisten päivän 24. helmikuuta näkyvästi esille myös tänä vuonna kunnan verkkosivuilla ja Facebookissa.

Ruotsinsuomalaisten päivää 24. helmikuuta vietetään myös esikoulussa ja sitä juhlistetaan kunnan yhteyskeskuksessa ja kirjastoissa.

Adéle de Ward, Kungsgårdenin hoivakodin ja suomalaisen osaston päällikkö, kutsutaan kutsuvieraaksi kokoukseen.

KFS:n kokouspäivät 2021

 • 20. toukokuuta
 • 23. syyskuuta
 • 18. marraskuuta

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää päivän kokouksen ja kiittää kaikkia osallistujia.

Pöytäkirja tarkastetaan

Ulrika Ornbrant, puheenjohtaja

Johanna Hongisto Grundström, varapuheenjohtaja

Tarja Cucevic Björkenö, koordinaattori/sihteeri