Kokousmuistiinpanot

Yhteistyöryhmän

Enköpingin kunnallisen suomen kielen neuvonpitoryhmän (KFS) työjärjestys

1. Toimeksianto

Enköpingin kunta on suomen kielen hallintoalue kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä annetun lain mukaan.

Enköpingin kunnallinen suomen kielen neuvonpito (KFS) on Enköpingin kunnan ja kunnan ruotsinsuomalaisen vähemmistön edustajien välinen foorumi neuvonpitoa ja molemminpuolista tiedonvaihtoa varten.

Neuvonpitoryhmä on neuvoa-antava elin, jonka tarkoituksena on antaa kunnan ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle mahdollisuus vaikuttaa vähemmistöä koskeviin asioihin. Ryhmän tehtäviin sisältyy valmistella vähemmistöpoliittisiin toimiin varattujen taloudellisten voimavarojen käyttöä koskevia asioita.

Neuvonpitoryhmän on toimittava niin, että Enköpingin kunta kehittyy positiivisesti suomen kielen hallintoalueena. Erityisen tärkeää on keskustella asioista, jotka koskevat esikoulutoimintaa, vanhustenhuoltoa, nuorisoasioita ja kirjasto- ja muuta kulttuuritoimintaa.

2. Seuranta ja raportointi kunnanhallitukselle

KFS:n puheenjohtaja raportoi kunnanhallitukselle KFS:n toiminnasta ja mahdollisuudesta täyttää toimeksiantonsa.

Työmuodot

3. Kokousten ajankohdat

Neuvonpitoryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa kalenterivuodessa. Puheenjohtaja päättää kokouspäivämääristä kalenterivuosittain ja ilmoittaa niistä toisille jäsenille jokaisen kalenterivuoden lähetessä. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, jos KFSn puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yli puolet KFS: n jäsenistä vaativat sitä.

4. Korvaus

KFS:n jäsenet ja sijaiset saavat palkkion kokouksiin osallistumisesta, kunnan luottamushenkilöitä koskevien sääntöjen mukaisesti.

5. Sijaisten palvelus ja läsnäolo-oikeus

Sijaiset, jotka edustavat Enköpingin kuntaa, palvelevat kunnanvaltuuston kunnan lautakuntia varten vahvistaman koollekutsumisjärjestyksen mukaan.

Ruotsinsuomalaista vähemmistöä edustavat sijaiset palvelevat sen järjestyksen mukaan, johon kunnanhallitus on heidät valinnut. Kunnanhallitus voi vaaleissa päättää toisesta toimijärjestyksestä, esimerkiksi henkilökohtaisista sijaisista.

Sijaiset voivat ainoastaan palvella ryhmää edustavan jäsenen sijasta.

Sijaisilla, jotka eivät palvele, on oikeus osallistua neuvotteluihin, mutta ei KFS: n esittämiin kannanottoihin. KFS:n kokoukset ovat yleisölle avoimia, ellei KFS toisin ilmoita.

6. Kokoonpano

KFS koostuu seitsemästä jäsenestä ja seitsemästa sijaisesta. Jäsenistä ja sijaisista päättää kunnanhallitus kunnan poliittisen organisaation ja ruotsinsuomalaisen vähemmistön antamien nimeämisten jälkeen.

Nimeämiset tapahtuvat seuraavasti:

Kunnanhallitus valitsee itse kolme jäsentä ja kolme sijaista, joiden on edustettava Enköpingin kuntaa. Yksi jäsenistä on valittava kunnanhallituksen työvaliokunnan jäsenten joukosta, ensisijaisesti kunnanneuvos. Tämä jäsen valitaan myös KFS:n puheenjohtajaksi.

Toisten edustajien valinnassa poliittiseen organisaatioon kunnanhallituksen on ensisijaisesti pyrittävä saamaan edustus koululautakunnan työvaliokunnasta, hoito- ja hoivalautakunnan työvaliokunnasta, sekä elämyslautakunnan työvaliokunnasta.

Enköpingin kunnan ruotsinsuomalaisen vähemmistön on nimettävä neljä jäsentä. Jäsenten tehtävänä on edistää ruotsinsuomalaisten toimintaa ja/tai valvoa, että heidän oikeuksistaan huolehditaan. Vaalikelpoisuuteen vaaditaan, että nimetty henkilö on väestökirjoilla Enköpingin kunnassa.

Jos ruotsinsuomalainen vähemmistö on valinnut useampia henkilöitä kuin KFS: ssä on paikkoja, kunnanhallituksen on pyrittävä saavuttamaan tasaväkinen edustus iän, sukupuolen ja maantieteellisen asuinpaikan suhteen.

Puheenjohtajiston valmistelu

Jokaisen neuvoston kokouksen edellä on pidettävä puheenjohtajiston valmistelu. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on osallistuttava puheenjohtajiston valmisteluun.

6b. Eläkeläisneuvoston lisäjäsen

KFS nimittää yhden ruotsinsuomalaista vähemmistöä edustavan jäsenen kunnan eläkeläisneuvoston (KPR) lisäjäseneksi. Lopullisen päätöksen lisäjäsenestä KPR:ään tekee kunnanhallitus.

7. Puheenjohtaja

Kunnanhallitus nimittää puheenjohtajan, neuvosto valitsee itse varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja valitaan ruotsinsuomalaista vähemmistöä edustavien jäsenten joukosta.

8. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sijaiset

Ellei puheenjohtaja eikä varapuheenjohtaja voi osallistua kokoukseen tai osaan kokousta, neuvonpitoryhmässä pisimpään palvelleen kunnan edustajan on hoidettava puheenjohtajan tehtävät. Jos useampi edustaja on palvellut yhtä kauan, vanhin jäsen hoitaa puheenjohtajan tehtävät.

Jos puheenjohtaja sairauden tai jonkin muun syyn vuoksi pitkään aikaan ei voi suorittaa tehtävää, kunnanhallitus saa nimittää toisen jäsenen puheenjohtajan sijaiseksi. Sijainen suorittaa kaikki puheenjohtajan toimeksiantoon kuuluvat tehtävät.

9. Mandaattiaika

KFS:n mandaattijakso on sama kuin kunnanhallituksen mandaattijakso.

10. Esteen sattuessa

Jos jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen, hänen on ilmoitettava siitä sijaiselleen.

11. Kutsu

Puheenjohtaja vastaa siitä, että neuvoston jäsenille ja sijaisille lähetetään kirjallinen kutsu ja esityslista viimeistään kuusi viikonpäivää ennen kokousta.

Kutsussa on oltava luettelo kunnanhallituksen ja lautakuntien asioista, jotka koskettavat neuvoston toimeksiantoaluetta.

12. Kokousmuistiinpanot

Neuvonpitoryhmän kokouksissa kokousmuistinpanot on tehtävä ruotsiksi, jotka sitten käännätetään suomeksi. Kokousmuistiinpanoista on käytävä ilmi ketkä jäsenet, sijaiset ja muut erityisesti kutsutut henkilöt ovat osallistuneet kokoukseen.

Kokouksen puheenjohtajan ja tarkastavan jäsenen ruotsinsuomalaisesta vähemmistöstä on tarkastettava kokousmuistiinpanot jokaisessa kokouksessa. Tarkastetut kokousmuistiinpanot on lähetettävä kaikille jäsenille ja sijaisille. Sihteeristö vastaa siitä, että kokousmuistiinpanot säilytetään kunnanhallituksessa.

13. Määräysten ym. kuulutukset ja ilmoitukset

Kokousmuistiinpanoista lähetetään ote lautakunnille, yhtiöille ja muille toimijoille, joita KFS: n lausunnot koskevat.

14. Sihteeristö

Kunnanjohtotoimisto vastaa neuvonpitoryhmän virkamiestuesta.

Tämä työjärjestys astuu voimaan 16. helmikuuta 2016.

Kokousmuistiinpanot 1 joulukuuta 2022

Muistiinpanot kunnan suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän (KFS) kokouksesta

 • Aika: Torstai 1 joulukuuta 2022 kello 17.30–19.30
 • Paikka: Linbanegatan 12 ja Teams

Läsnä

 • Ulrika Ornbrant (C) puheenjohtaja, Enköpingin kunta
 • Johanna Hongisto Grundström, varapuheenjohtaja, ruotsinsuomalainen
 • Isabelle Hongisto Grundström, ruotsinsuomalainen
 • Anja Johansson, ruotsinsuomalainen
 • Rolf Carlsson (S), Enköpingin kunta
 • Jan Hannebo (M), Enköpingin kunta
 • Leena Määttä, Suomi-seura Sampo
 • Marja-Leena Tiitinen (KD), Enköpingin kunta
 • Sirkka Prittinen, Suomi-seura Sampo
 • Markku Välilä, ruotsinsuomalainen
 • Jaana Hemlin, ruotsinsuomalainen
 • Irma Aalto, koordinoija suomen kielen hallintoalue

Estyneet

 • Frida Eriksson, Enköpingin kunta
 • Fredrik Käck, Enköpingin kunta

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivottaa osallistujat tervetulleiksi kokoukseen ja julistaa sen avatuksi.

Muistiinpanojen tarkastaja

Tarkastajaksi valitaan Johanna Hongisto Grundström.

Työjärjestyksen hyväksyminen

Lähetetty työjärjestys hyväksytään.

Edellisen kokouksen muistiinpanot

Puheenjohtaja raportoi edellisen kokouksen antamat kaksi tehtävää (katso alla: suomen kieli esikoululuokassa ja pankkien digitaalinen palvelu suomeksi).

Tämän jälkeen hyväksytään edellisen kokouksen muistiinpanot.

Suomen kieli esikoululuokassa

Enköpingin esikoululapset ovat aiemmin voineet liittyä esimerkiksi ekaluokkalaisten äidinkielenopetukseen. Kun esikoululuokasta tuli pakollinen ei tämä ole enää toiminut. Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmä on huolissaan tämän aiheuttamasta aukosta äidinkielenopetuksessa ja tekee työtä muutoksen eteen. Ann-Charlotte Silén, esikoululuokan opettaja Bergvretenin koulussa, kertoo suomenkielisten lasten mahdollisuudesta kehittää suomen kielen taitoaan esikoululuokassa. Lapsille kerrotaan vähemmistökielistä mutta käytännössä suomi on vertainen muihin kieliin. Opetuksessa uudet sanat kerrataan kaikkien lasten eri kielillä ja sillä tavalla kudotaan kieliopetus jokapäiväiseen toimintaan.

Neuvonpitoryhmä päättää jatkaa suomen kielen erityisaseman esilletuontia ja lähettää Johanna Hongisto Grundströmin työstämät kysymykset peruskoulupäällikkö Anders Härdevikille.

Pankkien digitaalinen palvelu suomen kielellä

Seurantana suomenkielisten digitaalisten kurssien toivomukselle on puheenjohtaja ottanut yhteyttä Enköpingin pankkeihin ja tutkinut heidän mahdollisuuksiaan antaa peruskoulutusta eli tietoa digitaalisen pankkitunnuksen käyttämisestä suomeksi. Pankkien nettisivuilla on hyvät ohjeet ruotsiksi, miten hankkia pankkitunnus. Handelsbanken vastasi, että heillä valitettavasti ei ole tietoa suomeksi nettisivulla mutta heillä on Enköpingissä yksi suomenkielinen työntekijä. Sparbanken on sopinut henkilökohtaisesta tapaamisesta puheenjohtajan kanssa.

Rapporteja

Koulutushallinto – Jaana Hemlin

Kertoo Enöglan esikoulun suomenkielisestä ryhmästä. Lapsilla on tänään noin yksi aamupäivä viikossa suunniteltua ohjelmaa suomeksi.

Hoito- ja hoivahallinto

Ei edustajia kokouksessa.

Elämyshallinto

Ei edustajia kokouksessa. Koordinoija kertoo, että joulukuussa näytetään vielä kaksi elokuvaa. Lauantaina 17.12. näytetään lasten- ja nuorten elokuva ”Vinski ja näkymättömyyspulveri” ja sunnuntaina 18.12. perhekomedia ”Kulkuset kulkuset”. Näiden lisäksi tulee koordinoija lukemaan joulusadun suomeksi kirjastossa 17.12.

Kunnallinen eläkeläisneuvonpitoryhmä (KPR)– Anja Johansson

KPR:llä ei ole ollut kokousta viimeisen suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän kokouksen jälkeen.

Suomalainen yhdistys Sampo – Sirkka Prittinen & Leena Määttä

Yhdistyksellä on ohjelmassa itsenäisyyspäiväkahvit, lasten joulujuhla ja joulupöytä. Hallintoalue järjestää suomenkielisten seniorien tapaamisen yhteistyössä yhdistyksen kanssa 8.12.

Tukihakemukset

Koordinoija raportoi seuraavista myönnetyistä tukihakemuksista Enköpingin suomalaiselle yhdistykselle Sampo:

 • Halloweendisco 221029 - 2800 kr. Tilaisuutta ei kuitenkaan järjestetty ja tukea ei laskuteta.
 • Isänpäivä 221113 - 2500 kr.
 • Itsenäisyyspäiväkahvit 221206 – 2000 kr.
 • Lasten pikkujoulut 221210 - 2500 kr.

Budjetti ja toimintasuunnitelma 2023

Esitellään ehdotus budjetiksi, joka sisältää uusia investointeja hoitohenkilökunnan kielikurssiin, kulttuuritapahtumiin sekä lapsiin ja nuoriin. Uudet investoinnit tarkoittavat myös, että budjetti ei riitä joihinkin tämän vuoden toimintojen jatkoon. Neuvonpitoryhmä antaa koordinoijalle tehtäväksi tutkia, jos näitä toimintoja voidaan toteuttaa halvemmalla. Jos se ei ole mahdollista ja jos neuvonpitoryhmä kuitenkin haluaa, että toiminnat toteutetaan, kehotetaan ryhmän jäseniä miettimään mitä budjettiehdotuksesta siinä tapauksessa otetaan pois.

Kyseessä olevat vuoden toiminnat ja niiden kustannus:

Kahvitellaan suomeksi – keskusteluryhmä Studieförbundet Vuxenskolan kautta. 16 tapaamista vuoden aikana. Kustannus 15860 kr.

Arkisuomea – digitaalinen opintopiiri NBV kautta. 8 kertaa kevään aikana. Kustannus 7500 kr.

Ruotsinsuomalaisten seniorien tapaamisia – opintopiirin johtaja ja ohjelma Studieförbundet Vuxenskolan kautta. 6 tapaamista. Kustannus 18950 kr. Huom! ruotsinsuomalaisten seniorien tapaamiset sisältyvät budjettiehdotukseen mutta koordinoijan ohjaamina.

Vähemmistötyön tavoitteet ja suuntaviivat

Ruotsinsuomalaisia koskeva osa ehdotetussa ”Vähemmistötyön tavoitteet ja suuntaviivat” asiakirjassa esitetään neuvonpitoryhmälle, joka kehottaa koordinoijaa viemään ehdotusta eteenpäin.

Vaalitoimikunta

Yhdeksää ruotsinsuomalaista on ehdotettu Enköpingin suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmään vaalikaudeksi 2023-2026. Nämä henkilöt esitellään neuvonpitoryhmälle, joka toteaa, että he ovat hyvä edustus kunnan ruotsinsuomalaisista. Kunnanhallitus nimeää neuvonpitoryhmän helmikuun 14. päivä 2023.

Muita kysymyksiä

Keskustelu miten tärkeä on että koulutus-, elämys- ja hoito- ja hoivahallinnon on edustettuna kokouksissa.

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja kiittää osallistujia hyvistä keskusteluista ja päättää kokouksen.

Seuraava kokous on maaliskuun 8. päivä 2023 kello 17.30–19.30.

Muistiinpanot tarkistetaan:

Ulrika Ornbrant
Puheenjohtaja

Johanna Hongisto Grundström
Varapuheenjohtaja

Irma Aalto
Koordinoija/sihteeri