Kokousmuistiinpanot

Yhteistyöryhmän

Enköpingin kunnallisen suomen kielen neuvonpitoryhmän (KFS) työjärjestys

1. Toimeksianto

Enköpingin kunta on suomen kielen hallintoalue kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä annetun lain mukaan.

Enköpingin kunnallinen suomen kielen neuvonpito (KFS) on Enköpingin kunnan ja kunnan ruotsinsuomalaisen vähemmistön edustajien välinen foorumi neuvonpitoa ja molemminpuolista tiedonvaihtoa varten.

Neuvonpitoryhmä on neuvoa-antava elin, jonka tarkoituksena on antaa kunnan ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle mahdollisuus vaikuttaa vähemmistöä koskeviin asioihin. Ryhmän tehtäviin sisältyy valmistella vähemmistöpoliittisiin toimiin varattujen taloudellisten voimavarojen käyttöä koskevia asioita.

Neuvonpitoryhmän on toimittava niin, että Enköpingin kunta kehittyy positiivisesti suomen kielen hallintoalueena. Erityisen tärkeää on keskustella asioista, jotka koskevat esikoulutoimintaa, vanhustenhuoltoa, nuorisoasioita ja kirjasto- ja muuta kulttuuritoimintaa.

2. Seuranta ja raportointi kunnanhallitukselle

KFS:n puheenjohtaja raportoi kunnanhallitukselle KFS:n toiminnasta ja mahdollisuudesta täyttää toimeksiantonsa.

Työmuodot

3. Kokousten ajankohdat

Neuvonpitoryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa kalenterivuodessa. Puheenjohtaja päättää kokouspäivämääristä kalenterivuosittain ja ilmoittaa niistä toisille jäsenille jokaisen kalenterivuoden lähetessä. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, jos KFSn puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yli puolet KFS: n jäsenistä vaativat sitä.

4. Korvaus

KFS:n jäsenet ja sijaiset saavat palkkion kokouksiin osallistumisesta, kunnan luottamushenkilöitä koskevien sääntöjen mukaisesti.

5. Sijaisten palvelus ja läsnäolo-oikeus

Sijaiset, jotka edustavat Enköpingin kuntaa, palvelevat kunnanvaltuuston kunnan lautakuntia varten vahvistaman koollekutsumisjärjestyksen mukaan.

Ruotsinsuomalaista vähemmistöä edustavat sijaiset palvelevat sen järjestyksen mukaan, johon kunnanhallitus on heidät valinnut. Kunnanhallitus voi vaaleissa päättää toisesta toimijärjestyksestä, esimerkiksi henkilökohtaisista sijaisista.

Sijaiset voivat ainoastaan palvella ryhmää edustavan jäsenen sijasta.

Sijaisilla, jotka eivät palvele, on oikeus osallistua neuvotteluihin, mutta ei KFS: n esittämiin kannanottoihin. KFS:n kokoukset ovat yleisölle avoimia, ellei KFS toisin ilmoita.

6. Kokoonpano

KFS koostuu seitsemästä jäsenestä ja seitsemästa sijaisesta. Jäsenistä ja sijaisista päättää kunnanhallitus kunnan poliittisen organisaation ja ruotsinsuomalaisen vähemmistön antamien nimeämisten jälkeen.

Nimeämiset tapahtuvat seuraavasti:

Kunnanhallitus valitsee itse kolme jäsentä ja kolme sijaista, joiden on edustettava Enköpingin kuntaa. Yksi jäsenistä on valittava kunnanhallituksen työvaliokunnan jäsenten joukosta, ensisijaisesti kunnanneuvos. Tämä jäsen valitaan myös KFS:n puheenjohtajaksi.

Toisten edustajien valinnassa poliittiseen organisaatioon kunnanhallituksen on ensisijaisesti pyrittävä saamaan edustus koululautakunnan työvaliokunnasta, hoito- ja hoivalautakunnan työvaliokunnasta, sekä elämyslautakunnan työvaliokunnasta.

Enköpingin kunnan ruotsinsuomalaisen vähemmistön on nimettävä neljä jäsentä. Jäsenten tehtävänä on edistää ruotsinsuomalaisten toimintaa ja/tai valvoa, että heidän oikeuksistaan huolehditaan. Vaalikelpoisuuteen vaaditaan, että nimetty henkilö on väestökirjoilla Enköpingin kunnassa.

Jos ruotsinsuomalainen vähemmistö on valinnut useampia henkilöitä kuin KFS: ssä on paikkoja, kunnanhallituksen on pyrittävä saavuttamaan tasaväkinen edustus iän, sukupuolen ja maantieteellisen asuinpaikan suhteen.

Puheenjohtajiston valmistelu

Jokaisen neuvoston kokouksen edellä on pidettävä puheenjohtajiston valmistelu. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on osallistuttava puheenjohtajiston valmisteluun.

6b. Eläkeläisneuvoston lisäjäsen

KFS nimittää yhden ruotsinsuomalaista vähemmistöä edustavan jäsenen kunnan eläkeläisneuvoston (KPR) lisäjäseneksi. Lopullisen päätöksen lisäjäsenestä KPR:ään tekee kunnanhallitus.

7. Puheenjohtaja

Kunnanhallitus nimittää puheenjohtajan, neuvosto valitsee itse varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja valitaan ruotsinsuomalaista vähemmistöä edustavien jäsenten joukosta.

8. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sijaiset

Ellei puheenjohtaja eikä varapuheenjohtaja voi osallistua kokoukseen tai osaan kokousta, neuvonpitoryhmässä pisimpään palvelleen kunnan edustajan on hoidettava puheenjohtajan tehtävät. Jos useampi edustaja on palvellut yhtä kauan, vanhin jäsen hoitaa puheenjohtajan tehtävät.

Jos puheenjohtaja sairauden tai jonkin muun syyn vuoksi pitkään aikaan ei voi suorittaa tehtävää, kunnanhallitus saa nimittää toisen jäsenen puheenjohtajan sijaiseksi. Sijainen suorittaa kaikki puheenjohtajan toimeksiantoon kuuluvat tehtävät.

9. Mandaattiaika

KFS:n mandaattijakso on sama kuin kunnanhallituksen mandaattijakso.

10. Esteen sattuessa

Jos jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen, hänen on ilmoitettava siitä sijaiselleen.

11. Kutsu

Puheenjohtaja vastaa siitä, että neuvoston jäsenille ja sijaisille lähetetään kirjallinen kutsu ja esityslista viimeistään kuusi viikonpäivää ennen kokousta.

Kutsussa on oltava luettelo kunnanhallituksen ja lautakuntien asioista, jotka koskettavat neuvoston toimeksiantoaluetta.

12. Kokousmuistiinpanot

Neuvonpitoryhmän kokouksissa kokousmuistinpanot on tehtävä ruotsiksi, jotka sitten käännätetään suomeksi. Kokousmuistiinpanoista on käytävä ilmi ketkä jäsenet, sijaiset ja muut erityisesti kutsutut henkilöt ovat osallistuneet kokoukseen.

Kokouksen puheenjohtajan ja tarkastavan jäsenen ruotsinsuomalaisesta vähemmistöstä on tarkastettava kokousmuistiinpanot jokaisessa kokouksessa. Tarkastetut kokousmuistiinpanot on lähetettävä kaikille jäsenille ja sijaisille. Sihteeristö vastaa siitä, että kokousmuistiinpanot säilytetään kunnanhallituksessa.

13. Määräysten ym. kuulutukset ja ilmoitukset

Kokousmuistiinpanoista lähetetään ote lautakunnille, yhtiöille ja muille toimijoille, joita KFS: n lausunnot koskevat.

14. Sihteeristö

Kunnanjohtotoimisto vastaa neuvonpitoryhmän virkamiestuesta.

Tämä työjärjestys astuu voimaan 16. helmikuuta 2016.

Kokousmuistiinpanot 10 toukokuuta 2023

Muistiinpanot kunnan suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän (KFS) kokouksesta

 • Aika: Keskiviikko 10. toukokuuta 2023 klo. 17.30–19.30
 • Paikka: Linbanegatan 12 ja Teams

Läsnä

 • Ulrika Ornbrant (C) puheenjohtaja, Enköpingin kunta,
 • Johanna Hongisto Grundström, ruotsinsuomalainen
 • Isabelle Hongisto Grundström, ruotsinsuomalainen
 • Heidi Elfving, ruotsinsuomalainen
 • Sirkka Prittinen, Enköpingin suomalainen yhdistys Sampo
 • Rolf Carlsson (S), Enköpingin kunta
 • Jouko Vänskä, ruotsinsuomalainen
 • Ulf Lundgren, ruotsinsuomalainen
 • Aila Nylund, ruotsinsuomalainen
 • Tuija Rönnback (NE), Enköpingin kunta
 • Irma Aalto, suomen kielen hallintoalueen koordinoija
 • Björn Hellström (L), Enköpingin kunta
 • Christer Löthegård (C ), Enköpingin kunta
 • Heikki Tiitinen (KD), Enköpingin kunta

Estyneet

 • Jaana Hemlin, ruotsinsuomalainen

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivottaa osallistujat tervetulleiksi kokoukseen ja julistaa sen avatuksi.

Muistiinpanojen tarkastaja

Tarkastajaksi valitaan Johanna Hongisto Grundström.

Työjärjestyksen hyväksyminen

Lähetetty työjärjestys hyväksytään.

Edellisen kokouksen muistiinpanot

Edellisen kokouksen muistiinpanot hyväksytään.

Kistan ruotsinsuomalaisen koulun esittely

Sinikka Sjöstedt, Ruotsinsuomalaisen koulun rehtori kertoo, että koulu perustettiin 1995 ja se on poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton vapaakoulu, jossa on esikoulu, esikoululuokka, luokat 1-5 ja aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Koulun tavoitteena on aktiivinen kaksikielisyys, joka tarkoittaa, että oppilas voi vaivatta käyttää sekä ruotsia että suomea eri tilaisuuksissa, ottaa vaarin kulttuuritarjonnasta molemmissa maissa sekä kehittää ruotsinsuomalaista vähemmistökulttuuria. Koulussa ja esikoulussa on yhteensä 60-70 lasta kuudesta eri kunnasta.

Yhdistysten talo

Marita Ghafouri, kansalaisyhteiskunnan koordinoija Elämyshallinnossa raportoi kokoukselle työstään tähän asti. Työ on keskittynyt tarpeideninventointiin lähtökohtana yhdistysten edellytykset. Raportti tuodaan Elämyslautakunnan kokoukseen 15. kesäkuuta. Esitys liitteenä.

Kielivalinta – Vähemmistökieli vaihtoehtona moderneille kielille

Koordinoija kertoo suunnitellusta kokouksesta toiminnanjohtaja Anders Härdevikin ja äidinkielen osastonjohtaja Maria Svenssonin kanssa. Koulujärjestyksen 9 kap. 5-7 §§ mukaan on kunta aina velvollinen järjestämään mahdollisuuden oppilaalle lukea kansallista vähemmistökieltään kielivalintana. Tätä mahdollisuutta ei vielä ole Enköpingissä.

Kokous keskustelee myös miten tärkeää olisi, että kunta tarjoaisi suomen kieltä äidinkielenä opetusta myös esikoululuokassa, jotta vältyttäisiin oppimisen keskeytykseltä. Näin ei tapahdu tänään.

Vähemmistötyön suuntaviivat ja tavoitteet

Koordinoija raportoi, että ehdotus suuntaviivoista ja tavoitteista kunnan vähemmistötyölle on tulossa kunnanhallituksen kokoukseen kesäkuussa ja sen jälkeen se lähetetään remissinä.

Remissi - Sankt Ilian 36:2 ja muita, Beckasinen kaavoitussunnitelma

Kokous päättää, että neuvonpitoryhmä kiittää, että meiltä on kysytty ja vastata että meillä ei ole kommentteja.

Tukihakemuksia

Studieförbundet Vuxenskolanille on myönnetty 3500 kr keskusteluryhmän Kahvitellaan suomeksi kevätkaudeksi. Enköpingin suomalaiselle seuralle Sampolle on myönnetty 3600 kr äitienpäiväjuhlien järjestämiseen.

Taloudellinen raportti

Koordinoija selvittää ajankohtaisen taloudellisen tilanteen sekä jo hyväksytyt sitoutumiset.

Suunniteltuja/ajankohtaisia tapahtumia

 • 14/5 Äitienpäivä yhteystyössä Sampon ja kirkon kanssa
 • 17/5 Kahvitellaan suomeksi
 • 1/6 Kevätkauden päättäjäiset senioritapaamiset
 • 6/6 Kirkon suomenkielinen kuoro Dominicus laulaa kansallispäivänä
 • 25/8 Konsertti Frida Andersson yhteistyössä Kungsgårdenin kanssa

Muistitalkoot – muistisalkut

Koordinoija kertoo uudesta projektista, jossa yhdessä ruotsinsuomalaisten kanssa suunnitellaan ja luodaan niin sanottuja muistisalkkuja, joita voidaan käyttää Kungsgårdenin suomenkielisen
osaston asukkaille virikkeenä.

Vähemmistöviikko

Koordinoija kertoo ideasta järjestää vähemmistöviikko, jolla voitaisiin lisätä pääväestön tietoa kansallisista vähemmistöistä. Ajatuksena on, että kaikki viisi kansallista vähemmistöä saisivat oman päivänsä, jolloin esiteltäisiin heidän kieltään ja kulttuuriaan. Tämän lisäksi voitaisiin järjestää luentoja kansallisista vähemmistöistä ja niiden oikeuksista esimerkiksi kouluissa.

Referenssiryhmät

Puheenjohtaja esittelee idean luoda referenssiryhmiä aktiivisen dialogin luomiseksi ruotsinsuomalaisten kanssa eri referenssikategorioissa. Dialogeissa voimme koota tietoa heidän tarpeistaan, toiveistaan ja mielipiteistään ja raportoida neuvonpitoryhmän kokouksessa.
Referenssiryhmien kautta voimme myös tiedottaa ruotsinsuomalaisille mitä hallintoalueella ja neuvonpitoryhmässä tapahtuu. Ehdotetut referenssiryhmät ovat

 1. Suomalainen yhdistys Sampo
 2. Pienten lasten vanhemmat
 3. Seniorit
 4. Nuoret
 5. Kulttuuri.

Kokous on positiivinen itse ideaan mutta haluaa tarkentaa tarkoituksen ja tavoitteen sekä mistä konkreettisista kysymyksistä referenssiryhmän pitäisi keskustella. Kokous päättää jatkaa keskustelua seuraavassa kokouksessa.

Rapportti eläkeläisneuvonpidosta

Ulf Lundgren, joka on meidän edustajamme eläkeläisneuvonpidossa, kertoo edellisen päivän kokouksesta. Siellä keskusteltiin muun muassa yhteiskunnan maksamia matkoja sekä liikenneturvallisuudesta.

Muita kysymyksiä

Neuvonpitoryhmä saa tietoa, että suomenkielinen ryhmä Enöglan esikoulussa ei saa luvattua aikaa suomeksi henkilökuntapulan vuoksi. Samalla keskustellaan, josko valtioavusta Enöglalle jaettu 70.000 kruunun avustus suomen kielen lisätunteihin ja ryhmän suomenkielisiin aktiviteetteihin on siinä tapauksessa oikeudenmukainen. Vähemmistölain mukaan on kunnalla velvollisuus tarjota esikoulua täysin tai olennaisilta osin suomeksi. Kokous päättää, että puheenjohtaja ja koordinoija ottavat yhteyttä rehtoriin ja tutkivat mitä suunnitelmia esikoululla on ongelman ratkaisemiseksi.

Neuvonpitoryhmän jäsen kertoo miten hän vierailullaan Enköpingin sairaalassa huomioi, että monella on ongelmia käyttää ilmoittautumisterminaaleja, sekä suomenkielisillä että muilla. On myös vaikeaa löytää tietoa eri apuvälineistä suomeksi. Kokous päättää, että puheenjohtaja ja koordinoija tutkivat asiaa.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiittää osallistujia hyvistä keskusteluista ja päättää kokouksen. Seuraava kokous on syyskuun 5. päivä 2023 kello 17.30 – 19.30.

Muistiinpanot tarkistetaan:

Ulrika Ornbrant, Puheenjohtaja

Johanna Hongisto Grundström, Varapuheenjohtaja

Irma Aalto, Koordinoija/sihteeri