Kokousmuistiinpanot

Yhteistyöryhmän

Enköpingin kunnallisen suomen kielen neuvonpitoryhmän (KFS) työjärjestys

1. Toimeksianto

Enköpingin kunta on suomen kielen hallintoalue kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä annetun lain mukaan.

Enköpingin kunnallinen suomen kielen neuvonpito (KFS) on Enköpingin kunnan ja kunnan ruotsinsuomalaisen vähemmistön edustajien välinen foorumi neuvonpitoa ja molemminpuolista tiedonvaihtoa varten.

Neuvonpitoryhmä on neuvoa-antava elin, jonka tarkoituksena on antaa kunnan ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle mahdollisuus vaikuttaa vähemmistöä koskeviin asioihin. Ryhmän tehtäviin sisältyy valmistella vähemmistöpoliittisiin toimiin varattujen taloudellisten voimavarojen käyttöä koskevia asioita.

Neuvonpitoryhmän on toimittava niin, että Enköpingin kunta kehittyy positiivisesti suomen kielen hallintoalueena. Erityisen tärkeää on keskustella asioista, jotka koskevat esikoulutoimintaa, vanhustenhuoltoa, nuorisoasioita ja kirjasto- ja muuta kulttuuritoimintaa.

2. Seuranta ja raportointi kunnanhallitukselle

KFS:n puheenjohtaja raportoi kunnanhallitukselle KFS:n toiminnasta ja mahdollisuudesta täyttää toimeksiantonsa.

Työmuodot

3. Kokousten ajankohdat

Neuvonpitoryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa kalenterivuodessa. Puheenjohtaja päättää kokouspäivämääristä kalenterivuosittain ja ilmoittaa niistä toisille jäsenille jokaisen kalenterivuoden lähetessä. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, jos KFSn puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yli puolet KFS: n jäsenistä vaativat sitä.

4. Korvaus

KFS:n jäsenet ja sijaiset saavat palkkion kokouksiin osallistumisesta, kunnan luottamushenkilöitä koskevien sääntöjen mukaisesti.

5. Sijaisten palvelus ja läsnäolo-oikeus

Sijaiset, jotka edustavat Enköpingin kuntaa, palvelevat kunnanvaltuuston kunnan lautakuntia varten vahvistaman koollekutsumisjärjestyksen mukaan.

Ruotsinsuomalaista vähemmistöä edustavat sijaiset palvelevat sen järjestyksen mukaan, johon kunnanhallitus on heidät valinnut. Kunnanhallitus voi vaaleissa päättää toisesta toimijärjestyksestä, esimerkiksi henkilökohtaisista sijaisista.

Sijaiset voivat ainoastaan palvella ryhmää edustavan jäsenen sijasta.

Sijaisilla, jotka eivät palvele, on oikeus osallistua neuvotteluihin, mutta ei KFS: n esittämiin kannanottoihin. KFS:n kokoukset ovat yleisölle avoimia, ellei KFS toisin ilmoita.

6. Kokoonpano

KFS koostuu seitsemästä jäsenestä ja seitsemästa sijaisesta. Jäsenistä ja sijaisista päättää kunnanhallitus kunnan poliittisen organisaation ja ruotsinsuomalaisen vähemmistön antamien nimeämisten jälkeen.

Nimeämiset tapahtuvat seuraavasti:

Kunnanhallitus valitsee itse kolme jäsentä ja kolme sijaista, joiden on edustettava Enköpingin kuntaa. Yksi jäsenistä on valittava kunnanhallituksen työvaliokunnan jäsenten joukosta, ensisijaisesti kunnanneuvos. Tämä jäsen valitaan myös KFS:n puheenjohtajaksi.

Toisten edustajien valinnassa poliittiseen organisaatioon kunnanhallituksen on ensisijaisesti pyrittävä saamaan edustus koululautakunnan työvaliokunnasta, hoito- ja hoivalautakunnan työvaliokunnasta, sekä elämyslautakunnan työvaliokunnasta.

Enköpingin kunnan ruotsinsuomalaisen vähemmistön on nimettävä neljä jäsentä. Jäsenten tehtävänä on edistää ruotsinsuomalaisten toimintaa ja/tai valvoa, että heidän oikeuksistaan huolehditaan. Vaalikelpoisuuteen vaaditaan, että nimetty henkilö on väestökirjoilla Enköpingin kunnassa.

Jos ruotsinsuomalainen vähemmistö on valinnut useampia henkilöitä kuin KFS: ssä on paikkoja, kunnanhallituksen on pyrittävä saavuttamaan tasaväkinen edustus iän, sukupuolen ja maantieteellisen asuinpaikan suhteen.

Puheenjohtajiston valmistelu

Jokaisen neuvoston kokouksen edellä on pidettävä puheenjohtajiston valmistelu. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on osallistuttava puheenjohtajiston valmisteluun.

6b. Eläkeläisneuvoston lisäjäsen

KFS nimittää yhden ruotsinsuomalaista vähemmistöä edustavan jäsenen kunnan eläkeläisneuvoston (KPR) lisäjäseneksi. Lopullisen päätöksen lisäjäsenestä KPR:ään tekee kunnanhallitus.

7. Puheenjohtaja

Kunnanhallitus nimittää puheenjohtajan, neuvosto valitsee itse varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja valitaan ruotsinsuomalaista vähemmistöä edustavien jäsenten joukosta.

8. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sijaiset

Ellei puheenjohtaja eikä varapuheenjohtaja voi osallistua kokoukseen tai osaan kokousta, neuvonpitoryhmässä pisimpään palvelleen kunnan edustajan on hoidettava puheenjohtajan tehtävät. Jos useampi edustaja on palvellut yhtä kauan, vanhin jäsen hoitaa puheenjohtajan tehtävät.

Jos puheenjohtaja sairauden tai jonkin muun syyn vuoksi pitkään aikaan ei voi suorittaa tehtävää, kunnanhallitus saa nimittää toisen jäsenen puheenjohtajan sijaiseksi. Sijainen suorittaa kaikki puheenjohtajan toimeksiantoon kuuluvat tehtävät.

9. Mandaattiaika

KFS:n mandaattijakso on sama kuin kunnanhallituksen mandaattijakso.

10. Esteen sattuessa

Jos jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen, hänen on ilmoitettava siitä sijaiselleen.

11. Kutsu

Puheenjohtaja vastaa siitä, että neuvoston jäsenille ja sijaisille lähetetään kirjallinen kutsu ja esityslista viimeistään kuusi viikonpäivää ennen kokousta.

Kutsussa on oltava luettelo kunnanhallituksen ja lautakuntien asioista, jotka koskettavat neuvoston toimeksiantoaluetta.

12. Kokousmuistiinpanot

Neuvonpitoryhmän kokouksissa kokousmuistinpanot on tehtävä ruotsiksi, jotka sitten käännätetään suomeksi. Kokousmuistiinpanoista on käytävä ilmi ketkä jäsenet, sijaiset ja muut erityisesti kutsutut henkilöt ovat osallistuneet kokoukseen.

Kokouksen puheenjohtajan ja tarkastavan jäsenen ruotsinsuomalaisesta vähemmistöstä on tarkastettava kokousmuistiinpanot jokaisessa kokouksessa. Tarkastetut kokousmuistiinpanot on lähetettävä kaikille jäsenille ja sijaisille. Sihteeristö vastaa siitä, että kokousmuistiinpanot säilytetään kunnanhallituksessa.

13. Määräysten ym. kuulutukset ja ilmoitukset

Kokousmuistiinpanoista lähetetään ote lautakunnille, yhtiöille ja muille toimijoille, joita KFS: n lausunnot koskevat.

14. Sihteeristö

Kunnanjohtotoimisto vastaa neuvonpitoryhmän virkamiestuesta.

Tämä työjärjestys astuu voimaan 16. helmikuuta 2016.

Kokousmuistiinpanot 18. toukokuuta 2022

Muistiinpanoja kunnan suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän (KFS) kokouksesta.

 • Aika: Keskiviikko 18. toukokuuta 2022 klo 17.30- 19.30
 • Paikka: Linbanegatan 12 ja Teams

Läsnä

 • Ulrika Ornbrant (C), puheenjohtaja, Enköpingin kunta,
 • Johanna Hongisto Grundström, varapuheenjohtaja, ruotsinsuomalainen
 • Marja-Leena Tiitinen (KD), Enköpingin kunta
 • Sirkka Prittinen, Suomi-seura Sampo
 • Jaana Hemlin, ruotsinsuomalainen
 • Markku Välilä, ruotsinsuomalainen
 • Marja Järvinen, Koulutushallinto
 • Tarja Cucevic-Björkenö, koordinaattori Kunnanjohtohallinto

Estyneet

 • Rolf Carlsson (S), Enköpingin kunta
 • Leena Määttä, Suomi-seura Sampo
 • Anja Johansson, ruotsinsuomalainen
 • lsabelle Hongisto Grundström, ruotsinsuomalainen
 • Jan Hannebo (M), Enköpingin kunta
 • Rebecca Berell (S), Enköpingin kunta
 • Christine Lundberg, ruotsinsuomalainen
 • Frida Eriksson, Koulutushallinto
 • Sofia Lindstedt, Elämyshallinto

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivottaa osallistujat tervetulleiksi päivän kokoukseen ja julistaa kokouksen avatuksi.

Pöytäkirjan tarkastaja

Tarkastajaksi valitaan Johanna Hongisto Grundström

Työjärjestyksen hyväksyminen

Lähetetty työjärjestys hyväksytään.

Edellisen kokouksen muistiinpanot

Muistiinpanot edellisestä kokouksesta hyväksytään.

Taloudellinen selvitys

Taloudellinen selvitys ajalta tammikuu - maaliskuu 2022 ja ennuste kesäkuulle 2022 saakka Tarja informoi ennusteessa olevista aktiviteeteista, että ne on suunniteltu kesäkuulle saakka sekä 3 syksylle suunnitellusta aktiviteetista, kuten vesijumppa suomalaisen musiikin tahdittamana, suomalainen elokuva syyskuussa sekä lastenesitys.

Selvitys merkitään tiedoksi.

Syyslukukauden suunnitelma laaditaan kesän jälkeen. Kokouksessa esitetyt toivomukset syksyn aktiviteeteista ovat verkkokurssi ja kahvittelu suomen kielellä.

Neuvonpitoryhmän ruotsinsuomalaisten edustajien mukaan on erittäin tärkeää, että uusi koordinaattori puhuu suomea ja että hänellä on kulttuuripätevyys.

Tarja tiedottaa, että joissakin suomen kielen hallintoalueeseen kuuluvissa kunnissa pidetään tärkeänä, että suomea puhuvaa henkilökuntaa on hoito- ja hoivatoiminnassa ja esikoulutoiminnassa sekä Yhteyskeskuksessa. Kunnan kaikissa rekrytointi-ilmoituksissa on mainittava, että suomen kielen taito katsotaan ansioksi, koska kuntamme on suomen kielen hallintoaluetta.

Tarja kertoo, että kunnan työntekijöiden keskuudessa on tehty kysely siitä, haluavatko he käyttää suomea työssään. Sen tarkoituksena on kartoittaa suomea puhuvien saatavuus kunnan henkilökunnan keskuudessa.

Tietoa

Suomenkieliset seniorit

Markku kertoi, että he saivat Kryddgårdenissa viime senioritapaamisen yhteydessä tietoa hoito- ja erityishuoltohallinnolta, ja hän haluaa edelleen painottaa sitä, että ikääntyneille tietoa annettaessa on erittäin tärkeää antaa tiedot suomen kielellä. Markku haluaa myös korostaa sitä, että hoivakoti- asumista, turva-asumista ja kotipalvelua suunniteltaessa niitä on myös suunniteltava suomea puhuville ikäihmisille.

Huhtikuun senioritapaaminen pidettiin Kungsgårdenissa, jossa teemana oli "Mina minnen när jag kom till Enköping" Vielä yksi senioritapaaminen pidetään kesäkuussa Sommarrossa musiikin ja grillauksen merkeissä.

Senioritapaamiset järjestetään yhteistyössä Vuxenskolan-opintoliiton kanssa.

Suomenkielisten sivujen (suomeksi) on verkkosivustolla enkoping.se oltava päivitettyjä ja sisällettävä ajankohtaista tietoa, joka on helposti löydettävissä. Kunnanvaltuuston pitkän aikavälin tavoitteet (lyhyen yhteenvedon muodossa) on käännettävä ja lisättävä suomenkielisille sivuille.

Neuvonpitoryhmässä ollaan yksimielisiä siitä, että käännöskustannusten kunnan verkkosivuille on sisällyttävä tavanomaiseen budjettiin eikä niitä rahoiteta valtionavulla.

Esikoulu

Jaana ja Marja kertovat tekevänsä kaikkensa saadakseen useampia suomalaisia lapsia toimintaan . Tällä hetkellä Enöglan suomalaisten ryhmässä on 10 suomalaista lasta. Jaana palaa asiaan tekstissään suomenkielisessä uutiskirjeessä, jonka tarkoituksena on tuoda suomalainen ryhmä näkyville uutiskirjeen kesänumerossa.

Jaana alkaa toimia äidinkielentukijana, jotta useammat lapset saavat äidinkielentukea suomen kielessä esikoulussa.

Toivomuksena on, että pitemmällä aikavälillä äidinkielentukea suomen kielessä voi saada useammassa esikoulussa kunnassa. Jaana kertoo, että tämän vuoden syksylle ei ole saatu mitään hakemusta suomalaiseen ryhmään.

Suomenkielisten sivujen tiedot äidinkielentuesta esikoulussa on päivitetty. Tarja huomauttaa, miten tärkeää on, että eri hallinnonalojen vastuulliset pitävät huolta siitä, että kunnan verkkosivuston tiedot pidetään ajankohtaisina.

Jaana kertoo myös, että Kungsgårdenin suomalaisen osaston ja Enöglan esikoulun suomalaisen ryhmän välinen yhteistoiminta on käynnistynyt. Lapset ja ikäihmiset ovat tavanneet toisensa yhden kerran ja näitä tapaamisia järjestetään myös jatkossa.

Kulttuuri

Suomalaiset elokuvat ”70 on vain numero” ("70 är bara en siffra”) ja ”Hytti nro 6” (”Kupé nr 6”) esitetään Joar Blå-elokuvateatterissa, ensin mainittu 31. toukokuuta ja jäljemmin mainittu 6. syyskuuta. Lisätietoa saa suomenkielisestä uutiskirjeestä.

Lastenesitys on suunniteltu syksylle yhdessä elämyshallinnon ja Enöglan esikoulun/suo- malaisen ryhmän kanssa.

Esikoululuokka

Ulrika kertoo tavanneensa hallintopäällikkö Linda Lindahlin, peruskoulun johtaja Anders Härdevikin ja äidinkielen yksikköpäällikkö Maria Svenssonin esikoululuokkien äidinkielen opetuksen tiimoilta. Maria Svensson on tehnyt tutkimuksen suomen opetuksesta esikoululuokissa.

Alempana on otteita Marian tutkimuksesta.

Mikään lakiteksti ei tue suomen kielen oikeutta erityisasemaan äidinkielenopetuksessa esikoululuokissa.

Västeråsissa kaikille esikoululuokan oppilaille tarjotaan opetusta äidinkielessä opetussuunnitelman pohjalta, olipa heidän äidinkielensä mikä tahansa.

Suomen kielen hallintoalueeseen kuuluville esikouluille on määräyksiä oikeudesta paikkaan esikoulussa, jossa opetusta annetaan kokonaan tai olennaiselta osin suomen kielellä. Sama koskee myös muita kansallisia vähemmistökieliä, meänkieltä ja saamea. Vastaavaa määräystä ei ole esikoululuokalle.

Esikoululuokan tulee siis edistää oppilaiden, joiden äidinkieli on muu kuin ruotsi, mahdollisuuksia kehittää sekä ruotsin kielen että oman äidinkielen taitoaan. Opetuksen ja arkipäivän aktiviteettien avulla esikoulun on annettava oppilaille mahdollisuus käyttää sekä ruotsin kieltä että omaa äidinkieltään. Tämä pätee siis kaikille kielille eikä suomella ole mitään erityisasemaa, vaikka se onkin vähemmistökieli ja esikoululuokka on suomen kielen hallintoalueella.

Valitettavasti suomen opetuksen tarjoamiselle esikoululuokissa ei ole mitään lakimääräistä tukea. Ulrika pyrkii vaikuttamaan poliittisesti saadakseen muutoksen asiassa, minkä hän tekee muun muassa yhdessä valtiopäiväedustajan kanssa.

Kaikki koulutushallinnon kanssa pidettyyn kokoukseen osallistuneet ovat yksimielisiä siitä, että on tärkeää, että me suomen kielen hallintoalueeseen kuuluvana kuntana voimme tarjota suomen kielen opetusta esikoululuokassa.

Kunnanhallitus/Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto. Vuosikertomus – erittäin hyvä tulos ja enemmän suuria verotuloja, koska kunta kasvaa, mutta kunnan täytyy myös tehdä suuria investointeja, jotka vaativat varoja.

Kunnanvaltuusto laatii yleensä budjetin kesäkuussa, mutta tänä vuonna se siirtyy kunnanvaltuuston kokoukseen marraskuussa.

Poliittisessa tarkastuksessa määritetään muun muassa, miten neuvonpito tapahtuu vaalien jälkeen. Esimerkiksi kansalaisvuoropuhelut ja neuvonpito lähipaikkakunnissa, kysymysten esille ottaminen ja valmistelu kunnanvaltuustossa. On päätetty, että kunnan neuvonpito suomen kielen osalta säilyy nykyisessä muodossaan myös vaalien jälkeen.

EHB rakentaa lähipaikkakunnissa pitkän aikavälin hankkeita. Lue lisää:

Tietoa Tarjalta

Alla oleva kutsu on lähetetty suomen kielen neuvonpitoryhmälle, koulutushallinnolle, kunnanjohtohallinnolle

"Tukholman lääninhallitus ja saamelaiskäräjät kutsuvat sinut, joka työskentelet vähemmistö- poliittisten kysymysten parissa tai olet mukana vaikuttamassa niihin, verkkokoulutuksen

”Vähemmistölainsäädännön peruskoulutus” digitaaliseen lanseeraukseen torstaina 2. kesäkuuta klo 10.00-11.30."

Stipendit jaetaan peruskoulun 3 oppilaalle. Äidinkielenopettaja Maria Harju on valinnut stipendiaatit ja jakaa stipendit, Enköpingin lahjakortin (Enköpingskort) ja kirjan, koulun päättäjäisissä kesäkuussa.

NBV on ehdottanut suomenkielisen Älypuhelinkurssin järjestämistä kesäkuun ja elokuun aikana, kesälomalla olevien suomea puhuvien nuorten on ajateltu toimivan kurssin vetäjinä. Kurssi koostuu 5 tapaamiskerrasta kesäkuussa ja 5 tapaamiskerrasta elokuussa.

Jos tämä kurssi käynnistyy, siitä tiedotetaan suomenkielisen uutiskirjeen kesänumerossa tai ottamalla yhteyttä johonkin kurssiin aikaisemmin osallistuneeseen henkilöön.

Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen, ISOF:in, suomen kielen kielikeskus perustetaan Uppsalaan painopisteen ollessa kielen elvyttäminen.

 • Järjestetään seminaareja ja pidetään luentoja
 • Laaditaan tietopaketteja kielistä/oikeuksista
 • Järjestetään workshopeja ja kieliopintopiirejä
 • Laaditaan yhdistyksille menetelmiä esim. kielitapaamisia varten
 • Verkostot yhdistyksille, yliopistoille jne.

Tarja kertoo lyhyesti sosiaalihallituksen raportin ”Kansallisten vähemmistöjen tilanne kunnallisessa vanhustenhuollossa 2021” ("Situationen för nationella minoriteter inom den kommunala äldreomsorgen 2021") tuloksista.

Lyhyt yhteenveto tuloksista

 • Palvelua vähemmistökielillä annetaan lähes aina hallintoalueilla, mutta on epävarmaa, vastaako palvelun taso todellisia tarpeita.
 • Tietoa kansallisten vähemmistöjen erityisistä oikeuksista ei ole omaksuttu kunnissa.
 • Muutetulla vähemmistölailla vuodelta 2019, joka antaa vahvistetut oikeudet kaikille kansallisten vähemmistöjen ikäihmisille, ei tähän mennessä ole ollut tehoa.
 • Kuntien työntekijöillä on puutteelliset tiedot kansallisilla vähemmistökielillä tarjottavan vanhustenhuollon kysynnästä sekä kunnan omasta kapasiteetista kysynnän tyydyttämiseksi.
 • Juutalais- ja romanivähemmistöt, kuten myös kielet romani ja jiddiŝ, saavat erittäin vähän tukitoimia.
 • Kyselyt ovat avanneet silmät ja useissa kunnissa suunnitellaan kehitystöitä.

Tarja haluaa myös muistuttaa kiinnostavista tiedoista, joita saa seuraavilta tahoilta:

 • Minoritet.se
 • Finlandsinstitutet
 • lsof (Institutet för språk och folkminnen)
 • Länsstyrelsen i Stockholm

Avustukset

Avustushakemus on saatu Suomi-seuralta Sampo – Äitienpäivän vietto – 2800 kruunun avustus myönnetään.

Vielä yksi hakemus on saatu seuran jäsenten matkalle Hälleforsnäsiin, tämä hakemus koskee yhdistysavustusta ja yhdistysavustushakemukset lähetetään elämyshallinnolle.

"Suomalaisten kulttuuriaktiviteettien, joita tuetaan valtionavulla, on oltava avoimia kaikille Enköpingin kunnassa, niistä on julkaistava ilmoitus tai niitä on mainostettava muulla tavoin, jotta kaikki halukkaat voisivat osallistua ja aktiviteetit on pääasiassa toteutettava Enköpingissä, jotta useammat voisivat osallistua niihin."

Ulrika haluaa muistuttaa siitä, että kunnan suomen kielen neuvonpitoryhmään valitaan uudet edustajat toimikaudelle 2023-2026. Ruotsinsuomalaiset voivat nimetä ehdokkaitaan, jotka osallistuvat suomen kielen neuvonpitoryhmään tulevana toimikautena.

Ulrika ehdottaa, että nykyinen suomen kielen neuvonpitoryhmä muodostaa vaalivaliokunnan kunnanhallitukseen. Edustajien valinta tapahtuu kunnanhallituksessa.

Enköpingin kunnan ruotsinsuomalainen vähemmistö nimeää neljä jäsentä ja neljä varajäsentä. Jäsenten tehtävänä on edistää ruotsinsuomalaisten toimintaa ja/tai valvoa heidän oikeuksiensa toteutumista. Valinta edellyttää, että ehdotettu henkilö on väestökirjoilla Enköpingin kunnassa.

Suomi-seura

Sirkka kertoo avustushakemuksista, ks. edelliset kohdat.

Seuraava kokous

Keskiviikkona 5. lokakuuta 2022

Tarja haluaa käyttää tilaisuutta kiittääkseen kaikkia suomen kielen neuvonpitoryhmän edustajia hyvästä yhteistyöstä ja lisää, että on mahtavaa, että meillä on Enköpingissä ruotsinsuomalaisia, joilla on kiinnostusta ja halua osallistua ja yhdessä Enköpingin suomen kielen hallintoaluekunnan kanssa kehittää suomen kieltä ja ruotsinsuomalaisten tilannetta kunnassamme. Suuret kiitokset teille kaikille.

Kokouksen päättäminen

Ulrika päättää kokouksen ja kiittää kaikkia osallistujia. Seuraava kokous pidetään 5. lokakuuta 2022.

Pöytäkirja tarkastetaan:

Ulrika Ornbrant, puheenjohtaja

Johanna Hongisto Grundström, varapuheenjohtaja

Tarja Cucevic Björkenö, koordinaattori/sihteeri

Kokousmuistiinpanot 17. helmikuuta 2022

Muistiinpanoja kunnan suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän (KFS) kokouksesta

Aika: Torstai 17. helmikuuta 2022 klo 17.30–19.30

Paikka: Linbanegatan 12 ja Teams

Läsnä

Ulrika Ornbrant (C), puheenjohtaja, Enköpingin kunta

Rolf Carlsson (S), Enköpingin kunta

Johanna Hongisto Grundström, varapuheenjohtaja, ruotsinsuomalainen

Marja-Leena Tiitinen (KD), Enköpingin kunta

Leena Määttä, Suomi-seura Sampo

Sirkka Prittinen, Suomi-seura Sampo

Anja Johansson, ruotsinsuomalainen

lsabelle Hongisto Grundström, ruotsinsuomalainen

Jaana Hemlin, ruotsinsuomalainen

Markku Välilä, ruotsinsuomalainen

Marja Järvinen, Koulutushallinto

Carl Bergström, Elämyshallinto

Tarja Cucevic-Björkenö, koordinaattori Kunnanjohtohallinto

Estyneet

Jan Hannebo (M), Enköpingin kunta

Rebecca Berell (S), Enköpingin kunta

Christine Lundberg, ruotsinsuomalainen

Frida Eriksson, Koulutushallinto

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivottaa osallistujat tervetulleiksi päivän kokoukseen ja julistaa kokouksen avatuksi.

Pöytäkirjan tarkastaja

Tarkastajaksi valitaan Johanna Hongisto Grundström.

Työjärjestyksen hyväksyminen

Lähetetty työjärjestys hyväksytään.

Edellisen kokouksen muistiinpanot

Muistiinpanot edellisestä kokouksesta hyväksytään.

Taloudellinen selvitys vuodelta 2021

Taloudellinen selvitys vuoden 2021 tuloksesta ja toteutetuista aktiviteeteista on lähetetty kutsun yhteydessä. Suomenkielistä esikouluosastoa on priorisoitu, käännökset muun muassa uutiskirjeiden teksteistä on julkaistu joka kuukausi pandemian aikana. Muutamia senioritapaamisia on toteutettu vuoden lopussa ja vesijumppa suomalaisen musiikin tahdittamana käynnistyi syksyn aikana. Suomea aloittelijoille-verkkokurssi on myös voitu toteuttaa. Suomi-seura on saanut avustuksen perinteisiä suomalaisia kulttuuriaktiviteetteja varten ja petankkikenttä on myös rakennettu, jotta sitä voitaisiin pelata ulkona kesällä. Selvitys merkitään tiedoksi.

Aktiviteettien ehdotukset ja suunnittelu

Ehdotus kustannuksista ja vuoden 2022 valtionavun käytöstä on lähetetty kutsun yhteydessä. Vuoden 2022 ehdotuksista keskustellaan neuvonpidossa. Olemme aikaisemmissa neuvonpidoissa keskustelleet suomenkielisen esikouluosaston priorisoimisesta Enöglan esikoulussa myös vuonna 2022. Vesijumppa-ajat on varattu kevääksi 2022, Markku esittää koko senioriryhmän puolesta toivomuksen, että vesijumppa jatkuisi myös syksyllä. Anja haluaa tuoda esille pian käynnistyvän suomalaisen lukupiirin kirjastossa. "Fika på finska" on toimintaa yhteistyössä Vuxenskolanin kanssa ja konsepti, jonka me olemme lainanneet Vuxenskolanilta Uppsalasta. Teemalliset senioritapaamiset kerran kuukaudessa yhteistyössä Vuxenskolanin kanssa käynnistyvät maaliskuussa. Suomea aloittelijoille -kurssi yhteistyössä NBV:n kanssa jatkuu myös kevään aikana ja käynnistyy helmikuussa.

Älypuhelinkurssi, jota ei valitettavasti ehditty saada päätökseen helmikuussa 2020, voidaan toivottavasti käynnistää uudestaan edellyttäen, että opintopiiristä vastaava NBV löytää suomea puhuvan ohjaajan/vetäjän. Suomalaisen elokuvan esitys keväällä ja syksyllä. Aktiviteetteja nuorille.

Tietoa

Hoito ja hoiva

Siihen liittyen otetaan esille asioita viiteryhmään suomenkieliset seniorit kuuluvien vanhustenhuollosta ja neuvonpitoryhmä on saanut yhteyshenkilön hoito- ja hoivahallinnosta.

Esikoulu

Marja Järvinen kertoo, että suomenkielisessä esikoulussa on, kuten kaikissa muissakin esikouluissa, ollut vaikeuksia tartuntojen ja sairaiden lasten vuoksi. Nyt lapsia alkaa taas tulla esikouluun ja paremmat ajat ovat odotettavissa.

Marja kyselee vinkkejä suomenkielisestä pedagogisesta materiaalista. Tarja lupaa palata asiaan saatuaan vinkkejä muilta suomen kielen hallintoaluekunnilta.

Jaana Hemlin, joka on aikaisemmin toiminut sijaisena, tulee taas työskentelemään esikoulussa, koska Niina lshanin Hällstrand on lopettanut työnsä Enöglan esikoulussa.

Kulttuuri

Carl Bergström, vt. yksikköpäällikkö, kertoo olevansa kotoisin Tierpin kunnasta, joka on myös suomen kielen hallintoaluekunta. Hän toimii viransijaisena Enköpingissä ensisijaisesti huhtikuun loppuun saakka.

Tarja kertoo, että ruotsinsuomalaisten päivää vietetään yhteistyössä elämyshallinnon kanssa järjestämällä käräjätalossa 24. helmikuuta Satumaa/Sagolandet-konsertti esiintyjinä Anna Heikkinen ja Längtans kapell, lisää tästä on luettavissa helmikuun uutiskirjeessä.

Suomenkielinen lukupiiri kirjastossa jatkaa toimintaansa entiseen tapaan.

Esikoululuokka

Ulrika kertoo, että hän ja Tarja saivat joulukuussa tavata hallintopäällikkö Linda Lindahlin, peruskoulun johtaja Anders Härdevikin ja äidinkielen yksikköpäällikkö Maria Svenssonin esittääkseen heille, miten tärkeää on, että oppilaille tarjotaan suomen kielen opetusta esikoululuokassa, että suomen kielellä on erityisasema Enköpingissä. Tapaaminen oli myönteinen kokemus, me esitimme suomen kielen neuvonpitoryhmän näkemyksen, jonka mukaan on tärkeää, että me suomen kielen hallintoaluekuntana voimme tarjota suomen kielen opetusta esikoululuokassa. Meille vastattiin, että äidinkielenyksikkö tekee kyselyn selvittääkseen, ketkä lapsista haluavat suomen opetusta ja mitä koulua kukin näistä lapsista käy ja voidaanko näille lapsille tarjota suomen opetusta yhdessä ala-asteen oppilaiden kanssa.

Tämän tutkimuksen vastaukset lähetetään neuvonpitoryhmälle ennen toukokuun kokousta. Kevätlukukauden 2022 alussa noin 50 oppilasta saa suomen kielen opetusta peruskoulussa.

Poliittisen organisaation yleistarkastus ennen uuden toimikauden alkamista

Rolf informoi poliittisen yleistarkastuksen käynnistymisestä uutta toimikautta edeltävästi. Yleistarkastus tehdään poliittiselle organisaatiolle lautakuntaorganisaationa. Joulukuussa kunnanvaltuusto päätti nimittää 2 valmistelukuntaa, demokratia-asioiden valmistelukunnan ja palkkioasioiden valmistelukunnan. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja toimii näiden kahden valmistelukunnan johtajana, näiden kahden ryhmän ehdotukset otetaan käsiteltäviksi kesäkuun valtuustokokouksessa. Yleistarkastus tehdään myös kunnallisille neuvostoille.

Kunnanvaltuuston kokouksessa 16. toukokuuta esitellään työtä neuvonpidoissa suomen kielen neuvonpitoryhmän kanssa. Rolf painottaa, että on vaikeaa saada kansalaisia osallistumaan poliittisiin tehtäviin.

Kunnanvaltuusto – Rolf/valtuuston puheenjohtaja

Helmikuun kokous oli lyhyt digitaalinen kokous, jossa esitettiin paljon kansalaisehdotuksia. Maaliskuun kokous on fyysinen kokous – yleinen poliittinen keskustelu, huhtikuun kokous - tilinpäätös, toukokuun - neuvonpito, kesäkuun - budjetti.

Tämän toimikauden viimeinen valtuuston kokous pidetään 19. syyskuuta.

Kunnanvaltuuston kokoukset pidetään Kompassen-salissa ja kokoukset ovat avoinna yleisölle ja kuunneltavissa suoratoistona/striimauksena.

Kunnanhallitus – Ulrika

Tontinvuokrasopimus - Åkersberg. Liikenneviraston kansallinen suunnitelma kuljetusinfrastruktuurille - mitä teitä on priorisoitava.

Osto- ja hankintatoiminta, kuljetuspalvelun aikaisempien suuntaviivojen kumoaminen, Valtionarkistosuunnitelma Upplandsstiftelsen-säätiölle. Omistajadirektiivi Ena energi- lämpövoimalan muutolle vuoteen 2035 mennessä. Osaamisen kehitysrahasto työntekijöille. Plex – Stadshotellin tontin maankäyttöoptioasia käsitellään uudestaan. Selvitys Yhdistysten talosta on meneillään kunnanjohtohallinnossa - mihin paikkaan talo voitaisiin perustaa ja kunnan käytettävissä olevat tilat.

Tietoa Tarjalta

Helmikuun uutiskirje on lähetetty digitaalisesti tilaajille.

Taloudellinen selvitys - (valtionavun käytöstä) on lähetetty Tukholman lääninhallitukselle, joka on kansallisten vähemmistöjen ja vähemmistökielien parissa tehtävän työn seurantaviranomainen.

Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos, ISOF, on aloittanut avoimen neuvonpidon suomen kielikeskuksesta, joka tullaan perustamaan Uppsalaan.

Tietoa neuvonpidoista on lähetetty suomen kielen neuvonpitoryhmän edustajille sekä ruotsinsuomalaisille ja suomen kielen opettajille. Neuvonpidot pidetään digitaalisesti suomen kielellä helmikuun aikana järjestettävissä eri tilaisuuksissa. Mielipiteitä voi esittää myös kirjallisesti.

Raija Airaksinen-Björklund Suomen instituutista etsii ruotsinsuomalaisia senioreita, joita kiinnostaa osallistuminen kahteen digitaaliseen tapaamiseen. Näissä digitaalisissa tapaamisissa on kyse luentosarjasta, jonka teemana on seniorien terveys ja hyvinvointi. Syynä tähän on se, että muutamat opiskelijat suunnittelevat luentoja ja heidän täytyy varmistautua siitä, että sisältö kiinnostaa ja on relevanttia kohderyhmälle. Kysymys on lähetetty edelleen muun muassa seniorien viiteryhmälle.

Kunnallinen eläkeläisneuvosto - Anja

Anja informoi kunnallisen eläkeläisneuvoston (KPR) kokouksesta 9. helmikuuta

Pandemia on ollut rasittava hoito- ja hoiva-alalle, jolla pyritään parantamaan työympäristöä, tarkistamaan aikataulujen suunnittelua, työparien vuoroja. Uusi kotipalveluyritys aloittaa toimintansa Enköpingissä, EHB ostaa Åsundagårdenin, selvitys yhdistysten talosta on suunnitteilla, ehdotus hoito- ja hoivahallinnon ja sosiaalihallinnon yhdistämisestä on tauolla. Jätesopimus tulee voimaan huhtikuusta alkaen. UL:n seniorikortit, paikalliset kysymykset. KPR:n kokousmuistiinpanot ovat verkkosivustolla.

Anja informoi myös alueellisesta eläkeläisneuvostosta, Enköpingin 2 kuulovastaanotosta, drop in-vastaanotosta rokotuksen 3. annokselle,akuuttivastaanotto Uppsalassa ottaa vastaan 32000 käyntiä/vuosi. Enköpingin terveyskeskuksesta, 6-vuotisesta lääkärin koulutuksesta – AT- lääkärinä toimimisen tulee sisältyä peruskoulutukseen.

Suomi-seura

Sirkka kertoo, että Suomi-seura on ainoastaan avannut lounas- ja bingotoiminnan. Nyt kun rajoituksia on vähennetty, toivomuksena on, että enemmän toimintaa voidaan käynnistää.

Seuraava kokous

Keskiviikkona 18. toukokuuta 2022.

Kokouksen päättäminen

Ulrika päättää kokouksen ja kiittää kaikki osallistujia.

Pöytäkirja tarkastetaan:

Ulrika Ornbrant, puheenjohtaja

Johanna Hongisto Grundström, varapuheenjohtaja

Tarja Cucevic Björkenö, oordinaattori/sihteeri