Regler för bostads­­anpassnings­­bidrag

Du som har en funktions­nedsättning eller som bor i samma hushåll som en person med funktions­nedsättning kan söka bostads­­anpassnings­­bidrag.

Villkor för bostads­anpassnings­bidrag

 • Du ska uppfylla vissa krav enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag.
 • Kommunen beslutar om bidragets storlek men utför aldrig anpassningen.
 • Bidraget motsvarar skälig kostnad för åtgärden.

Vem kan söka?

Du som har en funktionsnedsättning eller som bor i samma hushåll som en person med funktionsnedsättning kan söka bostadsanpassningsbidrag. Du kan söka bidrag om du hyr din bostad, har bostadsrätt eller eget hus. Om du inte äger din bostad bör du i vissa fall kontakta din fastighetsägare för att undvika eventuell återställningsskyldighet.

Vilka åtgärder kan jag ansöka bidrag för?

Det är du som är sökande av bidraget som själv ska ange vilka åtgärder du söker bidrag för. Åtgärderna ska alltid anges på ansökningsblanketten eller tydligt hänvisas till om du bifogar en bilaga. Bostadsanpassningsbidraget lämnas bara för att anpassa bostadens fasta funktioner efter dina individuella behov. (Med fast funktion menas sådana föremål som utgör en del av bostaden och som normalt inte tas från bostaden vid en flytt, till exempel köksskåpen eller tvättstället.) Till exempel för att du ska kunna ta dig in och ut, förflytta dig mellan olika rum eller använda badrummet och köket.

Exempel på anpassningar

 • Ta bort trösklar.
 • Ordna en duschplats i stället för badkar.
 • Ramp till entrén.
 • Bredda dörröppningar.
 • Installera automatiska dörröppnare och specialhissar.
 • Ändra höjder på köksskåp och arbetsbänkar.
 • Förstärka fast belysning i kök och badrum.

Exempel på begränsningar i bidraget

Det finns ingen begränsning för hur många gånger du kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Däremot gäller följande:

 • Om du byter bostad kan du bara få bidrag till en kostsam anpassning om det finns särskilda skäl att välja just den bostaden. (Det finns inte någon uttrycklig gräns i lagen mellan en kostsam anpassning och en icke kostsam anpassning. En bedömning av detta görs i varje flyttärende enligt rättspraxis.)
 • Om du bygger nytt eller köper en nyproducerad bostad kan du inte få bidrag för att uppfylla de krav som gäller enligt svensk bygglagstiftning.
 • Du kan inte få bidrag till normalt bostadsunderhåll som till exempel att byta packningen på blandaren till handfatet.
 • Du kan inte få bidrag till inköp eller anpassning av lösöre som till exempel möbler.
 • Du kan inte få bidrag till anpassning av fritidshus, endast för att anpassa den bostad där du permanent bor.

Intyg från sakkunnig

Till ansökan ska du bifoga ett intyg som styrker att behovet av anpassningen är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Det är oftast en arbetsterapeut utformar ett sådant intyg, men kan också vara annan sakkunnig som läkare eller sjukgymnast. Den sakkunnige inte kan neka dig ett intyg, men det är inte säkert att han eller hon kan styrka behovet av anpassningen. Fråga alltid din intygsgivare om du är osäker på vad intyget innebär.

Fastighetsägarens medgivande för hyres- och bostadsrätt

Om du behöver utföra anpassningsåtgärder i din bostad bör du i vissa fall kontakta din fastighetsägare för att undvika eventuell återställningsskyldighet. Medgivanden lämnas i angivet fält på ansökningsblanketten eller i bilaga. Läs mer i blanketten ”Bostadsanpassningsbidrag – Fastighetsägarens medgivande” som du kan ladda ner ovan till höger under Relaterade dokument.

Anbud, offert eller kostnads­beräkning

Om du själv har bifogat ett anbud eller en kostnadsberäkning ska handläggaren för bostadsanpassningsbidrag bedöma om den uppfyller de krav kommunen ställer på funktion och kvalitet för åtgärden och om kostnaden kan anses vara skälig. För att avgöra detta tar handläggaren ofta in ett eget anbud för att jämföra.

Att ansöka i efterhand

Om du redan har utfört anpassningen kan du ansöka om bidrag i efterhand. Då måste du bifoga en kopia på fakturan eller kvittot och ett intyg från en arbetsterapeut eller läkare som styrker att behovet av anpassningen var nödvändigt vid tidpunkten för utförandet. Beroende på vilken åtgärd du ansöker om kan du också behöva visa hur bostaden såg ut innan anpassningen utfördes. Kan inte handläggaren utreda om förutsättningarna för bidrag var uppfyllda när anpassningen utfördes måste ansökan avslås.

Bidragets storlek

Bidragsbeloppet ska motsvara en skälig kostnad för de beviljade åtgärderna. Bidraget täcker hela kostnaden för anpassningen. Om du väljer en annan lösning än vad kommunen föreslår måste du själv betala eventuella merkostnader för detta.

Skälig kostnad

Det finns inte något kostnadstak för bidragets storlek men beloppet som lämnas ska motsvara en skälig kostnad för åtgärderna. För att bedöma vad en skälig kostnad för åtgärden är tar kommunen in en eller flera offerter eller anbud. Offerterna ska uppfylla de krav kommunen ställer på funktion och kvalitet för åtgärden. Den offert som uppfyller dessa krav och är lägst motsvarar skälig kostnad och blir bidragsgrundande. Om du själv ska utföra anpassningen lämnas endast bidrag för materialkostnader.

Vid bedömningen av vad som ska anses vara en skälig kostnad ska också hänsyn tas till om anpassningen behöver utformas så att bostaden kan användas även av:

 • andra hushållsmedlemmar
 • en person som regelbundet hjälper personen med funktionsnedsättning i bostaden

Ett sådant hänsynstagande innebär ibland att det kan bli fråga om att inte välja den billigaste lösningen. Detta kan gälla till exempel vid installation av en trapplift eller inredning av ett kök för en rullstolsburen person.

När du har fått ditt beslut om bostadsanpassningsbidrag ska du läsa igenom det noggrant. Ofta följer det med bilagor som du måste läsa. Om du har frågor ska du kontakta din handläggare.

Återställnings­bidrag

Du som äger ett bostadshus kan ansöka om återställningsbidrag för kostnader för att ta bort anordningar som bekostats med bostadsanpassningsbidrag.

För att öka viljan hos dig som fastighetsägare att samtycka till anpassningar i dina fastigheter så finns det ett återställningsbidrag. Detta bidrag kan under vissa förutsättningar lämnas till ägare av hyreshus och bostadsrättshus.

Viss återställning kan även utföras om anpassningen kan återanvändas i ett annat ärende. Eftersom det är du som privatperson som äger åtgärden som du bekostat via ditt bidrag kan inte kommunen generellt återanvända anpassningar som gjorts. Däremot kan hissar, dörröppnare och rullstolsgarage i vissa fall återanvändas, men måste då skänkas av ägaren till vård- och omsorgsförvaltningen.

Återställningsbidrag kan endast sökas av fastighetsägaren och lämnas för återställningar i hyresrätt eller allmänna utrymmen i en bostadsrätt. Småhusägare kan alltså inte få återställningsbidrag. Vård- och omsorgsförvaltningen i kommunen tar däremot gärna tillbaka hissar, dörröppnare och rullstolsgarage som kan återanvändas. Återlämnandet av sådana produkter är helt upp till den sökande. Viss återställning kan utföras i samband med detta.

Allmänna förutsättningar

Återställningsbidrag lämnas med ett belopp som motsvarar en skälig kostnad för åtgärderna under förutsättning att:

 • återställningen avser en anpassningsåtgärd som har utförts med stöd av bidrag enligt denna lag (1992:1574), förordningen (1982:639) om bostadsanpassningsbidrag eller förordningen (1987:1050) om statskommunalt bostadsanpassningsbidrag.
 • anpassningsåtgärden på grund av ändrade förhållanden inte längre kan utnyttjas för sitt ändamål och åtgärden är till nackdel för andra boende och
 • den godkända kostnaden för åtgärderna vid ett och samma tillfälle överstiger 5 000 kronor.

Åter­ställnings­bidrag i hyreshus

För att ägare av hyreshus ska ha rätt till bidrag gäller nedanstående förutsättningar.

 • Åtgärden ska vara utförd i eller i anslutning till hyreslägenheten. Det spelar ingen roll om hyreslägenheten finns i ett flerbostadshus eller i ett småhus (en- eller tvåbostadshus). Om ägaren själv bor i en av lägenheterna i ett småhus och hyr ut den andra lägenheten i huset kan han eller hon beviljas bidrag för återställning av den lägenhet som hyrs ut.
 • Kommunen får anvisningsrätt på den anpassade lägenheten när denna blir hyresledig. Om kommunen inte kan anvisa lägenheten till någon annan person med funktionsnedsättning så ska återställningsbidrag lämnas om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda.

Återställningsbidrag i bostadsrättshus

För bostadsrätter är bidraget begränsat till flerbostadshus. Bostadsrättsföreningen har då rätt till bidrag om åtgärden har utförts:

 • i anslutning till bostadsrättslägenheten och om anordningarna avser att underlätta för en person med funktionsnedsättning att komma in i och ut ur lägenheten eller att förflytta sig till och från huset eller inom tomten.

Om du är nöjd med beslutet

När du har fått ditt beslut om bostadsanpassningsbidrag ska du läsa igenom det noggrant. Ofta följer det med bilagor som du måste läsa. Om du har frågor ska du kontakta din handläggare.

Om du är nöjd med beslutet ansvarar du själv för att anlita en entreprenör för att få anpassningen utförd. Du kan välja att anlita den som bifogats ditt beslut eller en annan som du själv väljer. Det är inget krav att välja den entreprenör som står på beslutet. Tänk också på följande:

 • Det är alltid den som beviljas bidrag som ansvarar för att få arbetet utfört.
 • Du ska alltid meddela din handläggare om du ska anlita en egen entreprenör innan arbetet påbörjas för att få information om vilka krav som ställs.
 • Eftersom det är du som privatperson som är beställare gäller konsumenttjänstlagen (1985:716) mellan dig och den entreprenör som utför arbetet.
 • Du kan inte få bidrag för eget arbete, endast för materialet.
 • Du kan inte få bostadsanpassningsbidrag och rotavdrag för samma arbete.
 • Beställda arbeten utöver vad som ingår i beslutet bekostas av dig.

Om du är missnöjd med beslutet

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det hos förvaltningsrätten. Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla vad du är missnöjd med och vilken ändring du vill ha. Överklagandet ska ha inkommit senast tre veckor från den dag då du tog emot beslutet. Om det inte har inkommit i tid avvisas det.

Du skickar överklagandet till handläggare för bostadsanpassningsbidrag på vård- och omsorgsförvaltningen som då har möjlighet att ompröva beslutet. Om förvaltningen inte finner någon anledning att ompröva beslutet skickar vi ditt överklagande vidare till Förvaltningsrätten i Uppsala snarast möjligt.

Skicka ditt överklagande till vård- och omsorgsförvaltningen:
Enköpings kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
Kungsgatan 42
745 80 Enköping

Reparation och service

Du kan få bidrag för reparation och besiktning av teknisk utrustning eller av specialutrustning som har bekostats med bostadsanpassningsbidrag.

Huvudregeln är att bidrag endast kan utgå för reparation av tekniskt avancerad utrustning som anpassats med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Det är till exempel hissar, automatiska dörröppnare, bidétoaletter och köksliftar. Reparation av övriga åtgärder som till exempel ettgreppsblandare räknas som normalt bostadsunderhåll, förutom i de fall då orsaken till reparationen är onormalt slitage till följd av funktion.

Bidrag till reparationer och service ges bara när det gäller tekniskt avancerade installationer eller utrustning. Det handlar till exempel om lyftanordningar, dörröppningsautomatik, bidétoaletter (till exempel clos-o-mat) samt höj- och sänkbara enheter.

För övriga åtgärder som till exempel trösklar, stödhandtag, trätrall med mera får du inte bidrag till reparation, utan underhållet ska normalt skötas av den enskilde. Om du vill få det prövat måste du skicka in en ansökan.

Bidrag kan aldrig ges om skadan beror på vanvård, onormalt användande, vandalisering eller att serviceanvisningar inte har följts. I sådana fall måste du själv (eller din hemförsäkring) bekosta reparationen. Bidrag lämnas inte till normalt underhåll av fasta inventarier.

Onormalt slitage

Bidrag kan lämnas för reparationer om skadan beror på onormalt slitage som uppkommit på grund av den sökandes funktionsnedsättning. Även i sådana fall måste du skicka in en ansökan. Ansökningsformulär hittar du under Ansökan.

Vanliga frågor

Kan jag ansöka om bostadsanpassnings­bidrag för vad som helst?

Ja, man har rätt att söka bostadsanpassningsbidrag, oavsett vad det handlar om. Däremot kan inte bidrag beviljas för vad som helst. Varje enskilt ärende prövas enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag. Läs mer om vilka regler som gäller i länken som du hittar ovan till höger under Relaterade länkar.

Kan jag få bostads­anpassnings­­bidrag för att anpassa ett fritidshus?

Du kan endast få bidrag för anpassningar i den bostad där du är stadigvarandes boende (där du bor mest under året). Om bostaden är ett fritidshus måste det uppfylla kraven på dagens bostadsstandardförhållanden för att bidrag ska kunna lämnas.

Kan jag få bostads­anpassnings­bidrag för att installera en tvättmaskin?

Ja, man kan få bostadsanpassningsbidrag för att installera en tvättmaskin. Bidraget omfattar endast själva installationen, det vill säga framdragning av el, vatten och avlopp. Kostnaden för tvättmaskinen får du själv stå för.

Kan jag kombinera bostads­anpassnings­bidrag och rotavdrag?

Rotavdrag kan inte lämnas för arbeten som bostadsanpassningsbidrag lämnats för men kan lämnas för arbeten som är skilda från dessa. Du kan bli återbetalningsskyldig och få betala vite till Skatteverket om du erhållit rotavdrag för arbeten som du beviljats bostadsanpassningsbidrag för. Kontakta därför alltid handläggaren om du har tänkt ansöka om rotavdrag i samband med anpassningen eller om rotavdrag redan har beviljats för sökta åtgärder redan innan ansökan om bostadsanpassningsbidrag gjorts.

Återanvänder ni anpassningar som har ­gjorts?

Eftersom det är du som privatperson som äger åtgärden som du bekostat via ditt bidrag kan inte vård- och omsorgsförvaltningen generellt återanvända anpassningar som gjorts. Däremot kan hissar, dörröppnare och rullstolsgarage i vissa fall återanvändas, men måste då skänkas av ägaren till vård- och omsorgsförvaltningen. Viss återställning kan utföras i samband med återlämning.

Varför behöver fastighetsägaren ge sitt medgivande till en anpassning, även om det bara handlar om ett stödhandtag?

Det är för att du som lägenhetsinnehavare inte kan utföra anpassningen utan din fastighetsägares godkännande. Det gäller även om du ska tapetsera om eller liknande.

Kan jag få bostads­anpassnings­­bidrag om jag flyttar?

Det är valet av bostad som styr om du kan få bostadsanpassningsbidrag när du byter bostad. För att beviljas bidrag måste du ha valt bostad med stor omsorg utifrån de behov du har på grund av din funktionsnedsättning. Generellt kan sägas att det är mycket svårare att få bidrag vid flytt till en ny bostad än annars och ett eventuellt bidrag bör alltid ses som en bonus. För att få bostadsanpassningsbidrag för kostnadskrävande åtgärder när man flyttat krävs att det finns särskilda skäl till valet av bostad. Det kan till exempel vara närheten till en speciell vårdinrättning eller om du trots omfattande försök inte hittat en mer lämplig bostad. Kontakta alltid bostadsanpassningsenheten om du funderar på att flytta eller har flyttat nyligen för att få mer information.

Kan jag få bidrag för återställning av anpass­­ningar som gjorts i bostaden?

Ja, om du är fastighetsägare och bostaden är en hyresrätt eller i vissa fall en bostadsrätt. (Läs mer under rubrik Återställningsbidrag)

Måste jag själv lägga ut pengar för anpassningen innan jag får bidraget?

Nej, utbetalning av bidraget kan göras direkt till den som utfört anpassningen om du vill det. Utbetalning görs först när åtgärden är utförd. Vid omfattande anpassningar kan delbetalningar göras

Så här ansöker du

 1. Läs igenom information och regler.
 2. Gå vidare till ansökningsblanketten Ansökan om bostadsanpassningsbidrag med anvisning som finns att ladda ner under Relaterade dokument ovan till höger.
 3. Fyll i blanketten på skärmen och skriv sedan ut den eller skriv ut den och fyll i den för hand.
 4. Skriv under din ansökan (den ska vara underskriven av den person som söker)
 5. Bifoga ett intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig om att de åtgärder du söker bidrag för är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning.
 6. Posta ansökan och intyg till:
  Enköpings kommun
  Handläggare för bostadsanpassningsbidrag
  Rådhusgatan 8
  745 31 Enköping.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med handläggare för bostadsanpassningsbidrag:

Mehmet Öztomsuk
Rådhusgatan 8
745 31 Enköping
Telefon: 0171-62 52 10
E-post: mehmet.oztomsuk@enkoping.se