Socialförvaltningens brukare är fortsatt nöjda

Publicerad 2018-02-01

Resultatet av förra årets brukar­undersökning visar att social­förvaltningens brukare är fortsatt nöjda med det stöd de får.

Socialförvaltningen i Enköpings kommun har för andra året i rad varit med i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) brukar­undersökning. I undersökningen ingår myndighetsutövning av barn- och ungdomsvård, ensam­kommande barn och ungdomar, missbruksvård och ekonomiskt bistånd. Brukarna har svarat anonymt.

Socialförvaltningen har erbjudit 159 brukare som kommer i kontakt med myndighets­utövningen att svara på enkäten. Av dem har 135 svarat och resultatet visar att 84 procent i genomsnitt har en positiv upplevelse i kontakten med förvaltningen.

Brukarna har svarat på frågorna

  • hur lätt det är att komma i kontakt med socialsekreteraren
  • om man förstår information som lämnas
  • vilken förståelse man möts av
  • om socialsekreteraren är öppen för synpunkter på hur situationen kan förändras
  • i vilken grad man kan påverka typ av hjälp
  • om situationen har förändrats sedan man kommit i kontakt med socialförvaltningen
  • hur nöjd man sammantaget är med stödet som socialtjänsten erbjuder.

Läs resultatet

Resultatet för de verksamheter som ingår i SKL:s undersökning finns att läsa i kommun- och landstings­databasen Kolada. I Kolada finns resultat från enkäter som gjorts i kommuner och landsting i hela Sverige. Många av Sveriges kommuner medverkar i samma undersökning.

Kolada

Socialförvaltningen i Enköpings kommun har även erbjudit enkäten till 182 brukare som kommer i kontakt med övriga verksamheter inom socialförvaltningen. Resultatet redovisas inte i Kolada. Av dem har 150 svarat och resultatet visar att 89 procent i genomsnitt har en positiv upplevelse i kontakten med förvaltningen.

En kort sammanfattning av årets och förra årets undersökningen finns på vår sida för resultat och jämförelser.

Resultat och jämförelser 

Vad händer nu?

Enkäten visar att vi behöver bli bättre på att få de personer vi möter att känna att de kan påverka vilken typ av hjälp de får. Vi behöver också utvärdera varför de personer vi möter inte alltid upplever att deras situation har förbättrats.

Våra enhetschefer utvärderar nu resultaten tillsammans med sina medarbetare för att hitta sätt att utveckla och förbättra förvaltningens arbete. 

Vid frågor, kontakta:

Elisabeth Kántor, förvaltningschef
0171-62 51 11
elisabeth.kantor@enkoping.se

Karolina Haeggström, utvecklare
0171-62 63 83
karolina.haeggstrom@enkoping.se

Enköping

Illustration: Sveriges Kommuner och Landsting