Översväm­nings­skada

För dig som är fastighetsägare och som råkat ut för översvämning, vattenläckor och avloppsstopp gäller detta när du anser att Enköpings kommun har ansvar för skadan och bör vara ersättningsskyldig.

Om du drabbas av översvämning

Din fastighet kan drabbas av översvämning i samband med kraftiga skyfall eller vid stopp i avloppet. Du kan minska risken för stopp genom att aldrig kasta skräp eller hälla ut fett i avloppet.

Om du drabbas av översvämning, följ checklistan här nedanför.

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämningsdrabbade lokalerna. Se dock till så att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Om du misstänker att det är kommunen som har fel på sina ledningar, kontakta alltid SOS alarm via telefonnummer 018-10 60 10.
 • Flytta fuktkänsliga saker om det är möjligt.
 • Var noga med hygienen efter kontakt med avloppsvatten som kommit in i fastigheten.
 • Kontakta ditt försäkringsbolag.
 • Kontakta ett saneringsföretag.
 • Fotografera så snart som möjligt för att kunna visa omfattningen av översvämningen.
 • Efteråt: Informera oss om översvämningen. 

Fastighets­ägaren

 • Vidtar åtgärder för att minska direkta skador och följdskador.
 • Gör en felanmälan till Enköpings kommun på telefonnummer 0171-62 50 00 under dagtid. Övrig tid kontakta kommunens jourtelefon 018-10 60 10.
 • Anmäler skadan till sitt försäkringsbolag.
 • Dokumenterar skadorna med kamera eller på annat sätt.
 • Lämnar eventuellt ersättningsanspråk skriftligen via skadeblankett till kommunen samt bifogar aktuella fakturaunderlag med kvitton. Blankett i PDF-format för skadeanmälan.

Fastighets­ägarens försäkrings­bolag

 • Utreder och bedömer skadeomfattningen.
 • Betalar ersättning enligt gällande försäkring.

Kommunen

 • Vidtar akuta åtgärder för att minimera skadeomfattningen.
 • Besiktar och dokumenterar skadan och övriga omständigheter.
 • Bekräftar inkomna ersättningsanspråk till berörda fastighetsägare.
 • Anmäler skadan (i förekommande fall) till sitt försäkringsbolag.
 • Utreder (internt eller via sitt försäkringsbolag) eventuell.
 • Betalar vid skadeståndsskyldighet ersättning till den drabbade.

Skriftlig begäran för anspråk

Om fastighetsägaren har anspråk på ekonomisk ersättning från Enköpings kommun för inträffade skador, lämnas en skriftlig begäran om detta till kommunen. När anmälan kommer in gör kommunen med hjälp av oberoende jurister, och i vissa fall kommunens försäkringsbolag, en skadeståndsrättslig utredning samt en bedömning av det inträffade. Avsikten med denna är att ta reda på orsakerna till skadan och att klara ut om fastighetsägaren och Enköpings kommun fullgjort sina respektive skyldigheter att förhindra skadan.

När utredningen är klar får du besked om Enköpings kommun anser sig vara ersättningsskyldig eller inte för det inträffade.

På denna sida finner du e-tjänsten för frågor och felanmälningar till kommunen, samt blanketten för skadeanmälan.

Du kan fylla i blanketten på skärmen, spara den på din dator, skriva ut och underteckna den samt skicka den med eventuella bilagor till:

Enköpings kommun
745 80 Enköping

Du kan också hämta, fylla i, underteckna och lämna in blanketten hos kontaktcenter.
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 745 80 Enköping