Verksamhetsbidrag

Frivilliga organisationer som arbetar med att motverka drogmissbruk, våld, kriminalitet och barn och ungdomar i riskzon kan ansöka om verksamhetsbidrag.

Så ansöker du

​Skicka in din ansökan tillsammans med aktuella bilagor till Socialnämnden i Enköpings kommun.

Ansök senast

Skicka din ansökan senast den 10 oktober 2019. Ansökningar för 2019 kommer att hanteras i november, men besluten fattar socialnämndens fondkommitté först i december.

Skicka ansökan till:

Enköpings kommun
Socialnämnden
745 80 Enköping

Krav för att få söka

  • Föreningens eller organisationens främsta syfte är att ge stöd till människor som behöver det.
  • Föreningens eller organisationens verksamhet ska utgöra ett komplement eller alternativ till socialnämndens ansvarsområde.
  • Målgruppen ska vara tydligt definierad. Verksamheten ska vara av regelbunden karaktär.
  • Föreningen eller organisationen ska ha antagna stadgar, en på demokratisk väg vald styrelse, fungera efter demokratiska principer och i huvudsak drivas med frivilliginsatser. Av stadgarna ska framgå hur föreningen eller organisationen förhåller sig till alkohol och andra droger.
  • Föreningens eller organisationens räkenskaper ska föras i enlighet med bokföringslagens krav och granskas av utsedd revisor. Skulder till staten får inte finnas.
  • Föreningen eller organisationen ska vara partipolitiskt obunden.
  • Föreningen eller organisationen ska teckna en överenskommelse med socialnämnden där insatserna som föreningen eller organisationen ska utföra beskrivs.
  • I överenskommelsen måste föreningen eller organisationen förbinda sig att efter den överenskomna tiden lämna en verksamhetsberättelse enligt anvisningar från nämnden. Anvisningarna får ni i samband med att överens­kommelsen skrivs. Dessutom ska föreningen eller organisationen lämna en resultat- och balansräkning gällande verksamheten som överenskommelsen avser och en revisionsberättelse.