Familjehem

Som familjehem tar du emot ett barn som av olika anledningar inte kan bo hemma. Som särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV) tar du över föräldrarnas juridiska ansvar för barnet, men barnet bor inte hos dig.

Som familjehem ger du barnet daglig omsorg, en trygg tillvaro och en bra uppväxt. Det kan gälla en kortare eller längre tid beroende på barnets livs­situation.

Som särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV) kan du hjälpa och stödja ett barn utan att ha ansvar för den dagliga omsorgen. Du ser till att barnet får det som det behöver. Vad det kan vara eller omfattningen beror på barnets behov, ålder och boendesituation. Ofta är uppdraget som särskild förordnad vårdnadshavare aktuellt för ensamkommande barn.

I stort sett kan vem som helst bli familjehem eller särskilt förordnad vårdnadshavare. Det viktigaste är att du kan erbjuda en trygg och stabil tillvaro och att du har tid, utrymme och tålamod. Du ska vara en god förebild och kunna arbeta i team. Du kan vara gift, i förhållande eller ensamstående. Du kan bo i lägenhet eller i hus på landet eller i stan.

Vanliga frågor

Vad ingår i uppdraget som familjehem?

Du ska ge barnet daglig omsorg, en trygg tillvaro och en bra uppväxt. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Det är vi på socialförvaltningen som har huvudansvaret för att barnet har det bra hos dig och får den hjälp som behövs.

Om familjehem på Socialstyrelsens webbplats mininsats.se

Vilka krav finns på familjehem?

Det finns inga specifika krav på ett familjehem. Vi kommer att utreda dina förutsättningar att ta emot ett barn i ditt hem. I utredningen gör vi intervjuer, hembesök och tar referenser från närstående eller kollegor. Vi kan bland annat titta på vilka som bor i hemmet, hur boendet och närmiljön ser ut, dina personliga förutsättningar, anledningen till att du vill ta emot ett barn, vad de barn som bor hemma hos dig tycker om att ta emot ett barn, om du har uppgifter i socialförvaltningens register i kommuner du bott i och om du har uppgifter i polisens misstanke- och belastningsregister.

Får jag stöd och ersättning som familjehem?

​Vi erbjuder dig utbildning när du ska bli familjehem. När du har tagit emot ett barn ger vi dig råd, stöd och annan hjälp som du behöver. Du får ersättning för uppdraget. En del av ersättningen består av de faktiska kostnaderna som du har för barnet och en del består av ett fast arvode. Beloppen är baserade på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer. Beloppen kan variera från kommun till kommun och utifrån barnets behov. Arvodet är skattepliktigt, sjukpenning- och pensionsgrundande. Däremot berättigar det inte till tjänstepension eller ersättning inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen.

Hur länge pågår uppdraget som familjehem?

Ett barn kan bo i familjehem under olika lång tid beroende på vilket behov som finns. Det kan handla om cirka sex månader upp till en hel uppväxttid. Målet är att barnet ska återförenas med sina föräldrar om det är möjligt. Det är socialförvaltningen eller en domstol som beslutar om uppdraget ska avslutas.

Är placeringen i familjehem frivillig?

​Det är socialförvaltningen eller en domstol som beslutar om ett barn ska placeras i ett familjehem. Vi strävar efter att göra det på frivillig grund, men ibland behöver vi ta beslutet mot barnets, vårdnadshavarnas eller de gode mannens vilja. Då gör vi det med stöd i lag om särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU). Unga personer mellan 18 och 20 år kan också placeras i familjehem med stöd av den lagen.

Får jag vårdnaden om barnet?

Du har inte vårdnaden om barnet, den har barnets föräldrar. Ensamkommande barn har en god man eller en särskild förordnad vårdnadshavare med motsvarande ansvar.

Behöver kommunen fler familjehem?

Vi har alltid behov av nya familjehem till barn i olika åldrar. Du är välkommen att anmäla ditt intresse.

Anmäl intresse att bli familjehem

Vilka krav finns på en särskilt förordnad vårdnadshavare?

Det finns inga specifika krav på dig som vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare. Vi gör en utredning och bedömer om du är lämplig, men det är en domstol som beslutar om du får uppdraget. I utredningen kan vi bland annat titta på din livssituation, dina personliga förutsättningar och egenskaper, uppgifter från personer som känner dig eller barnet, om du har uppgifter i socialtjänstens register i kommuner du bott i och om du har uppgifter i polisens misstanke- och belastningsregister.

Vad ingår i uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare?

​Som särskilt förordnad vårdnadshavare tar du över föräldrarnas juridiska ansvar, men barnet bor inte hos dig. I uppdraget ingår att ha regelbunden kontakt med det familjehem, hemmet för vård och boende (HVB) eller stödboendet där barnet bor och se till att barnet får tillsyn, omsorg och trygghet. Om det är möjligt ska du hjälpa barnet att ha kontakt med sin biologiska familj och andra anhöriga i Sverige eller utomlands. Du ansvarar också för barnets ekonomi. I ansvaret ingår till exempel att ansöka om barnbidrag, studiebidrag och att skriva under handlingar där vårdnadshavarens namnteckning behövs.

Får jag stöd och ersättning som särskilt förordnad vårdnadshavare?

​När du har tagit emot ett barn ger vi dig råd, stöd och annan hjälp som du behöver. Du får ersättning för uppdraget. Ersättningen är 200 kronor i timmen och är begränsad till tio timmar per månad. Om du behöver ersättning utöver de tio timmarna måste du i förhand ansöka om det hos Socialförvaltningen i Enköping.

Hur länge pågår uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare?

​Uppdraget pågår så länge barnet har behov av dig som särskilt förordnad vårdnadshavare. Det kan handla om några månader upp till flera år. Uppdraget upphör alltid när barnet fyller 18 år, om du själv vill avsluta uppdraget, om det visar sig att du inte är lämplig i rollen som särskilt förordnad vårdnadshavare och när barnets biologiska föräldrar kommer till Sverige. Då återgår vårdnaden till föräldrarna. Det är en domstol som beslutar om när uppdraget ska upphöra, förutom när barnet blivit myndigt.

Behöver kommunen fler särskilt förordnade vårdnadshavare?

​Vi har alltid behov av särskilt förordnade vårdnadshavare till barn i olika åldrar. Välkommen att anmäla ditt intresse.

Anmäl intresse att bli särskilt förordnad vårdnadshavare

Kan jag få hjälp att lösa mitt bekymmer som påverkar andra?

Ja, kommunens nätverkslag kan hjälpa dig att kalla till ett nätverksmöte. Om du har bekymmer kan flera personer i din närhet bli inblandade och berörda på olika sätt.

Om Nätverkslaget och hur du kontaktar oss

Vad är en samordnad individuell plan?

​När du har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården har du enligt lag rätt att få en samordnad individuell plan (SIP). En samordnad individuell plan tydliggör ansvarsfördelningen mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården med syftet att du ska få vara med och bestämma hur du vill ha det, att du, din familj och andra berörda ska få en överblick över dina vård- och stödinsatser och att samordna insatserna utifrån vad som blir bäst för dig.

Fördjupning

Relaterade sidor

Relaterade dokument

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?