Tillgänglighets­­redo­görelse för Enköpings kommuns under­webb­platser

På den här webbsidan kan du läsa i vilken grad våra underwebbplatser uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och vad vi har kvar att åtgärda. Här kan du också tipsa om vi har missat något så att vi kan förbättra tillgängligheten.

Tillgänglighet för Enköpings kommuns under­webbplatser

Enköpings kommun står bakom följande underwebbplatser:

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatserna. På den här webbsidan beskriver vi:

  • hur Enköpings kommuns underwebbplatser uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgängliga är webbplatserna?

Vi är medvetna om att delar av webbplatserna inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Rapportera brister i webbplatsernas tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan också kontakta oss via telefon eller e-post.

Telefonnummer: 0171-62 50 00

E-postadress till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatserna?

Om du behöver innehåll från Enköpings kommuns underwebbplatser som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss via telefon eller e-post.

Telefonnummer: 0171-62 50 00

E-postadress till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsernas tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Användning utan synförmåga

Problem med svårförstådda länkar

Länkar ska gå att förstå i sitt programmatiska sammanhang eftersom hjälpmedlet synskadade använder sig av endast presenterar den information användaren har fokus på, inte texten runt om. På vår webbsida kan länkarna vara för generiska och svårförstådda om de lyfts ur sitt sammanhang.

Om en länk på vår webbplats innehåller en PDF, wordfil eller excel finns en markering om detta efter länktexten. Det gäller även storleken på filen. Formatet och storleken är dessvärre inte en del av länktexten. Det innebär att personer som får länktexten uppläst inte vet i vilket format eller storleken på filen.

Vissa av de kod- och utvecklingspunkter kan vi själva inte åtgärda eftersom vi är beroende av vår systemleverantör. Vi har ställt krav på leverantören och hoppas problemet prioriteras och åtgärdas.

Riktlinje WCAG 2.1 - 2.4.4 (A).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se

Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med felkodade rubriker

Alla användare kan inte se rubrikerna på en sida, en del är beroende av ett hjälpmedel för att ta till sig informationen. För att hjälpmedlen ska förstå vad som är rubriker på en sida och återge dessa till användaren krävs det att de är korrekt kodade. Det finns sidor på webbplatsen där rubrikerna inte är korrekt kodade.

Vår ambition är att återgärda detta senast under år 2021.

Riktlinje WCAG 1.3.1 (A).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se

Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med svårförstådda områdesrubriker

För en användare som inte visuellt kan ta del av gränssnittet och använder uppläsande hjälpmedel så kan användare exempelvis välja att navigera mellan rubriker på en sida eller välja att få en lista på alla rubriker. Det blir då svårt för användare att exempelvis tolka vad områdesrubriken "Relaterat" mer konkret avser. Områdesrubrikerna ska alltså vara så konkreta som möjligt för att hjälpa användaren förstå vad området har för innehåll.

På webbplatsen saknas beskrivande områdesrubriker på vissa platser, vilket gör att exempelvis användare som är gravt synskadade och använder uppläsande hjälpmedel kan få svårt att lokalisera sig på sidan. Användaren behöver en tydlig rubrikstruktur för att förstå hur information hänger ihop och för att kunna skapa sig en bild av sidan.

Vår ambition är att återgärda detta senast under år 2021.

Riktlinje WCAG 2.1 – 2.4.6 (AA).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se

Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med beskrivning av bilder

För att hjälpmedel ska återge innehållet i bilder till användaren måste bilderna förses med en alternativ beskrivning. Den alternativa beskrivningen ska kortfattat redogöra för bildens motiv. För en användare som inte kan ta del av innehållet visuellt är det viktigt att det finns likvärdiga beskrivningar av vad bilder och grafik visar som är tillgängliga i text.

På vår webb saknas det i vissa fall alternativ text och i andra fall finns det alternativ text som inte är komplett utformad. Det gör att användare utan synförmåga inte kan ta del av grafiska objekt.

Vår ambition är att återgärda detta senast under år 2021.

Riktlinje WCAG 2.1 - 1.1.1 (A).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se

Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med avsaknad av eller inte fullständig alternativ text

Allt innehåll som inte är text ska ha en kort beskrivning som motsvarar dess funktion och motiv. I vissa fall saknas det alternativ text och i andra fall finns alternativ text som inte är komplett utformad.

Vår ambition är att återgärda detta senast under år 2021.

Riktlinje WCAG 2.1 - 1.1.1 (A).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se

Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med formulär som saknar ledtexter och instruktioner

När användaren ska välja eller mata in uppgifter i ett formulär ska det finnas instruktioner som tydligt anger hur och vad som ska väljas eller matas in. Det finns formulär på webbplatsen som saknar ledtexter och instruktioner.

Vår ambition är att återgärda detta senast under år 2021.

Riktlinje: WCAG 3.3.2 (A).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se

Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med avsaknad av tabellrubriker

För att en användare ska ha en möjlighet att förstå tabellen måste det finnas tydliga tabellrubriker som lagts in på ett korrekt sätt. Denna rubrik ska kortfattat förklara vad tabellen innehåller för information. Rubriken kallas caption-element. Genom att ange caption-elementet så får användare med hjälpmedel information om vad tabellen innehåller. I vissa av tabellerna på webbplatsen fattas ett caption-element.

Vår ambition är att återgärda detta senast under år 2021.

Riktlinje WCAG 2.1 - 1.3.1 (A)

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se

Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med formulär som inte är uppdelade och grupperade

Längre formulär måste delas upp och grupperas för att enklare se vilka delar som hör samman, både visuellt och i ett hjälpmedel. Vi har några formulär som inte är uppdelade och grupperade.

Vissa av de kod- och utvecklingspunkter kan vi själva inte åtgärda eftersom vi är beroende av vår systemleverantör. Vi har ställt krav på leverantören och hoppas problemet prioriteras och åtgärdas. Vi kommer avvakta med förhoppning om att tillgänglighetsproblemet kommer åtgärdas inom en snar framtid.

Riktlinje WCAG 2.1, 1.3.1 (A).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se

Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med kolumn- och radrubriker i tabeller

För att användare ska kunna tolka innehållet i tabellerna korrekt är det viktigt att tabellerna har tydliga kolumn- och radrubriker. De måste också vara strukturellt rätt gjorda med elementet th. I vissa av tabellerna på webbplatsen saknas rad- och kolumnrubriker th-elementet. För en användare som är gravt synskadad och navigerar med uppläsande hjälpmedel får inte denna information om vad som är kolumn- och radrubriker och kan därför inte tolka tabellen på rätt sätt.

Vår ambition är att återgärda detta senast under år 2021.

Riktlinje WCAG 2.1 - 1.3.1 (A).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se

Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med läsriktning och radrubriker i tabeller

I tabeller ska läsriktning med scope="col" eller scope="row" för kolumn- respektive radrubriker anges. Tabellrubrikerna måste även knytas korrekt med de dataceller (och eventuella under-eller mellanrubriker) som är underordnade rubriken. För enkla tabeller räcker det om tabellrubriken i attributet scope anger att den avser kolumnen (värdet ”col”) eller raden (värdet ”row”). För tabeller i mer än två logiska nivåer krävs en mer avancerad uppmärkning. Angivelse av läsriktning via attributet scope saknas för vissa kolumnrubriker för tabeller på webbplatsen, vilket gör det svårt för användare som inte visuellt kan ta del av gränssnittet och använder uppläsande hjälpmedel att veta hur information hör ihop.

Vår ambition är att återgärda detta senast under år 2021.

Riktlinje WCAG 2.1 - 1.3.1 (A).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se

Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med att tabeller saknar unikt id

Komplexa tabeller ska ha specifika kopplingar mellan rubriker och dataceller än enkla tabeller. Detta kan åstadkommas genom att på varje rubrik ange ett unikt id och att sedan i de olika cellerna referera till cellens rubriker i attributet headers. För personer som får sidan uppläst kan tabellens rubriker och celler referera fel.

Vissa av de kod- och utvecklingspunkter kan vi själva inte åtgärda eftersom vi är beroende av vår systemleverantör. Vi har ställt krav på leverantören och hoppas problemet prioriteras och åtgärdas. Vi kommer avvakta med förhoppning om att tillgänglighetsproblemet kommer åtgärdas inom en snar framtid.

Riktlinje WCAG 2.1 - 1.3.1 (A).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se

Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med beskrivning av ramar

Varje rams syfte måste beskrivas i attributet title. En ram kan exempelvis vara en video eller karta som är inbäddad på webbplatsen. Denna information presenteras av hjälpmedel för gravt synskadade och hjälper dem att förstå om de ska in i ramen och läsa den webbsidan eller fortsätta på den befintliga webbsidan utanför ramen. På webbplatsen saknas attributet title för vissa ramar.

Vår ambition är att återgärda detta senast under år 2021.

Riktlinje WCAG 2.1 - 4.1.2 (A).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se

Telefonnummer: 0171-62 50 00

Användning av radbrytningar med BR-element i stället för strukturella element

Radbrytningar med BR ska bara användas där radbrytningen har semantisk betydelse, till exempel i en postadress. Annars ska lämpliga HTML-element för stycken, listor eller annat lämpligt användas.

I vissa av våra tabeller, formulär, texter, nyhetsöversikten och på en mall där vi samlar länkar i toppen som en innehållsförteckning används radbrytning när det inte har en semantisk betydelse.

Vi kan själva inte åtgärda BR-problemen i våra tabeller och formulär eftersom vi är beroende av vår systemleverantör. Vi har ställt krav på leverantören och hoppas problemet prioriteras och åtgärdas. Vi kommer avvakta med förhoppning om att tillgänglighetsproblemet kommer åtgärdas inom en snar framtid.

BR-element i texter, nyhetsöversikten och innehållsförteckningsmallen kommer att justeras under hösten.

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se

Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med textbeskrivning av komplexa format

Komplexa format ger möjlighet att förklara komplicerade samband på ett mer begripligt sätt. Det är dock inte alltid som användaren kan eller vill ta del av komplexa format. Det måste därför alltid finnas en tydlig beskrivning av innehållet i dessa komplexa format som ska vara lätt att hitta. Det finns filmer på webbplatsen där det saknas en textbeskrivning i anslutning till filmerna som ger likvärdig information. Det finns också pdf-filer på webbplatsen där det saknas en sammanfattning av innehållet.

Vår ambition är att återgärda detta senast under år 2021.

Riktlinje WCAG 2.1 - 1.1.1 (A), WCAG 2.1 - 1.2.1 (A).dok

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se

Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med syntolkning av filmer

Video ska syntolkas så att en användare som inte ser videon har möjlighet att förstå vad som händer. Vissa av filmerna på vår webbplats innehåller visuell text som en gravt synskadad användare inte kan ta del av och filmerna saknar syntolkning.

Vår ambition är att återgärda detta under år 2021.

Riktlinje WCAG 2.1 - 1.2.3 (A), WCAG 2.1 - 1.2.5 (AA).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se

Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med alternativ information för film, bild eller ljud

En film, bild eller ljudfil kan ofta återge komplex information på ett enklare sätt än vad en text kan. Om exempelvis film, bild eller ljudfiler används behövs det också ges ett alternativ till de användare som inte kan se eller höra informationen. Det saknas likvärdig information i text gällande vad som presenteras i filmer på webbplatsen. Det gör att användare som inte kan se eller höra filmerna får ta del av all information.

Vår ambition är att återgärda detta senast under år 2021.

Riktlinje WCAG 2.1 1.1.1 (A).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se

Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med otillgängliga dokument och blanketter

Våra webbplatser och digitala tjänster har en del dokument i pdf-format som inte uppfyller kraven och kan vara svåra att få upplästa i hjälpmedel. Vi arbetar kontinuerligt med att flytta över innehåll från PDF-filer till webbsidor (HTML) för de dokument där det är möjligt.

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se

Telefonnummer: 0171-62 50 00

Användning med nedsatt synförmåga

Problem med syntolkning av filmer

Video ska syntolkas så att en användare som inte ser videon har möjlighet att förstå vad som händer. Vissa av filmerna på vår webbplats innehåller visuell text som en gravt synskadad användare inte kan ta del av och filmerna saknar syntolkning.

Vår ambition är att återgärda detta under år 2021.

Riktlinje WCAG 2.1 - 1.2.3 (A), WCAG 2.1 - 1.2.5 (AA).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se

Telefonnummer: 0171-62 50 00

Användning utan hörsel

Problem med undertextning av filmer och ljudfiler

Filmer som innehåller ljud eller ljudfiler ska vara textade. För filmer räcker det med en textremsa som är synkroniserad med ljudet. Vid ljudklipp kan användaren bli erbjuden att läsa en textutskrift av ljudinformationen. För en användare som har en hörselnedsättning eller befinner sig i en miljö där det inte är lämpligt med ljud är det därför viktigt att film är textad. På webbplatsen finns det filmer som saknar textning av inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…).

Vår ambition är att återgärda detta senast under år 2021.

Riktlinje WCAG 2.1 – 1.2.2 (A).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se

Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med alternativ information för film, bild eller ljud

En film, bild eller ljudfil kan ofta återge komplex information på ett enklare sätt än vad en text kan. Om exempelvis film, bild eller ljudfiler används behövs det också ges ett alternativ till de användare som inte kan se eller höra informationen. Det saknas likvärdig information i text gällande vad som presenteras i filmer på webbplatsen. Det gör att användare som inte kan se eller höra filmerna får ta del av all information.

Vår ambition är att återgärda detta senast under år 2021.

Riktlinje WCAG 2.1 1.1.1 (A).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se

Telefonnummer: 0171-62 50 00

Användning med nedsatt hörsel

Problem med undertextning av filmer och ljudfiler

Filmer som innehåller ljud eller ljudfiler ska vara textade. För filmer räcker det med en textremsa som är synkroniserad med ljudet. Vid ljudklipp kan användaren bli erbjuden att läsa en textutskrift av ljudinformationen. För en användare som har en hörselnedsättning eller befinner sig i en miljö där det inte är lämpligt med ljud är det därför viktigt att film är textad. På webbplatsen finns det filmer som saknar textning av inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…).

Vår ambition är att återgärda detta senast under år 2021.

Riktlinje WCAG 2.1 – 1.2.2 (A).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se

Telefonnummer: 0171-62 50 00

Användning med kognitiv nedsättning

Problem med gränssnittet i olika skärmbredder

För de flesta webbgränssnitt är det rimligt att tänka sig att användaren ibland kommer att använda en liten och smal skärm och ibland en bredare. Då är det också rimligt att gränssnittet fungerar väl med olika skärmbredder. Det finns sidor på webbplatsen där information går förlorad, täcks eller ger scroll i två led vid mindre skärmar.

Vår ambition är att återgärda detta senast under år 2021.

Riktlinje WCAG 1.4.10 (AA).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se

Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med oflexibelt gränssnitt

Gränssnittet ska anpassas så att länktexter, rubriker och helst tabeller inte kräver scroll i flera led för att informationen skall nås. Det finns webbsidor där gränssnittet inte är flexibelt och inte anpassar sig till den skärmbredd som användaren väljer att visa det i.

Vår ambition är att återgärda detta senast under år 2021.

Riktlinje WCAG 2.1 - 1.4.10 (AA).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se

Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med svårförstådda länkar

Länkar ska gå att förstå i sitt programmatiska sammanhang eftersom hjälpmedlet synskadade använder sig av endast presenterar den information användaren har fokus på, inte texten runt om. På vår webbsida kan länkarna vara för generiska och svårförstådda om de lyfts ur sitt sammanhang.

Om en länk på vår webbplats innehåller en PDF, wordfil eller excel finns en markering om detta efter länktexten. Det gäller även storleken på filen. Formatet och storleken är dessvärre inte en del av länktexten. Det innebär att personer som får länktexten uppläst inte vet i vilket format eller storleken på filen.

Vår ambition är att återgärda detta senast under år 2021.

Riktlinje WCAG 2.1 - 2.4.4 (A).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se

Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med formulär som saknar ledtexter och instruktioner

När användaren ska välja eller mata in uppgifter i ett formulär ska det finnas instruktioner som tydligt anger hur och vad som ska väljas eller matas in. Det finns formulär på webbplatsen som saknar ledtexter och instruktioner.

Vår ambition är att återgärda detta senast under år 2021.

Riktlinje: WCAG 3.3.2 (A).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se

Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med automatisk ifyllnad av formulär

Formulär kan innebära en risk för många att fylla i fel när mycket information måste fyllas i. Attributet autocomplete gör att användaren kan låta webbläsaren spara informationen och fylla i den automatiskt. På webbplatsen finns formulär där attributet autocomplete för inputfält inte används vilket gör att användare alltid måste fylla i alla uppgifter i alla formulär.

Vår ambition är att återgärda detta senast under år 2021.

Riktlinje WCAG 2.1 - 1.3.5 (AA).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se

Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med formulär som inte är uppdelade och grupperade

Längre formulär måste delas upp och grupperas för att enklare se vilka delar som hör samman, både visuellt och i ett hjälpmedel. Vi har några formulär som inte är uppdelade och grupperade.

Vissa av de kod- och utvecklingspunkter kan vi själva inte åtgärda eftersom vi är beroende av vår systemleverantör. Vi har ställt krav på leverantören och hoppas problemet prioriteras och åtgärdas.

Riktlinje WCAG 2.1, 1.3.1 (A).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se

Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med för generiska felmeddelanden i formulär

Vi använder required-attribut i våra formulär på våra webbplatser. Det är inte bra att använda tillgänglighetsmässigt, eftersom meddelandet blir för generiskt för att vara hjälpsamt för en användare som behöver det. Felmeddelandet är även temporärt, det vill säga att det försvinner efter ett antal sekunder. Det gör är att det kan vara svårt för användare med kognitiva nedsättningar att hinna förstå vad felmeddelandet säger innan det försvinner, eller för användare med nedsatt syn och förstorande hjälpmedel att hinna uppfatta det.

Vissa av de kod- och utvecklingspunkter kan vi själva inte åtgärda eftersom vi är beroende av vår systemleverantör. Vi har ställt krav på leverantören och hoppas problemet prioriteras och åtgärdas.

Riktlinje WCAG 3.3.1 (A).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se

Telefonnummer: 0171-62 50 00

Problem med otydliga felmeddelanden i formulär

Det saknas information om vad som är felaktigt när användare misslyckas att fylla i e-postadress enligt korrekt format. Det kommer endast ge ett felmeddelande om att fältet skall fyllas i, inte vad som kan vara felaktig och hur det kan lösas. Det ska exempelvis vara tydligt för en användare vad som är felaktigt och hur hen kan åtgärda det, exempelvis "Ange en e-postadress som innehåller ett @-tecken”.

Vissa av de kod- och utvecklingspunkter kan vi själva inte åtgärda eftersom vi är beroende av vår systemleverantör. Vi har ställt krav på leverantören och hoppas problemet prioriteras och åtgärdas.

Riktlinje WCAG 2.1 - 3.3.3 (AA).

Har du frågor eller vill ha informationen i ett annat format kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

E-post till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se

Telefonnummer: 0171-62 50 00

Undantag från lagens krav

På webbplatsen finns publicerat innehåll som är undantag från lagens krav. Det rör sig om kartor som inte är avsedda för navigering (lagen gäller inte heller kartor avsedda för navigering om väsentlig information om innehållet i dessa tillhandahålls på ett tillgängligt digitalt sätt).

Hur vi testat webbplatsen

Funka AB har gjort en oberoende granskning av Enköpings kommuns underwebbplatser.

Senaste bedömningen gjordes den 15 juli 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 14 juli 2021.