Infor­mation gällande förskola och skola

Här finns fördjupad information gällande förskola och skola med anledning av coronaviruset, covid-19.

Åtgärder inom förskola och skola

Med anledning av coronaviruset vidtas vissa åtgärder i skola, förskola, gymnasium och vuxenutbildning för att förhindra smittspridning i samhället.

Distansundervisning för gymnasieelever

Mot bakgrund av det rådande läget har Folkhälsomyndigheten beslutat att förlänga rekommendationen om att landets gymnasieskolor ska fortsätta med till fjärr- och distansundervisning till och med den 24 januari 2021.

Läs mer om rekommendationen gällande distansundervisning på regeringens webbplats

Det innebär för Westerlundska gymnasiets del att merparten av all undervisning fortsätter att ske via fjärr- och distansundervisning.

Gymnasiesärskolan och de individuella programmen är undantagna från det allmänna kravet på fjärr- och distansundervisning.

Alla elever på WGY kommer att få information om vad som gäller för just dem av skolledningen.

Undantag från distansundervisningen kommer att göras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det handlar till exempel om praktiska moment i utbildningar och examinationer som inte kan genomföras på distans eller skjutas upp.

Enköpings öppna förskola och familjecentral håller stängt

Med anledning av nationella restriktionerna och för att minska risken för smittspridning av covid-19, håller Enköpings öppna förskola och familjecentral stängt till och med 24 januari.

Idrottsundervisning inomhus fortgår med anpassningar

Skolornas idrottsundervisning i idrottshallar får fortgå, även om hallarna är stängda för andra idrottsaktiviteter. Resonemanget bygger på att skoleeleverna befinner sig i samma grupper under idrottslektionerna som de gör under andra lektioner och att skolidrotten därför inte gör smittrisken större. Skolorna har gjort anpassningar kring idrottsundervisningen och fortsätter med dem.

Simundervisning pausas

Skolornas simundervisning pausas till och med den 24 januari. Orsaken är att badhuspersonalen träffar många personer från olika skolor och detta ska undvikas i dagsläget.

Skolbibliotek obemannade

Skolbiblioteken kommer inte att bemannas av bibliotekarier. Denna personalgrupp rör sig mellan enheter och det bör undvikas i dagsläget. Under tiden fram till den 24 januari kan skolornas egen personal besöka skolbibliotekens lokaler, med eller utan elever.

Så agerar vi vid sjukdomssymtom i förskola, grundskola och på gymnasiet

Barn och elever som insjuknar i nytillkomna förkylningssymtom under dagen ska gå hem så snart som möjligt. Så länge barnet känner sig sjukt ska det stanna hemma. När barnet har varit symtomfritt i två dagar kan det komma tillbaka till förskolan eller skolan.

Barn och elever som har milda sjukdomssymtom kan komma tillbaka till förskolan eller skolan om de känner sig friska efter att ha varit hemma i minst sju dygn sedan de fick symtom. Exempel på milda symtom är torrhosta och lätt snuva. Tänk på att det är viktigt att barnet orkar med en hel dag på förskolan eller i skolan när det återvänder.

Ett barn som hostar till ibland eller har lätt snuva efter att ha varit utomhus, men som är piggt i övrigt, bedöms inte som sjukt och ska inte skickas hem. Däremot är vår personal vaksam på sjukdomssymtom som tillkommer och som inte försvinner under dagen.

Barn ska stanna hemma om coronaviruset finns i familjen

Sedan den 1 december har Folkhälsomyndigheten ändrat sina råd till familjer där någon har bekräftats smittad med coronaviruset. Nu ska även barn som inte har några sjukdomssymtom stanna hemma under den tid som familjekarantänen varar.

Folkhälsomyndighetens bedömning är fortfarande att barns smittsamhet är låg, men de har ändrat sina råd för att det ska bli lugnare för personalen i förskola och skola. Många pedagoger runtom i landet har känt oro inför att ta emot barn från familjer med konstaterad smitta. Det är viktigt att personalen får arbetsro och möjlighet att fokusera på sitt kärnuppdrag i den pressade arbetssituationen som råder under pandemin.

Läs mer om de ändrade råden i nyhet på Folkhälsomyndighetens webbplats

Testa barn för covid-19

Barn från årskurs 4 och uppåt kan testas för att se om de har en pågående covid-19-infektion. Provet är gratis och görs vid Enköpings husläkarcentrum som finns vid lasarettet. Det är frivilligt för familjer att boka provtagning och det är inget krav att provtagning är gjord för att en elev ska få återgå till skolan.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en matris som visar om provtagning är aktuellt och hur länge barn behöver stanna hemma vid symtom

Barnomsorg om vårdnadshavare är permitterade

Enköpings kommun har beslutat att barn till korttidspermitterade föräldrar får vara i förskola och fritidshem på sina vanliga scheman, om familjen önskar det. Det gör att barnen har sin vardag och sitt sociala sammanhang kvar. Vårdnadshavaren kan snabbt återgå i arbete om arbetsgivaren skulle begära det. Vi likställer alltså inte permittering med arbetslöshet i den här situationen eftersom permitteringen är tillfällig.

Resor till skolan vid skärpta allmänna råd i Uppsala län

Från den 20 oktober och två veckor framåt gäller lokala allmänna råd i Uppsala län som Folkhälsomyndigheten, i samråd med smittskyddsläkaren i Region Uppsala, utfärdat. Ett av råden är att personer i Uppsala län bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Skolbarn är undantagna från det rådet. Folkhälsomyndigheten uttrycker tydligt att barn och elever ska fortsätta vara i verksamheten som vanligt.

Så här säger smittskyddsläkare Johan Nöjd i region Uppsala om resor till och från skolan:

– Självklart ska man fortsätta att gå i skolan och transportera sig dit om det krävs. Rådet riktar sig mot alla som inte måste åka kollektivt. Tänk efter om du verkligen måste.

Läs mer om de skärpta allmänna råden i Uppsala län för att bekämpa covid-19

Filmer på olika språk

Informationsfilmer om coronaviruset för dig som har barn i förskola och skola i Enköpings kommun.

Mer information gällande förskola och skola

För information om vad som gäller på de fristående förskolorna och skolorna, besök deras webbplatser.

Nationella prov

Skolverkat har meddelat att nationella prov kommer att genomföras som vanligt i grundskolan läsåret 2020/2021. De nationella proven görs av elever i årskurserna tre, sex och nio. På Skolverkets webbplats finns alla provdatum. Läs mer om provdatum på Skolverkets webbplats.

Snabbare kontakt med vårdnadshavare

Förskola och skola kan nu kontakta dig som vårdnadshavare snabbare än vanligt för att be dig hämta ditt barn om barnet visar symtom på hosta, feber eller halsont. Som vårdnadshavare behöver du ha beredskap att hämta ditt barn vid plötslig sjukdom.

I förskolan

Förskolan kommer att använda de rutiner som gäller vid vinterkräksjuka och liknande kring exempelvis matsituationen. Barnet kan vara i förskolan om det är friskt även om någon i familjen är sjuk. Om du som vårdnadshavare är sjuk ska du dock inte komma till förskolan för att lämna eller hämta barn. Många förskolor har övergått till att ta emot barnen utomhus på gården på morgonen. Din förskola informerar om vad som gäller hos er.

Öppen förskola endast utomhus

Enköpings öppna förskola är stängd sedan den 17 mars och kommer att vara stängd under obestämd tid, men vi erbjuder vissa aktiviteter utomhus. Vi träffas utomhus med barn och föräldrar och då deltar våra pedagoger och kuratorer som vanligt. Vi meddelar på vår nya Facebooksida: Enköpings Öppna förskola och familjecentral, vilka dagar och tider vi går.

Åtgärden vidtas därför att öppna förskolan samlar väldigt många barn och deras föräldrar, olika från dag till dag, som reser dit från olika håll. Vi vill förhindra smittspridning och skona riskgrupper. Det är alltså främst för att hindra spridningen bland vuxna eftersom vuxna verkar drabbas av viruset i mycket större utsträckning än barn.

Hygien vid måltider

I grundskolan har vi skärpta rutiner kring måltider och handhygien. Alla elever uppmanas till exempel att tvätta händerna med tvål och vatten före måltider.

I grundskolan gäller liksom i förskolan att barn kan vara på plats om de är friska även om någon i familjen är sjuk. Dock ska du som vårdnadshavare inte komma och lämna eller hämta ditt barn om du själv är sjuk.

Simundervisning

Det här läsåret kommer vi att återuppta simundervisningen i skolorna för de årskurser som berörs, eftersom det inte finns några rekommendationer som säger att simhallar ska vara stängda.

Skolskjuts

Elever som nyttjar skolskjuts ska stiga på bak i bussen, av hänsyn till chaufförerna som i vissa fall är äldre personer.

För gymnasiet

Gymnasierna i Sverige öppnar för undervisning på plats igen höstterminen 2020 och det gäller också i Enköping. Olika åtgärder har vidtagits för att minimera trängsel och risk för smittspridning. Gymnasieprogrammen är olika och därför får alla elever information om vad som gäller för just dem av sin rektor och sina lärare.

Information om distansstudier

Vuxenutbildning fortsätter till stor del som distansundervisning hösten 2020, genom lärplattformen Teams. För vissa kurser kommer de studerande ibland behöva komma till skolan. Respektive lärare ger mer information inom ramen för kursen.