Kommu­nens säkerhets­arbete

Kommunen arbetar aktivt och förebyggande med säkerhet för att skapa en trygg och säker miljö för kommuninvånare, anställda och andra som berörs av kommunens verksamheter.

För att vår service ska ha hög kvalitet krävs tillräckligt säkra verksamheter. Vi ska arbeta aktivt med riskhantering på alla nivåer inom alla verksamheter för att:

  • ha trygga verksamheter, vara en trygg arbetsplats och en trygg och säker kommun för alla som är i kommunen
  • ha kontroll över verksamheters riskbild för att sätta in resurseffektiva åtgärder på rätt ställe i rätt tid för en god riskekonomi
  • säkerställa väl fungerande verksamheter med så få störningar och skador som möjligt, vilket påverkar kvaliteten och förutsättningarna för att kunna nå verksamhetsmål
  • värna demokratiska värden.

Vanliga frågor

Hur arbetar kommunen förebyggande?

Kommunen arbetar förebyggande med säkerhet inom olika områden. Läs mer här: Riskhantering och förebyggande arbete

Hur arbetar kommunen för din säkerhet och trygghet?

Enköpings kommun samarbetar med andra i lokalsamhället. Vi har en egen bevakningsbil som genom ett upphandlat bevakningsbolag patrullerar i kommunen på natten. Vi har även gemensamma insatser tillsammans med både polisen och räddningstjänsten. Det är viktigt att arbeta med att påverka människors beteenden i positiv riktning och där kan vi samordna grannsamverkan, vuxenvandringar eller trygghetsvandringar. Det är lika viktigt att göra trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön, till exempel förbättra belysning, sanera klotter och klippa buskage.

Genom att analysera tillbud och olyckor, avvikelser och klagomål i de kommunala verksamheterna i Enköping letar vi efter det som inte fungerar bra. Med hjälp av det arbetar vi med förbättringsåtgärder, styrning och uppföljning. Det kan handla om att skapa bra rutiner för det dagliga arbetet, åtgärda brister eller ta vara på viktiga synpunkter.

Vilka samarbetar kommunen med?

​Enköpings kommun har ett nära samarbete med polis, räddningstjänst och det lokala näringslivet, bland annat i en grupp som heter Tryggare Enköping.

Fördjupning