Kultur på Joar och levande centrum med nytt hus på Statt

Publicerad 2018-03-08

Nu finns ett förslag om kulturhus och kulturskola på Joartomten, och ett hus med offentlig och kommersiell verksamhet på Statt-tomten.

Det förslag som tjänstemännen idag lämnar över till kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott är ett första steg i pusslet om centrums utveckling.

– Förslaget ska bidra till att föra processen framåt. Vårt bidrag består i att presentera ett väl underbyggt pussel utifrån den kunskap vi har och analyser vi gjort, säger Patrik Holm, plan- och exploateringschef på Enköpings kommun.

Förslaget pekar främst ut två stora och drivande pusselbitar.

Kultur på Joartomten

Den första pusselbiten består av ett kulturhus och en kulturskola på Joartomten. Kulturverksamheten har en central roll i staden, och genom tillbyggnad på nuvarande Joarhuset kan lokalerna bli moderna och anpassade till verksamheterna. Samtidigt kan platsen och husets specifika prägel behållas och förädlas.

Levande centrum

Den andra pusselbiten handlar om hur platsen vid Statt-tomten och Stora torget kan bli mer levande. Ett hus som kombinerar offentlig verksamhet, som kommunal förvaltning, och olika former av kommersiell verksamhet skapar goda förutsättningar för att fler människor ska röra sig i centrum.

– Det lagda pusslet tar ett tydligt avstamp i de dokument som vi har om stadsutveckling. Förslaget ska därför stämma överens med den målbild vi har om centrums utveckling. Där är den grundläggande tanken att människor ska trivas och röra sig i centrum, säger Patrik Holm.

Effekter för de andra pusselbitarna

De två större pusselbitarna påverkar även de andra utpekade platserna och funktionerna i centrumpusslet. Tjänstemännen har därför också behandlat och gjort bedömningar om Kyrkbacken, samlade parkeringsytor, nuvarande kommunhustomten och Westerlundska gymnasiet.

Olika förslag på finansiering

Tjänstemännen har i det här inledande skedet gett förslag på olika varianter av finansiering för investeringarna. Under våren kommer förslaget att fördjupas med mer detaljerad ekonomisk analys för att ytterligare underbygga dessa vägval.

Arbetet fortsätter under våren

Den 8 mars lämnar tjänstemännen över ett första förslag till de politiska partierna. Under våren ska förslaget revideras och fördjupas utifrån politiska synpunkter och analyser. Målet för arbetet är en politisk överenskommelse som ska kunna ligga till grund för det fortsatta arbetet oavsett valresultatet i höst.

Läs mer

enkoping.se/centrumpusslet

Stora torget i Enköping en sommardag, med försäljarstånd och människor i rörelse.

Foto: Thomas Henrikson