Vård- och omsorgs­nämndens uppdrag och ansvar

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vård och omsorg till kommunens invånare som har laglig rätt till det.

Nämndens ansvar

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för insatser till de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg utifrån det ansvar som kommunen har enligt vissa lagar:

 • socialtjänstlagen
 • lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • hälso- och sjukvårdslagen för personer över 17 år.

Personal

Vård- och omsorgsnämnden är anställningsmyndighet och har ansvar för personal inom nämndens verksamhetsområde med undantag för förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen.

Personuppgifter

Vård- och omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig utifrån bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR) och kompletterande lagstiftning för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i vård- och omsorgsnämndens verksamhet.

Vad jobbar nämnden med just nu?

Språkstöd

Vi arbetar i ett regionalt språkstödsprojekt, KIVO-C, som pågår till 30 november 2019. Vi har utbildat 66 personer till språkstödjare (tidiagre kallade inkluderingshandledare) som finns på våra arbetsplatser. Fem språkombud håller ihop arbetet.

Vård- och omsorgcollege

Ansökan om att förnya certifieringen är klar. Därmed kan vi fortsätta delta i vård- och omsorgcollege, en plattform för samverkan mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare inom vård- och omsorgssektorn.

Vad jobbar ni med på längre sikt?

Dokumentation

Vi har under 2018 gjort en stor satsning på dokumentation inom hälso- och sjukvård. Journalsystemet har förbättrats och dokumentationen i patientjournalerna utvecklats. Samtlig legitimerad personal har lagt ner ett stort arbete på att starta nya patientjournaler för varje person som har en hälso- och sjukvårdsinsats, det rör sig om cirka 1 100 journaler. Kommunen kommer under 2019 lämna in uppgifter till Socialstyrelsens register om vilka åtgärder patienter i den kommunala hälso- och sjukvården fått varje månad.

Enköpingsmodellen

Enköpingsmodellen bygger upp en lärande or­ganisation där utvecklingen ständigt går framåt. Ett av de viktigaste områdena inom modellen är Kravmärkt yrkesroll. Det är en metod för att förtydliga omvårdnadsyrket utifrån ett antal yrkeskrav. Metoden har varit framgångsrik och kommer därför att användas inom fler yrkesgrupper, nu närmast av förvaltningens sjuksköterskor. Den kommunala sjuksköterskans yrkesroll är specifik och behöver uppmärksammas. Därför har en vägledning för introduktion och lärande tagits fram under 2018 och arbetet startar under 2019.

Samsjuklighetsboende

Tillsammans med socialförvaltningen ska vi starta ett samsjuklighetsboende i Örsundsbro under 2020. Samsjuklighetsboendet är för människor med dubbeldiagnoser som beroende eller missbruk i kombination med psykisk ohälsa. Boendeformen och behandlingen är frivillig. Målet är att anpassa boendet och behandlingen utifrån varje enskild persons behov.

Heltid som norm

Inom nämndens verksamhetsområde pågår ett flerårigt projekt med målet att införa heltid som norm. Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter arbetet med att förbereda verksamheterna för att fullt ut kunna gå i mål med ”heltid som norm” år 2020.

Våra effektmål

Vård- och omsorgsnämnden har effektmål inom tre områden: kund och kvalitet, medarbetare och ekonomi.

Kund och kvalitet

 • Kunderna inom vård och omsorg upplever hög grad av delaktighet i sin planering av insatser.
  Målet är uppnått när de positiva svaren är 90 procent eller högre.
 • Kunderna inom vård och omsorg upplever hög grad av trygghet med våra insatser.
  Målet är uppnått när de positiva svaren är 80 procent eller högre.
 • Kunderna inom vård och omsorg upplever ett gott bemötande i kontakten med våra medarbetare.
  Målet är uppnått när de positiva svaren är 90 procent eller högre.
 • Kunderna inom särskilt boende och hemtjänst erbjuds strukturerad och systematisk vårdprevention genom Senior alert.
  Målet är uppnått när processuppfyllnaden* är ”grön”.

Medarbetare

 • Medarbetarna inom vård och omsorg upplever att deras kompetens tas tillvara.
 • Medarbetare inom vård och omsorg upplever att de har rätt kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter och därmed också en hög grad av arbetstillfredsställelse.
 • Medarbetarskapet påverkas positivt av det utvecklande ledarskapet.

Ekonomi

 • Samtliga verksamheter inom vård och omsorg utför sina uppdrag utifrån tilldelade resurser och har en ekonomi i balans som är hållbar över tid.
  Målet är uppnått när 100 procent av enheterna har en positiv budgetavvikelse.

Verksamhets­resultat

Viktiga delar att styra verksamheten efter är hög nöjdhet kring delaktighet, trygghet och bemötande.

Nämndens verksamhetsresultat

De senaste årens mätningar visar hög grad av nöjdhet med de insatser förvaltningen ger både i särskilt boende och i det egna hemmet. Det visar såväl förvaltningens egen enkät som Socialstyrelsens stora enkät "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" där Enköping genomgående har ett högre nöjdhetsresultat än både länet och riket.

Nämnden ser fortsättningsvis att hög nöjdhet kring delaktighet, trygghet och bemötande är viktiga delar att styra verksamheten efter.

Nämndens tjänsteportfölj och huvuduppgifter

Tjänster, lagkrav

 • Handläggning och verkställighet av enskilda ärenden av vård, omsorg och hjälpkaraktär.
 • Kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen för personer över 18 år, dock ej de uppgifter som åligger socialnämnden enligt reglementet.
 • Kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • Kommunens uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen.
 • Kommunens uppgifter enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Tjänster utöver lagkrav

 • Träffpunktsverksamhet
 • Seniorgym
 • Stöd till personer med syn- och hörselnedsättning
 • Sysselsättning inom psykiatriverksamhet

Styrning och uppföljning

Vi planerar, genomför, utvärderar och förbättrar kvaliteten ett systematiskt kvalitetsarbete.

Systematiskt kvalitetsarbete

För att säkra kvaliteten inom Enköpings vård- och omsorgsverksamheter bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete där vi planerar, genomför, utvärderar och förbättrar kvaliteten i enlighet med:

 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9,
 • 6 §, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 1993:387)
 • 31 §, hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763)
 • 3 kap. 3 §, socialtjänstlagen (SoL 2001:453)
 • 3 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659)

Olika metoder

Vård- och omsorgsförvaltningen har flera metoder för att förbättra och utveckla verksamhetens resultat genom ständiga förbättringar. Metoderna, riktlinjerna och verktygen finns samlade i det av nämnden fastställda kvalitetsledningssystemet.

Plan för intern kontroll

Nämnden antar varje år en särskild plan för genomförandet av intern kontroll. Den interna kontrollen ska resultera i förslag till förbättringar. Syftet är att stärka styrningen och att vidareutveckla de interna kontrollprocesserna. Det sker en kontinuerlig kvalitetssäkring av verksamhetens rutiner och processer. Samtliga anställda är skyldiga att följa gällande regler och anvisningar för intern kontroll.

Tillsyns- och uppföljningsarbetet utifrån socialtjänsten och hälso- och sjukvården ligger på tre plan och gäller såväl egen regi som privata utförare:

 • Individuppföljning
 • Verksamhetsuppföljning
 • Avtalsuppföljning

Återrapportering av ovanstående uppföljningar sker kontinuerligt till vård- och omsorgsnämnden.