Upplevelse­nämndens uppdrag och ansvar

Upplevelse­nämndens verksamhet ska ge Enköpings kommuns invånare goda förutsättningar att leva ett upplevelserikt och fysiskt aktivt liv.

För vem finns vi till

Nämndens verksamhet vänder sig till alla som bor och verkar i eller besöker Enköpings kommun. Upplevelsenämnden utvecklar kontinuerligt möjligheterna till ett upplevelserikt och fysiskt aktivt liv i hela Enköpings kommun.

Att ta del av, eller själv utöva aktiviteter, inom fritid, idrott och kultur främjar lärande och hälsa. Genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för detta bidrar upplevelsenämnden till livskvalitet och god folkhälsa.

Utbudet formas i hög grad i samverkan med ett aktivt civilsamhälle, men också tillsammans med medborgare, besökare, andra aktörer samt andra nämnder och förvaltningar.

Hög grad av tillgänglighet – fysisk, social, kulturell och ekonomisk – har högsta prioritet vid utformningen av både verksamheter och fysiska miljöer. Jämlikhet, mångfald, delaktighet, engagemang och medborgarfokus präglar verksamheten.

Nämndens uppdrag

Nämnden huvuduppgifter framgår av reglementet. Där beskrivs också de tjänster som nämnden utför enligt lag och de tjänster som nämnden erbjuder utöver lagkrav:

 • Kulturskolan
 • icke föreningsorganiserade fritidsaktiviteter för barn och unga
 • främjandet av fysisk aktivitet bland kommunens alla invånare
 • att det finns ändamålsenliga anläggningar och lokaler för fritids-, idrotts-, kultur- och annan rekreativ verksamhet
 • att göra anläggningar och lokaler tillgängliga för allmänhet och föreningar genom att hyra ut eller på annat sätt upplåta dessa
 • kommunens idrottsstipendier
 • främjandet av kulturlivet i kommunen
 • att folkbildning och biblioteksverksamhet sker minst i enlighet med bibliotekslag (2013:801)
 • konstnärlig utsmyckning av kommunens offentliga byggnader och platser; inköp och förvaltning av kommunens konstverk och samlingar; samt beslut om deras placering
 • kommunens kulturstipendier
 • främjandet av kommunens besöksnäring
 • parkguidningsverksamheten
 • kulturmiljövård och kulturhistoria; stöd till lokalhistorisk forskning; samt kommunens museiverksamhet
 • att estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla och/eller i samhälls­bilden karaktäristiska byggnader och miljöer bevaras
 • kommunens konsumentvägledning
 • kommunens uppgifter som tillståndsmyndighet för lotteritillstånd enligt lotterilag (1994:1000)
 • verksamhets- och konsultativt stöd till verksamheter och föreningar inom kultur- och fritidsområdet
 • stöd till föreningar och verksamheter när det gäller lokaler och anlägg­ningar; nämnden ska beakta Boverkets föreskrifter om statsbidrag till allmänna samlingslokaler (2017:2)
 • att behovet av infrastruktur inom idrotts-, fritids-, kultur- och rekreations­området är väl dokumenterat och finns tillgängligt som underlag för översiktsplanering, programarbete etc.

Organisation

Upplevelsenämnden är huvudman för den verksamhet som styrs genom de politiska mål, uppgifter och prioriteringar som uttrycks i denna nämndplan.

På upplevelseförvaltningen finns en förvaltningschef och en central del - utveckling och stöd. Förvaltningen har fyra verksamhetsområden: Barn och unga, Kultur, konst och bibliotek, Museum och turism och Idrott och fritid.

Ansvarsområde och verksamheter

Nämnden arbetar bland annat med kultur, fritid, idrott, hälsa, evenemang och besöksnäring. Det finns fyra verksamhetsområden och

Barn och unga

Kulturskola, fritidsgårdar och Oasen, LSS-verksamhet, lov- och projektverksamhet för barn och unga, strategisk utveckling av området.

Kultur, konst och bibliotek

Huvudbibliotek, biblioteksfilialer, bokbuss, skolbibliotek, kulturgaranti, kulturevenemang, enprocentkonst, konstinköp, konsumentvägledning och strategisk utveckling av området.

Idrott och fritid

Drift och underhåll av idrotts- och fritidsanläggningar inom- och utomhusbruk, kommunens lokalbokning, strategisk utveckling av området.

Museum och turism

Museum, utställningar, konst- och föremålsarkiv, vård av konst, bevarande av kulturmiljöer, turistbyrå, parkguidningsverksamhet, marknadsföring av besöksnäring, strategisk utveckling av området.

Verksamhets­resultat

Under 2018 har nämnden arbetat med att utveckla tillgängligheten till verksamheter och arbetat för ett brett utbud av aktiviteter.

Nämndens verksamhetsresultat

Nämnden ha fokuserat på att det ska finnas ett brett och attraktivt utbud av verksamhet, för att göra det möjligt för alla att leva ett fysiskt och kulturellt aktivt och hälsosamt liv. Uppföljningar har visat på en god måluppfyllelse inom området.

Nämnden har även arbetat med att verksamheter ska upplevas tillgänliga, funktionella och trygga. Uppföljning har visat på god måluppfyllelse och främst inom trygghet.

Nämndens tjänsteportfölj och huvuduppgifter

 • Kulturskolan
 • främjandet av fysisk aktivitet bland kommunens alla invånare
 • att det finns ändamålsenliga
 • anläggningar och lokaler för fritids-, idrotts-, kultur- och annan rekreativ verksamhet
 • att göra anläggningar och lokaler tillgängliga för allmänhet och föreningar genom att hyra ut eller på annat sätt upplåta dessa
 • kommunens idrottsstipendier
 • främjandet av kulturlivet i kommunen
 • att folkbildning och biblioteksverksamhet sker minst i enlighet med bibliotekslag (2013:801)
 • konstnärlig utsmyckning av kommunens offentliga byggnader och platser; inköp och förvaltning av kommunens konstverk och samlingar; samt beslut om deras placering
 • kommunens kulturstipendier
 • främjandet av kommunens besöksnäring
 • parkguidningsverksamheten
 • kulturmiljövård och kulturhistoria; stöd till lokalhistorisk forskning; samt kommunens museiverksamhet
 • att estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla och/eller i samhälls­bilden karaktäristiska byggnader och miljöer bevaras
 • kommunens konsumentvägledning
 • kommunens uppgifter som tillståndsmyndighet för lotteritillstånd enligt lotterilag (1994:1000)
 • verksamhets- och konsultativt stöd till verksamheter och föreningar inom kultur- och fritidsområdet
 • stöd till föreningar och verksamheter när det gäller lokaler och anlägg­ningar; nämnden ska beakta Boverkets föreskrifter om statsbidrag till allmänna samlingslokaler (2017:2)
 • att behovet av infrastruktur inom idrotts-, fritids-, kultur- och rekreations­området är väl dokumenterat och finns tillgängligt som underlag för översiktsplanering, programarbete etc.

Styrnings- och uppföljnings­processen

Utifrån nämndens plan och mål tar förvaltningen fram konkreta aktiviteter och leveranser som ska leda till att nämndens och kommunens mål uppfylls.

Effektkedjor

Upplevelsenämnden arbetar aktivt med effektkedjor i planeringen för att säkerställa att de aktiviteter som görs och leveranser som sker är kopplade till mål och skapar en tydlig röd tråd. Det ger också medvetenhet i att det som görs i verksamheterna har koppling till önskade effekter och vidare leder mot politiska mål. Nedan följer en övergripande beskrivning av en effektkedja:

Aktivitet: De aktiviteter som genomförs. Aktiviteter är något som vi gör för att göra leveranser.

Leverans: En konkret leverans till en mottagare från ett projekt eller ett uppdrag/uppgift. Exempelvis en rapport som levereras.

Tidiga effekter: Som sker när leveransen träffar målgruppen, förändring som uppstår ganska snart efter leveransen.

Effekt långsikt: förändringen av tillståndet efter en längre tid på grund av leveransen.

Leveranser är tänkta för att skapa önskvärda effekter som effektmålen ger uttryck för, och utgör en del i uppföljningen att se om planerade leveranser är gjorda. Det kan ofta enkelt redogöras genom ja eller nej samt kompletteras med en kort beskrivning av läget för de leveranser som inte är gjorda enligt plan.

Vision

Indikatorer och kundmätningar

För att visa om vi är på väg att uppfylla mål eller inte används indikatorer, till exempel gällande besöksstatistik. Undersökningar med frågor till besökare ger ytterligare kunskap om verksamheten utifrån besökarnas behov och synpunkter. Det finns också möjlighet att göra djupare studier om verksamheten och dess effekter.

Indikatorer och undersökningar analyseras tillsammans med statusen på leveranserna för att få en samlad bild om hur det går för verksamheten. Detta utgör kunskap som är viktig för att vi ska kunna arbeta kostnadseffektivt och utveckla kvaliteten på tjänsterna, samt styra om verksamheten vid behov.

Uppföljning för styrning och utveckling

Nämnden har ett ökat fokus på uppföljning, där det centrala är uppbyggnad av kunskap och lärande om utifrån bland annat resultatdialoger, där frågor och diskussioner om resultat och effekter, utifrån insatta resurser, utgör en grund för fortsatt styrning och utveckling av verksamheten.

En utveckling av planerings- och uppföljningsprocessen är planerad att ske genom att i ökad uträckning få ihop verksamhet och ekonomi, samt att integrera relevanta delar ytterligare i processerna planering och uppföljning. Exempelvis internkontrollplaner.

Uppföljningen av verksamhetsresultatet sker integrerat i uppföljningsprocessen, löpande under året, med särskilt fokus vid tertialuppföljningar, samt i samband med årsredovisning och budgetunderlag. Nämndens uppföljning av såväl ekonomi som verksamhet kommer att ske i enlighet med kommunledningsförvaltningens process och tidplan.

Möjligheten att nå uppsatta mål förutsätter att inga större förändringar görs av budget eller att förändringar i omvärlden väsentligen förändrar förutsättningarna. Om så sker kan nämnden överväga att justera prioriteringar, mål och budget.