Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för socialtjänsten i Enköpings kommun. Nämnden ansvarar för att invånarna får det stöd och den hjälp som de har rätt till enligt socialtjänstlagen, när de behöver det.

Nämndens ansvarsområde

Till socialnämnden kan alla kommuninvånare vända sig som på olika sätt befinner sig i svåra och utsatta livssituationer och som behöver individuellt stöd. Det kan gälla barn som inte får sina behov tillgodosedda, människor med missbruksproblem eller människor som behöver ekonomiskt bistånd.

Socialnämnden är en opartisk myndighet. I nämnden sitter förtroendevalda politiker. Som myndighet ansvarar nämnden för att kommunen utför sina obligatoriska uppgifter enligt bland annat socialtjänstlagen, alkohollagen och tobakslagen. Under vissa omständigheter har kommunen ansvar för gravsättning och följer då begravningslagen. Till nämndens ansvarsområde hör också kommunens brotts- och drogförebyggande arbete.

Nämnden arbetar med:

 • bostadssociala frågor och stödboenden
 • brotts- och drogförebyggande arbete
 • ekonomiskt bistånd
 • familjerådgivning
 • familjerätt
 • individ- och familjeomsorg enligt socialtjänstlagen
 • kontroll av försäljning av receptfria läkemedel
 • mottagning av ensamkommande barn och unga
 • samhällsvård för barn och ungdomar
 • sysselsättning och arbetsträning
 • tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen
 • tillsyn enligt tobakslagen (vissa delar)
 • uppgifter enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
 • uppgifter enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
 • våldsutsatta med särskilda skyddsbehov
 • öppenvård för vuxna samt barn och familj.

Socialförvaltningen

Till sin hjälp har nämnden en förvaltning som består av cirka 160 tjänstemän. Socialförvaltningen har två verksamhetsområden och en administrativ funktion: verksamhetsområde öppenvård, verksamhetsområde myndighet och administrativa enheten.