Skol­nämnden

Skolnämnden ansvarar för förskola, pedagogisk verksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem.

Nämnden styrs av en ordförande och
en vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Gymnasium och vuxenutbildning hanteras av utbildningsnämnden.

Skolnämnden och utbildningsnämnden har en gemensam förvaltning som heter utbildningsförvaltningen.

Vanliga frågor

När sammanträder skolnämnden?

Under 2018 sammanträder skolnämnden den 31 januari, 21 mars, 25 april, 16 maj, 13 juni, 11 september, 17 oktober, 21 november och 10 december.

Vad betyder SKN?

SKN är en förkortning av skolnämnden.

Vad arbetar nämnden med nu?

Befolkningen i Enköpings kommun växer i rask takt, och allra mest ökar inflyttningen av invånare i barnafödande åldrar. Det märks i våra verksamheter. Därför arbetar vi mycket med att utöka antalet förskoleplatser och skolplatser. En del av det arbetet är att öppna nya verksamheter, som Munksundsskolan och Munkkällans förskola som stod färdiga i februari 2018. Under hösten 2018 öppnar vi Storskogens förskola utanför Bredsand.

Ett spännande projekt som innebär nytänkande inom förskolans område är vår satsning på mobila förskoleavdelningar, det vill säga förskolebussar. Vi har sedan tidigare en förskolebuss i Enköping, på Kraftens förskola, och den verksamheten är väldigt omtyckt av barn och föräldrar. Under början av år 2019 kommer vi att hyra in ytterligare fem bussar till andra förskolor i kommunen.

Vi har infört ett sätt att följa upp och mäta kvaliteten i vår utbildning som ska gå som en röd tråd genom åldrarna. Tidigare har vi jämfört olika årskullar med varandra, till exempel i samband med att elevernas slutbetyg sätts. På det viset kan man bara konstatera faktum och inte påverka utbildningen medan den pågår. Numera mäter vi elevernas resultat år från år och jämför med dem själva. På så vis kan vi sätta in insatser där det behövs, för att få fler att nå gymnasiebehörighet.

Kvalitetsuppföljningen är en del i vårt arbete med att genomföra den lokala skolkommissionens rekommendationer. För några år sedan tillsattes en lokal skolkommission i Enköping i syfte att föreslå förbättringar inom skolans område. Kommissionen föreslog bland annat att en enhet för forskning och utveckling skulle bildas. Det skedde under år 2017. Under 2018 har vi arbetat med att sätta igång forskningsinsatser och andra kvalitetshöjande insatser som utgår från enheten, som heter FoU (Forskning och Utveckling). En viktig händelse är undertecknandet av ett så kallat ULF-avtal med Uppsala universitet i juni 2018. Avtalet ska säkra att mer skolnära forskning kommer till stånd i Enköping.

Fördjupning