Styrning- och uppföljning

Vi planerar, genomför, utvärderar och förbättrar kvaliteten i ett systematiskt kvalitetsarbete.

Statlig och kommunal styrning

Nämndens ansvar och uppgifter framgår av reglementet och utgörs till största delen av myndighetsutövning. Nämnden fokuserar också på hur myndighetsutövningen upplevs, d v s hur nämnden bemöter medborgare och företag. Nämndens arbete ska vara rättssäkert men också upplevas effektivt, tillgängligt och serviceinriktat.

Styr- och kvalitetssystem

Nämndens uppdrag har sin styrning från såväl statliga som kommunala lagar, regler, mål, policys och riktlinjer. Hur den statliga styrningen hanteras återfinns i förvaltningen verksamhetsplaner, tillsynsplaner och kontrollplaner. Förvaltningen har också planer för arbetsmiljö och säkerhet,. Nämnden beslutar om nämndplan, detaljbudget, jämställdhetsplan och intern kontrollplan med en årsplan som redovisas nedan.

Implementering av politiska viljeinriktningen

Varje medarbetare ska känna till och beakta kommunens strategiska mål och nämndens mål. I respektive avdelning formuleras aktiviteter för att nå målen. Nämnden har genom sitt arbetsmiljöansvar en viktig roll för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Kommunens värdegrund är en utgångspunkt så att såväl medarbetare som medborgarna ska utveckla sitt allra bästa jag.

Utvecklingsarbete med kunden i fokus

Sambandet mellan nöjda medarbetare och nöjda kunder är tydligt. För att åstadkomma ett bra resultat är det väsentlig för nämnden att fokusera på både medarbetarna och kunderna. Regelbundna mätningar görs av nöjdheten hos såväl medarbetare som kunder. Resultatet analyseras och slutsatserna används i förbättringsarbetet.

För att uppnå hög kvalitet är det viktigt att förvaltningen

  • har rätt kompetens och upprättar utvecklingsplaner för sina medarbetare
  • är trygg, vänlig och tydlig när myndighetsutövning krävs
  • fokuserar på att hjälpa kunderna så tidigt som möjligt i deras processer, samt • arbetar för ständig kvalitetsförbättring och tar kundernas synpunkter i beaktande.