Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning och rådgivning enligt lagstiftning för byggnation, miljöskydd, livsmedel, tobak, hälsoskydd och lägenhetsregister.

Nämndens ansvarsområde

Miljö- och byggnadsnämnden är en opartisk myndighet. I nämnden sitter förtroendevalda politiker. Som myndighet ansvarar nämnden för att kommunen utför sina obligatoriska uppgifter enligt bland annat plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, tobakslagen, smittskyddslagen, strålskyddslagen och lagen om lägenhetsregister.

Nämnden arbetar med:

  • miljö- och livsmedelstillsyn
  • tillsyn enligt tobakslagen (vissa delar)
  • bygglovsprövning och byggnadstillsyn
  • namngivning av gator
  • utstakning av byggnader och fastigheter
  • underhåll och förvaltning av geografiska data
  • karttjänster och samordning av kommunens GIS-tjänster, till exempel nybyggnadskartor och kommunens webbkartor.

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Till sin hjälp har nämnden en förvaltning som består av cirka 60 tjänstemän. Miljö- och byggnadsförvaltningen har tre avdelningar: byggavdelningen, miljöavdelningen och kart- och GIS-avdelningen.