Nämndens ansvar

Kommunstyrelsen har till uppgift att driva de strategiska utvecklings- och framtidsfrågorna för Enköpings kommun. Vi har även till uppgift att samordna förvaltning och stöd som är gemensam för kommunens verksamhet.

Kommunstyrelsen är formellt en nämnd, men har en särställning bland nämnderna i kommunen eftersom den har ett övergripande ansvar för uppföljning, utveckling och utvärdering av nämndernas verksamhet. Kommunstyrelsen ska utifrån sin styrande roll även kontrollera att kommunfullmäktiges övergripande mål och planer följs.

Kommunstyrelsen ska ha insyn, uppsikt och kontroll över den verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen och i de kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen ansvarar inom områden som kansli och utredning, kommunikation, HR, strategisk ekonomi samt utvecklingsavdelning. Nämnden ansvarar även för intern service till alla förvaltningar och i vissa fall kommunens bolag. Den interna servicen består av logistik, utvecklings- och utbildningsstöd, IT/tele drift, support och service, löne- och ekonomiservice samt kontor-, medborgar- och fordonsservice. Förutom dessa förvaltningar utförs en del av kommunstyrelsens uppgifter på samhällsbyggnadsförvaltningens plan och exploateringsavdelning.

Ledningsfunktion

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår sammanfattningsvis att leda, samordna, utveckla och följa upp nämndernas arbete vad gäller:

  • utvecklingen av den kommunala demokratin
  • kommunens ekonomi och budgetprocess
  • utformningen av kommunens löne- och personalpolitik
  • kommunens interna och externa kommunikation
  • kommunövergripande strategiska satsningar