Vård- och omsorgs­förvaltningens kundnöjdhets­undersökning 2018

I september 2018 gjorde vi den årliga kund­nöjdhets­under­sökningen i vård- och omsorgs­förvaltningens verk­samheter. Syftet är att få veta hur nöjda våra kunder är med den vård och omsorg som vi utför.

Metoden som används är nöjd kund-index. Det är ett sätt att mäta hur nöjda våra kunder är med den tjänst eller vara de erbjuds. Genom att låta kunderna svara på tre frågor som gäller just hur nära perfekt de upplever den tjänst eller vara som erbjuds, framkommer ett resultat som pekar på hur nöjda kunderna faktiskt är. Nöjd kundindex presenteras i en skala från 1 till 5 där ett resultat som överstiger 3 anses vara godkänt.

Majoriteten av våra kunder är nöjda

Undersökningen visar att vård- och omsorgsnämndens kunder i Enköpings kommun generellt sett är nöjda med den vård och omsorg som vi utför. Alla verksamheter får godkänt betyg och många verksamheter får också väl godkänt.

En sammanställning av de fyra huvudsakliga verksamhetsområden som undersökts visar att resultatet sammantaget överstiger den nivå som allmänt anses godkänt.

Utvecklingsområden för 2019

Även om resultatet generellt sett visar att våra kunder är nöjda visar också undersökningen att vissa områden kan utvecklas vidare. Ett sådant utvecklingsområde är att sträva efter en högre svarsfrekvens i vissa verksamheter. En hög svarsfrekvens stärker tillförlitligheten i resultatet och innebär förstås också att fler kunder faktiskt tycker till om vår verksamhet.

Kolada

Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada, erbjuder en möjlighet att jämföra nyckeltal inom kommunernas och landstingens verksamheter. Resultatet kan följas från år till år på såväl övergripande nivå som för enskilda verksamheter. Uppgifterna i Kolada finns att läsa här:

Kolada

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Undersökningen utförs av Socialstyrelsen och omfattar cirka 220 000 äldre personer som under våren fick en enkät med frågor om vad de tycker om sin äldreomsorg.

Resultatet på Socialstyrelsens webbplats

Har du frågor?

Mattias Porsaeus, utvecklare
Telefon: 0171-62 59 91
E-post: mattias.porsaeus@enkoping.se