Socialförvaltningens brukarundersökning 2018

Här finns information om socialförvaltningens resultat i Sveriges Kommuner och Landstings brukarundersökning 2018.

Syftet med undersökningen

Hösten 2018 medverkade Socialförvaltningen i Enköpings kommun för tredje året i rad i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) brukarundersökning. Syftet med undersökningen är att få vet hur besökarna upplever kontakten med socialförvaltningen.

I SKL:s undersökningen ingår myndighetsutövning av barn- och ungdomsvård, ensam­kommande barn och ungdomar, missbruksvård och ekonomiskt bistånd men Socialtjänsten i Enköpings kommun vill få ett resultat för hela verksamheten. Därför har de valt att erbjuda undersökningen till samtliga besökare som kommer i kontakt med socialtjänsten. 

SKL:s webbplats

9 av 10 har en positiv upplevelse

703 besökare har valt att svara på undersökningen. Fler ungdomar och besökare med annat modersmål har valt att delta den här gången. Resultatet visar att 92 procent i genomsnitt har en positiv upplevelse i kontakten med förvaltningen.

Enkäten har erbjudits till:

  • vårdnadshavare eller ungdomar som är 13 år och äldre inom barn- och ungdomsvården, inklusive ensamkommande ungdomar (ej familjerätten)
  • besökare inom ekonomiskt bistånd
  • besökare inom missbruks- och beroendevården och övriga vuxna
  • besökare inom öppenvården för barn och familj samt vuxna
  • besökare inom budget- och skuldrågivningen.

Besökarna har svarat på frågorna hur lätt det är att komma i kontakt med socialsekreteraren, om man förstår information som lämnas, vilken förståelse man möts av, om socialsekreteraren är öppen för synpunkter på hur situationen kan förändras, i vilken grad man kan påverka typ av hjälp, om situationen har förändrats sedan man kommit i kontakt med socialförvaltningen och hur nöjd man sammantaget är med stödet som socialtjänsten erbjuder.

Läs resultatet

Resultatet för de verksamheter som ingår i SKL:s undersökning finns att läsa i kommun- och landstings­databasen Kolada. I Kolada finns resultat från enkäter som gjorts i kommuner och landsting i hela Sverige. Många av Sveriges kommuner medverkar i samma undersökning.

Kolada

Verksamheter utanför SKL:s undersökning

Socialförvaltningen i Enköpings kommun har även erbjudit enkäten till besökare som kommer i kontakt med socialtjänstens övriga verksamheter. Det resultatet redovisas inte i Kolada.

Av dem har 354 svarat och resultatet visar att 94 procent i genomsnitt har en positiv upplevelse i kontakten med förvaltningen.

Om tidigare resultat på vår webbplats

Socialförvaltningens brukarundersökning 2017
Socialförvaltningens brukarundersökning 2016

Vad händer nu?

Enkäten visar att vi behöver fortsätta vårt arbete att bli bättre på att få de personer vi möter att känna att de kan påverka vilken typ av hjälp de får. Vi behöver också utvärdera varför de personer vi möter inte alltid upplever att deras situation har förbättrats.

Våra verksamhetschefer utvärderar nu resultaten tillsammans med sina medarbetare för att hitta sätt att utveckla och förbättra förvaltningens arbete. 

Har du frågor?

Vid frågor, kontakta:

Elisabeth Kántor, socialchef
0171-62 51 11
elisabeth.kantor@enkoping.se

Eva Nilsson, utvecklare
0171-62 51 98
eva.nilsson@enkoping.se