Socialförvaltningens brukarundersökning 2017

Här finns information om socialförvaltningens resultat i Sveriges Kommuner och Landstings brukarundersökning 2017.

Syftet med undersökningen

Hösten 2017 medverkade socialförvaltningen för andra året i rad i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) brukarundersökning. Syftet med undersökningen är att få vet hur brukarna upplever kontakten med socialförvaltningen.

I undersökningen ingår myndighetsutövning av barn- och ungdomsvård, ensam­kommande barn och ungdomar, missbruksvård och ekonomiskt bistånd. Brukarna har svarat anonymt.

Brukarna är nöjda

159 brukare som kommer i kontakt med myndighetsutövningen har erbjudits att svara på enkäten. Av dem har 135 svarat. Resultatet visar att 84 procent i genomsnitt har en positiv upplevelse i kontakten med förvaltningen.

Enkäten har erbjudits till

  • vårdnadshavare eller ungdomar som är 13 år och äldre inom barn- och ungdomsvården, inklusive ensamkommande ungdomar (ej familjerätten)
  • brukare inom ekonomiskt bistånd
  • brukare inom missbruks- och beroendevården och övriga vuxna
  • brukare inom öppenvården för barn och familj samt vuxna
  • brukare inom budget- och skuldrågivningen.

Brukarna har svarat på frågorna hur lätt det är att komma i kontakt med socialsekreteraren, om man förstår information som lämnas, vilken förståelse man möts av, om socialsekreteraren är öppen för synpunkter på hur situationen kan förändras, i vilken grad man kan påverka typ av hjälp, om situationen har förändrats sedan man kommit i kontakt med socialförvaltningen och hur nöjd man sammantaget är med stödet som socialtjänsten erbjuder.

Läs resultatet

Resultatet för de verksamheter som ingår i SKL:s undersökning finns att läsa i kommun- och landstings­databasen Kolada. I Kolada finns resultat från enkäter som gjorts i kommuner och landsting i hela Sverige. Många av Sveriges kommuner medverkar i samma undersökning.

Kolada

Verksamheter utanför SKL:s undersökning

Socialförvaltningen i Enköpings kommun har även erbjudit enkäten till 182 brukare som kommer i kontakt med övriga verksamheter. Resultatet redovisas inte i Kolada.

Av dem har 150 svarat och resultatet visar att 89 procent i genomsnitt har en positiv upplevelse i kontakten med förvaltningen.

Om tidigare resultat på vår webbplats

Socialförvaltningens brukarundersökning 2016

Vad händer nu?

Enkäten visar att vi behöver bli bättre på att få de personer vi möter att känna att de kan påverka vilken typ av hjälp de får. Vi behöver också utvärdera varför de personer vi möter inte alltid upplever att deras situation har förbättrats.

Våra enhetschefer utvärderar nu resultaten tillsammans med sina medarbetare för att hitta sätt att utveckla och förbättra förvaltningens arbete. 

Har du frågor?

Vid frågor, kontakta:

Elisabeth Kántor, socialchef
0171-62 51 11
elisabeth.kantor@enkoping.se

Karolina Haeggström, utvecklare
0171-62 63 83
karolina.haeggstrom@enkoping.se