Socialförvaltningens brukarundersökning 2016

Här finns information om socialförvaltningens resultat i Sveriges Kommuner och Landstings brukarundersökning 2016.

Syftet med undersökningen

Hösten 2016 medverkade socialförvaltningen för första gången i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) brukarundersökning. Syftet med undersökningen är att få vet hur brukarna upplever kontakten med socialförvaltningen.

I undersökningen ingår myndighetsutövning av barn- och ungdomsvård, ensam­kommande barn och ungdomar, missbruksvård och ekonomiskt bistånd. Brukarna har svarat anonymt.

Brukarna är nöjda

190 brukare som kommer i kontakt med myndighetsutövningen har erbjudits att svara på enkäten. Av dem har 148 svarat. Resultatet visar att 87 procent i genomsnitt har en positiv upplevelse i kontakten med förvaltningen.

Enkäten har erbjudits till

  • vårdnadshavare eller ungdomar som är 13 år och äldre inom barn- och ungdomsvården, inklusive ensamkommande ungdomar (ej familjerätten)
  • brukare inom ekonomiskt bistånd
  • brukare inom missbruks- och beroendevården och övriga vuxna
  • brukare inom öppenvården för barn och familj samt vuxna
  • brukare inom budget- och skuldrågivningen.

Brukarna har svarat på frågor som hur lätt det är att komma i kontakt med socialsekreteraren, om man förstår information som lämnas, vilken förståelse man möts av, om socialsekreteraren är öppen för synpunkter på hur situationen kan förändras, i vilken grad man kan påverka typ av hjälp och om situationen har förändrats sedan man kommit i kontakt med socialförvaltningen.

Läs resultatet

Du kan läsa resultatet i sin helhet i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. I Kolada finns resultat från enkäter som gjorts i kommuner och landsting i hela Sverige.

Kolada

Har du frågor?

Vid frågor, kontakta:

Elisabeth Kántor, socialchef
0171-62 51 11
elisabeth.kantor@enkoping.se

Karolina Haeggström, utvecklare
0171-62 63 83
karolina.haeggstrom@enkoping.se