Politisk måluppfyllelse

Fullmäktige beskriver den övergripande politiska viljan i fem strategiska mål för åren 2016-2019.


Samhällsbygget Enköping

Målen ansluter till Vision 2030 och visar vilken inriktning nämndernas underliggande mål ska ha. Målen är:

1. Samhällsbygget Enköping får människor att växa
2. Samhällsbygget Enköping skapar en hållbar framtid
3. Samhällsbygget Enköping utvecklar ett jämlikt samhälle
4. Samhällsbygget Enköping ger förutsättningar för ett blomstrande näringsliv och en ökad välfärd
5. Samhällsbygget Enköping är en del av vårt varumärke

Mycket kort handlar de om att ge förutsättningar för att människor ska kunna växa, om att jobba för långsiktighet och hållbarhet samt jämlikhet och allas lika värde. Målen handlar också om att skapa möjligheter för ett blomstrande näringsliv och om att bygga mötesplatser där kommunen kan ge liv åt begreppet ”Sveriges närmaste stad”.

Slutmål och smartmål

Nämnderna konkretiserar de övergripande målen i form av slutmål och smartmål. Slutmål är ett önskvärt tillstånd på lång sikt. Målen är strategiskt viktiga för nämndens kärnverksamhet och vilka effekter invånarna kan förvänta sig av kommunens service och tjänster. Uppföljningen av nämndernas smartmål avgör om kommunfullmäktiges fem övergripande mål uppfylls. Ju fler smartmål som uppfyllts, desto större del av fullmäktiges övergripande mål har uppfyllts.

Utfall 2017

Så här stor andel av de samtliga fem strategiskt uppsatta målen uppfylldes av kommunens verksamheter under 2017.

  • 58 procent helt uppfyllda
  • 37 procent delvis uppfyllda
  • 5 procent icke uppfyllda.

Bättre resultat än under 2016

Under 2017 uppnådde kommunen fler av nämndernas politiska mål än under 2016. Så här stor andel av de samtliga fem strategiskt uppsatta målen uppfylldes av kommunens verksamheter under 2016. 

  • 44 procent helt uppfyllt
  • 28 procent delvis uppfyllt
  • 28 procent delvis uppfyllt

Läs mer i Årsredovisningen under Mål, budget och uppföljning

Mål, budget och uppföljning