Medborgarundersökning 2017

Här finns information om vårt resultat i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning hösten 2017.

Medborgarnas inflytande

Vi har ökat inom Nöjd-Inflytande-Index (NII) från 39 förra året till 43 i år. En av anledningarna till det är att vi uppfattas som snabba när det kommer till att gå ut med viktig information. I förhållande till resterande kommuner som har deltagit så ligger Enköpings kommun bättre till, betygsindex 40 respektive 43.

Leva och bo i Enköping

Inom Nöjd-Region-Index (NRI) är resultatet liknande från föregående år. Upplevelsen av trygghet utomhus har dock sänkts, förra året var siffran 57 och i år är den 51. I jämförelse med riksgenomsnittet ligger vi lika. Inom områdena utbildningsmöjligheter och arbetsmöjligheter ligger vi dock högre än riksgenomsnittet.

Kommunens verksamheter

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) är även det oförändrat från förra året. Dock ligger vi lägre än riksgenomsnittet på området vatten och avlopp, där är riksenomsnittet 78 medan vi ligger på 66. I förhållande till förra årets undersökning så har vi sänkt oss från 75 till 66 inom vatten och avlopp.

Stöd för utsatta personer har sänkts från 56 till 46 jämfört med föregånde år och kultur har sänkts från 62 till 57. Kommunikation har sänkts från 69 till 65. Här är det främst tillgången till gång- och cykelvägar som påverkar resultatet.

Hela rapporten

Här hittar du den fullständiga rapporten samt bilagor. Där kan du även läsa mer om vilka områden varje del innefattar.

Medborgarundersökning 2018PDF (pdf, 828 kB)

RapportbilagaPDF (pdf, 5 MB)

Tabell- och diagrambilagaPDF (pdf, 2 MB)