Ökad möjlighet att delta i kommunens utveckling

En av de grundläggande rättigheterna i en demokrati är att kunna göra sin röst hörd. Möjligheten att göra det är en del i KKiK-mätningen.

Delaktighet och påverkan

En fungerande demokrati kräver även att medborgare upplever att de har möjlighet att påverka och vara delaktiga. Hur de upplever denna möjlighet kan ses som en värdemätare på den lokala demokratin. Ett av måtten i ”Kommunens kvalitet i korthet”, KKiK, handlar om hur väl kommunen gör det möjligt för kommuninvånarna att delta i kommunens utveckling. Vid mätningen 2017 fick Enköpings kommun resultatet 56 av 100 möjliga. Medelvärdet låg på 57, det lägsta värdet var 22 och det högsta 93. Jämfört med mätningen 2016, då Enköping låg på 52, har kommunen förbättrat sitt värde.

Ökat inflytande

Ett snarlikt mått finns i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Resultatet 2017 visar på ett höjt NöjdInflytandeIndex, NII. Kommunens resultat har ökat från 39 till 43 mellan åren 2016 och 2017. Värdet ligger över det genomsnittliga (40) för de 131 deltagande kommunerna. En förklaring till den positiva trenden kan vara att kommunen allt oftare använder sig av medborgardialog och digitala enkäter som kanaler för mellanvalsdemokrati. Dessa kanaler gör det enklare att vara delaktig. Brukarundersökningar vid förvaltningarna bidrar troligen också till det positiva resultatet. Och ett ökat intresse från medborgare att engagera sig i utvecklingen av sin kommun.

Medborgardialoger

Kommunen genomför under våren medborgardialoger i stadsdelen Västerleden i Enköping. Dialogerna sker med hjälp av en modell framtagen av forskare samt organisationen Sveriges kommuner och landsting. Förhoppningsvis kan modellen användas under kommande medborgardialoger, kompletterad med principer och checklistor. På det sättet kan kommunen jobba mer systematiskt med dialoger än tidigare och på så sätt ta fram bra och jämlika beslutsunderlag.