Brukarbedömning inom äldreomsorgen

Vård- och omsorgsförvaltningens brukarbedömning inom hemtjänst och särskilt boende inom äldreomsorgen får högre betyg än i andra kommuner.

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg

Här är värdet högt på KKiK-måttet (Kommunens kvalitet i korthet), trots ökade vårdbehov. Det är dessutom en uppåtgående trend, och Enköpings kommun ligger snäppet högre jämfört med medel i andra kommuner.

  • 2017: 93 (rikssnittet 92)
  • 2016: 94 (rikssnittet 91)
  • 2015: 93 (rikssnittet 91).

Åtgärder och satsningar som lett till det höga värdet är dels en pågående utveckling av kommunens hemtjänst inom ramen för Hemtjänst centrum, och även projektet Trygg hemgång som underlättar för personer som kommer hem efter att ha varit på sjukhus.

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg

Också här är värdet högt, trots ökade vårdbehov. Trenden är uppåtgående och även här ligger Enköpings kommun snäppet högre jämfört med med övriga kommuner.

  • 2017: 86 (rikssnittet 83)
  • 2016: 85 (rikssnittet 83)
  • 2015: 81 (rikssnittet 83).

Åtgärder och satsningar som lett till det höga värdet är att kunderna i hög utsträckning uppskattar hur de blir bemötta och tycker att de får den hjälp de behöver. Kunderna är delaktiga i frågor som rör verksamheten, vilket gör att deras önskemål kan tillgodoses i hög utsträckning. Fler sjuksköterskor har anställts. En kort väntetid från ansökan till inflyttningsdatum är något som kunderna uppskattar.