Etiska regler för förtroende­valda och anställda

En allt större roll - medvetenhet

Medvetenhet om etik uppstår när man börjar fundera på varför man gör på ett visst sätt. Den uppstår också när man tar ställning till hur man vill vara som människa och hur man vill uppträda gentemot andra. Vi som arbetar inom Enköpings kommun har som uppgift att ge kommuninvånarna en bra och lättillgänglig service. Till vårt stöd har vi riktlinjer, policies, politiska beslut, lagar och förordningar. Detta är dock inte tillräckligt för att vi ska kunna utföra vårt arbete på allra bästa sätt.

Vi kommer, var vi än befinner oss i organisationen, att i allt högre grad vara utlämnade till vårt eget omdöme. Samhället förändras och blir allt mer komplext när det gäller kultur och värderingar. Gamla auktoriteter har fått ge vika och vi har mindre stöd i fasta normer och regler. Samtidigt sätts nya verktyg i våra händer i form av tjänstebilar, mobiltelefoner, internet, kontokort, bensinkort med mera.

Det i sin tur innebär att vi måste utveckla vår personliga förmåga för etiska bedömningar. Det individuella och personliga omdömet och ansvaret kommer att få allt större roll.

Som förtroendevald eller anställd förväntas du:

 • följa fattade beslut
 • tala sanning
 • respektera överenskommelser
 • uppträda på ett förtroendefullt sätt
 • pröva alla ärenden sakligt och objektivt

Som förtroendevald eller anställd präglar du i högsta grad andras bild av den kommunala organisationen.

Bilden skapar du genom:

 • ditt uppträdande
 • ditt språkbruk
 • ditt förhållningssätt
 • din attityd

Checklista för den som ställs inför etiska dilemman:

 • Är det lagligt?
 • Känns det bra?
 • Skulle jag vilja att det granskades?

Ett starkt förtroende

Kommuninnevånarnas förtroende för kommunens förtroendevalda och anställda kräver korrekt och allsidig information.

 • Uppträd så att du stärker förtroendet för kommunal verksamhet och väcker respekt för dig själv och din kommun.
 • Var opartisk i dina beslut och bedömningar.
 • Agera alltid professionellt och var mån om att öka ditt yrkeskunnande.
 • Ta inte emot uppdrag eller förmåner som kan innebära konflikt med din roll.
 • Var extra varsam i samband med konferenser, studieresor eller representation.
 • Acceptera inte förmåner eller inbjudningar i och utanför tjänsten som kan misstänkliggöra din ställning.
 • Tänk på att du förvaltar allmänna medel.
 • Tänk på att du representerar Enköpings kommun och dess innevånare.

Vad räknas som muta?

En muta är när du tar emot, eller inte uttryckligen tackar nej, till en gåva eller förmån som syftar till att du i ditt arbete ska gynna givaren. Det kan vara en muta även om arbetet / ärendet är avslutat.

En muta kan till exempel bestå av pengar, varor och tjänster, besök på restaurang, teater, sportevenemang, resor, kurser och konferenser. Diskutera alltid med din närmaste chef när du får externa inbjudningar.

Vad är bestickning ?

Bestickning är när någon lämnar, lovar eller erbjuder dig en muta eller annan otillbörlig belöning, det vill säga något som kan antas påverka hur du handlar i ditt arbete. Tänk på att du representerar Enköpings kommun och dess innevånare.