Kallelser, protokoll och anteckningar från kommunala råd

Här kan du ta del av minnesanteckningar från kommunala finska samrådet, tillgänglighetsrådet, pensionärsrådet och natur- och friluftsrådet från 2020 och framåt.

Kommunala finska samrådet

Kommunala tillgänglighets­rådet

Kallelse Pdf, 121 kB. (Pdf, 121 kB)

Tid och plats 2020-09-24 klockan 14.00-16.30, Linbanegatan 12

Beslutande

Jesper Englundh (S)

Katarina Lindberg, Funktionsrätt Enköping

Yvonne Bromée (M)

Inger Bertilsdotter (L)

Marianne van Aller (S)

Arne Sundvall, Funktionsrätt Enköping

Jan Wigdell, Funktionrätt Enköping

Elsie Johansson, Funktionsrätt Enköping

Annelie Djurklou, Funktionsrätt Enköping

Ersättare

 • Per Nordlander, Funktionsrätt Enköping
 • Nicklas Kleman, Funktionsrätt Enköping

Övriga deltagare

 • Malin Kvist, sekreterare
 • Pernilla Madesäter, social hållbarhetsstrateg
 • Magnus Jacobsson, beredskapsstrateg, paragraf 4
 • Marcus Wennerström, beredskapsstrateg, paragraf 4
 • Ann Bonny, samordnare social hållbarhet, paragraf 8
 • Nina Halden Rönnlund, Verksamhetschef Kultur konst och bibliotek, paragraf 8
 • Claes Lagelius, projektledare och lokalsamordnare på upplevelseförvaltnignen, paragraf 8

§ 1 Öppnande

Upprop äger rum

§ 2 Justerare

Till justerare utses Katarina Lindberg.

§ 3 Föredragningslista

Föredragningslistan godkänns

§ 4 Information om kommunens hantering av Covid-19

Beredskapsstrategerna Marcus Wennerström och Magnus Jacobsson redogör för kommunens arbete med Covid-19

§ 5 Information om kommunens arbete med tillgänglighetsdirektivet

Kommunikationsavdelningen har sammanställt en skrivelse angående vad kommunen gjort för att möta kraven i tillgänglighetdirektivet. Jan Wigdell lyfter vikten av att kommunanställda behöver få kunskap om hur pdf:er som publiceras på webben kan göras tillgängliga för talsyntes. Beslut: Tillgänglighetsrådet tackar för informationen.

§ 6 Information från kontaktpersoner

Katarina Lindberg och Per Nordlander, kontaktpersoner för samhällsbyggnadsförvaltningen berättar bland annat att de haft en vandring inplanerad som blev inställd på grund av Corona. Katarina har också nyligen kontaktat SBF för information om hur planen för möten med förvaltningen ska se ut framöver. Katarina berättar också att man haft en vandring med landshövdingen i maj.

Arne Sundwall, kontaktperson från utbildningsförvaltningen, berättar att man fortfarande inte fått tag i någon kontaktperson från förvaltningen.

Elsie Johansson, kontaktperson för miljö- och byggnadsförvaltningen, berättar att man inte jobbat aktiv i kontakterna med MBF på grund av Corona.

Jan Wigdell, kontaktperson för upplevelseförvaltningen, berättar att man mestadels har haft kontakt via telefon med upplevelseförvaltningen. Senast i måndags hade man ett telefonmöte där bland annat Kulturhus Joar diskuterades.

Annelie Djurklou, kontaktperson för vård- och omsorgsförvaltningen, har fått information från förvaltningen om hur man arbetat under Coronaepidemin.

Beslut: Tillgänglighetsrådet tackar för informationen.

§ 7 Information från kommunstyrelsen

Jesper Englundh informerar om BID-projektet som är ett annat ord för arbetet med att bli årets stadskärna 2025. Viktigare än själva priset är vägen dit. Aktörer kopplat till centrum behöver samarbeta, och då använder man BID-modellen. Man har olika fokusgrupper med teman, där tillgänglighet är ett tema. Det genomförs också stadsvandringar. Jesper berättar att delårsrapporten är på väg upp för behandling i kommunstyrelsen. Beslut: Rådet tackar för informationen.

§ 8 Övriga frågor

Anneli Djurklou lyfter frågan om nya Riktlinjer för färdtjänst som återremitterades från kommunfullmäktige den 21 september. Hon menar att det är ett problem bland annat att varken tekniska nämnden eller kommunstyrelsen inte uppmärksammat att riktlinjerna inte varit på remiss i råden. Hon nämner också att hon saknar en kundundersökning för upphandling av färdtjänst. Man borde ta reda på om kunderna är nöjda.

Annelie berättar att föreningar har varit utestängda från vård- och omsorgs lokaler sedan mitten av mars, trots att dessa lokaler är separerade från omvårdnadsboendena. Jesper har fått följande svar om lokalerna från vård- och omsorgsförvaltningen:

”Ljunggården - Vi tittar på hur vi kommer att kunna göra detta när besöksförbudet hävs. V&O verksamheter behöver ha tillgång till lokalerna i första hand då flera boenden eller annan verksamhet inte har egna lokaler där social distans kan hållas. Det krävs också extra städning av lokalerna som skall användas ”öppet”.

Kryddgårdens lokaler - Ny information, tittar på hur det ligger till. Alla lokaler ska ha varit stängda.

Tallgården - Behöver kontrollera, har ingen information”.

Beslut: Tillgänglighetsrådet väljer att skicka följande yttrande till vård- och omsorgsförvaltningen: Vi är djupt besvikna över att vård- och omsorg valt att helt stänga möteslokalerna på Kryddgården, Ljunggården och Tallgården för våra grupper inom funktionsrättsrörelsen och pensionärsrörelsen. Vi anser oss vara fullt kapabla att själva avgöra och ta ansvar för vår egen hälsa. Detta har gjort vårt arbete har blivit väsentligt svårare då vi har fått ta lokaler i anspråk som inte är lämpliga ur tillgänglighetsaspekter.

§ 9 Dialog om kulturhus Joar

Nina Halden Rönnlund, Cleas Lagelius och Ann Bonny informerar med arbetet med det som ska bli Kulturhus Joar. En workshop genomförs där rådets ledamöter får möjlighet att lämna synpunkter och tankar kring Kulturhus Joar.

§10 Avslutning

Jesper avslutar mötet.

Kallelse Pdf, 33 kB. (Pdf, 33 kB)

Kommunala natur- och friluftsrådet

Tid och plats 2020-09-07, 18.00 – 19.50 Himlabacken, Gröngarnsåsen

Beslutande

 • Ingvar Smedlund, ordförande (M)
 • Pekka Westin, Enköpings Naturskyddsförening
 • Leif Almqvist, Enköpings Allmänna Idrottsförening
 • Göran Johansson, Enavandrarna
 • Ruth Hobro, Entomologiska föreningen
 • Agneta Nyberg, Enavandrarna
 • Linda Johansson (S)

Övriga deltagare

Anders Lindholm, kommunekolog

Per-Ola Borgestig, natur- och friluftsplanerare

Malin Kvist, sekreterare

Öppnande, upprop, justering

 • Ordförande Ingvar Smedlund öppnar mötet.
 • Pär-Ola Börjestig, ny natur- och friluftsplanerare, presenterar sig.
 • Beslut: Till justerare utses Leif Almqvist

Godkännande av föredragningslistan

Beslut: Föredragningslistan godkänns.

Förslag till skrivelse om nya kolonilottsområden

Kenneth Hällbom har tagit fram ett förslag till skrivelse om att skapa kolonilottsområden

Beslut: Skrivelsen skickas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Information från naturvårdsområdet

 • Anders Lindholm berättar om hur arbetet går med utredningen om att bilda ett naturreservat av Gröngarsåsen-Dyarna.
 • Anders berättar om arbetet med översiktsplaneringen och dialogerna ute i kransorterna.
 • En skylt har kommit upp vid Förbiparken
 • Anders informerar om arbetet med hållbarhetslöftet för biologisk mångfald.
 • Anders informerar om fiskdöd i Enköpingsån under sommaren.
 • Arbete med att få fram en skogsskötselplan pågår
 • Beslut: KTR tackar för informationen.

Information från ordförande

Det politiska arbetet har precis kommit igång. Hittills har endast ett kommunstyrelsesammanträde genomförts.

Information från föreningarna

 • En fråga lyfts om man får rida på Upplandsleden.
 • En fråga ställs om invasiva arter i Svinnegarnviken
 • En fråga ställs om gässen vid Bredsandsbadet och vad man skulle kunna göra åt dem.
 • En fråga ställs om huruvida ett skidspår skulle kunna finnas i Gånsta med hjälp av isskrap från hallarna. I nuläget finns inget konstsnöspår i kommen. Frågan om konstsnöspår bör drivas i upplevelse nämnden. Ingvar tar med sig frågan.

Avslutning

Ordförande Ingvar Smedlund avslutar mötet.

Kallelse Pdf, 33 kB. (Pdf, 33 kB)

Kommunala pensionärsrådet