Så fattas besluten

Det finns några gemensamma hållpunkter i ett ärendes gång i kommunen, även om variationer är många.

Kommunens beslutsprocess

Kommunen tar hand om många olika ärenden som blir ett beslut i någon form. Hur kommunen ska ta hand om ett ärende och vem som får ta beslut styrs av lagen. Ett ärende kan starta på många olika sätt, exempelvis genom att ett brev med ett förslag kommer in till kommunen. Ärenden kan i vissa fall också starta genom att en politiker eller ansvarig tjänsteperson har ett förslag.

Vissa ärenden är myndighetsutövning. Hit hör beslut som om du ska få bygglov eller inte, att du har rätt till färdtjänst eller förskoleplats. I sådana ärenden har ofta rätten att besluta överlåtits till en tjänsteman.

Ärenden som är mer övergripande, som planer för hur kommunen ska utvecklas inom olika områden, beslutas för det mesta av politiker i en nämnd eller i fullmäktige. Olika ärenden är också olika omfattande och därför kan det ta olika lång tid innan ett ärende är redo för beslut.

Så här kan en beslutsprocess se ut

Skrivelse kommer in till kommunen

I det här fallet har vi valt att visa en beslutsprocess som startar genom att någon skriver till kommunen. Det kan till exempel vara en annan myndighet.

Ett ärende väcks

Beroende på vad skrivelsen handlar om startar vi ett ärende hos kommunen. Olika typer av ärenden hanteras olika. Här visar vi ett ärende som ska beslutas av kommunfullmäktige.

Beredning av tjänstemän och politiker

Innan fullmäktige kan fatta beslut i ärendet behöver ärendet utredas. Först är det en eller flera tjänstemän som utreder ärendet. Utredningen ska visa på ärendets förslag eller frågeställning ur flera olika perspektiv. Syftet är att kommunfullmäktige ska kunna fatta ett välinformerat beslut. När tjänstemännen är klara med sin utredning formulerar de ett förslag och överlämnar ärendet till politisk behandling. Då börjar de förtroendevalda från olika partier titta på ärendet och ta ställning till hur de ställer sig i ärendet.

Politisk behandling och beslut i nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige

På vägen till fullmäktige kan ärendet komma att behandlas i flera olika instanser. Ibland behöver en nämnd behandla ärendet och lämna ett förslag till beslut. Och i princip alltid måste kommunstyrelsen behandla ärendet innan det kan lämnas till kommunfullmäktige för beslut.

Genomförande och uppföljning

När fullmäktige fattat beslut i ärendet ska fullmäktiges beslut verkställas och i förekommande fall följas upp. När ärendet är färdigbehandlat ska det också arkiveras och bevaras för all framtid.