Kommun­fullmäktiges långsiktiga plan 2020–2023

Här kan du läsa kommunfullmäktiges långsiktiga plan för 2020–2023.

Enköping utvecklas bäst i samverkan

De kommande åren blir spännande för Enköpings kommun. Enköpings fina utveckling syns och märks i Enköpingsbornas vardag. Vi ser att fler flyttar hit, företag etablerar sig och de många lyftkranarna vittnar om en imponerande byggtakt. Det byggs bostäder, nya butiker och nya kommunala verksamheter som kommer ta Enköping in i framtiden. Just nu tar vårt nya fina familjebad form, ett helt nytt torg kommer bli klart under året i centrum och en helt ny stadsdel växer fram i spåren av Bahco. I investeringsbudget är renoveringen av Joar Blå prioriterad.

Bred dialog inför beslut om budget 2020

Vi har en spännande tid framför oss. Och den budget du håller i din hand eller läser på en skärm ska skapa förutsättningar för att Enköping ska fortsätta utvecklas, växa och ta ansvar. Trots ekonomiska utmaningar och ökade krav väljer vi att prioritera en utbyggnad av välfärden, satsa på utbildning och att verkligen värdera vilka investeringar vi måste göra nu och vilka som kan vänta.

Vi tror på ett politiskt ledarskap som kombinerar ansvarstagande och öppenhet. Därför gick vi tidigt ut med att kommunen står inför att behöva effektivisera och se över alla sina utgifter. Vi gjorde så för att vi vill stå för öppenhet och insyn i det politiska arbetet och för att bjuda in till demokratisk medborgardialog inför kommande budgetbeslut. Effektiveringarna genomför vi för att ha råd med kommande investeringar i välfärden.

Samverkan med andra aktörer

Vår ambition är att inom kort nå breda politiska överenskommelser som tar Enköping framåt när det gäller våra centrala investeringar. Det är dags att lägga de avgörande bitarna i Centrumpusslet. Det är dags att satsa mot målet att bli årets stadskärna 2025. Det arbetet ska ske i tät samverkan med det lokala näringslivet och fastighetsägarna. Joar Blå är en viktig symbol för Enköping och under 2020 kommer vi att fatta ett beslut om renovering i någon form.

Vi kommer också fortsätta prioritera Västerleden genom det fina arbete som olika delar av kommunen påbörjat tillsammans med föreningslivet och polisen.

Enköping ska vara en offensiv kommun. En kommun som vågar pröva nytt och gå före. Oavsett om det handlar om miljöarbete, skolresultat eller vårt uppmärksammade förebyggande arbete. Med den demografiska förändring som nu sker i Sverige och i Enköping, kommer verksamheten att förändras. Målet är att all lagstadgad verksamhet utförs med god kvalite.

Vår politik vilar på sex fokusområden

Hållbarhet

Agenda 2030 har fått en tydlig plats i kommunens nya styrmodell vilket redan märks när vi nu tittar hur den nya gymnasieskolan ska formas och vilka behov som finns. Agenda 2030 ska prägla allt arbete under mandatperioden. Enköping ska vara bra på miljöarbete och vi ska visa att man kan växa, bli fler och ändå minska vår miljöpåverkan. Vi ska bland annat fokusera på vattenfrågan och arbetet med att minska koldioxidutsläppen inom kommunens verksamheter.

Landsbygd

Vi vill se en landsbygdsutveckling på riktigt som är en given del i vår samhällsplanering. Därför kommer vi jobba för att inrätta kransråd, landsbygdsutvecklare och att ta tillvara ortsanalyserna. Det ska finnas tydliga och bra kommunikationsvägar och kontaktytor.

Jämlikhet

Vi kommer se över hur våra skolor, bostadsområden och våra offentliga miljöer utformas. De ska byggas på ett sätt som bidrar till jämlikhet, jämställdhet och trygghet. Ett särskilt fokus ska läggas på hur vi motverkar mobbning, trakasserier och utanförskap.

Service

Vi vill se att kommunen förenklar, förnyar och förbättrar sin service gentemot invånare, företag, föreningar och besökare. Det handlar om att se över tillgänglighet och säkerställa ett bra bemötande. Det handlar också om att prioritera digitaliseringen och skapa fler e-tjänster och service baserad på välfärdsteknik.

Utbildning

Enköping ska vara en av landets bästa skolkommuner 2023 och vi vill se fler elever med godkända betyg i grundskolan. Vi vill utveckla lärmiljöerna, arbetsmiljön och utemiljön. För en lyckad integration och bättre resultat för individen vill vi se över SFl-utbildningarna.

Näringsliv och arbetsmarknad

Enköping är Mälardalens motsvarighet till Gnosjö med ett mångfasetterat näringsliv med många småföretagare som driver kommunen framåt med sitt engagemang. Vi ska särskilt satsa på kommunens stöd vid utveckling och etablering av företag, kommunens stöd till individens möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och kommunens roll som en god arbetsgivare.

Företag och organisationer (somt ex försvarsmakten och Fjärdhundraland) ska uppleva att kommunen är en bra part i deras utveckling. Och i samverkan med andra hjälper vi människor som står utanför arbetsmarknaden att hitta en väg till studier, arbete eller annan sysselsättning. En tydlig och samlad struktur kring de frågorna kommer att behövas för att nå framgång.

När Enköpings kommun närmar sig 2023 hoppas vi att dem vi är till för, invånare, kunder och skattebetalare alla ska kunna se de förändringar och förbättringar som mandatperioden fört med sig.

Så här möter vi framtiden

Det finns en politisk enighet kring det faktum att de ekonomiska förutsättningarna har ändrats de senaste åren. lntäktsökningen har mattats av, idag är ökningstakten bara hälften av vad den var för tre år sedan. Konsekvensen av det är att kostnadsökningen också måste minska, vilket är ett arbete som självklart skapar oro både bland personal och hos invånare.

Ekonomisk hållbarhet i en sviktande ekonomi med stora utmaningar, kräver långsiktighet och förmågan att kombinera broms och gas. Arbetet med att förnya våra arbetssätt måste fortsätta och dessutom nå de områden som idag inte kommit igång med den processen.

Åren 2020 och 2021 är år som särskiljer sig, då intäktsökningen sjunker kraftigt för att 2022 åter öka lite, men inte alls till 2017 års nivåer. Denna dipp innebär att vi behöver göra extra kraftiga besparingar i år och nästa år samtidigt som situationen verkar sedan bli bättre 2022. Trots det kommer arbetet under mandatperioden att fokusera på hur vi kan bryta kurvan av stadigt stigande kostnadsökningar.

Frågan vi måste ställa oss är, Hur levererar vi den service som efterfrågas av invånarna till rätt kostnad? De ekonomiska utmaningarna är inget som vi i Enköping är ensamma om. I en vikande konjunktur så står kommunsverige inför samma situation som vi.

Kommunfullmäktiges utvecklade styrmodell fokuserar på kommunens uppgift och den effekt vi vill åstadkomma

Enköping ska vara en offensiv kommun. En kommun som vågar pröva nytt och gå före. Oavsett om det handlar om miljöarbete, skolresultat eller vårt uppmärksammade förebyggande arbete.

Kommunens styrmodell har under vintern utvecklats och vi har fått ett längre perspektiv i våra målformuleringar vilket ger organisationen större möjlighet att göra långsiktiga förändringar. Långsiktigheten ger förutsättningar för uppföljning och djupare analys, viktiga verktyg i en lärande process där vi hela tiden blir lite bättre på det vi gör.

Det finns avsnitt i den långsiktiga planen som beskriver de olika delarna som ska ge invånare mer effekt för skattepengarna. Vi har sammanfattat allt det vi som kommun gör och levererar till medborgare och besökare i sex uppgifter. Under varje uppgift återfinns ett fåtal mål, sammanlagt 20 stycken.

Hur Enköping vill uppfattas av andra

Vårt varumärke och vår värdegrund leder oss i arbetet med att göra Enköpings kommun attraktiv som plats att bo på, som arbetsgivare och som en plats för företag att växa på.

Värdeord som vi vill att platsen Enköping förknippas med

Nära

Att Enköping upplevs nära, både geografiskt och mellan människorna som bor här.

Tillsammans

Att vi i nära samverkan mellan samhällets olika delar i en familjär kultur är tillåtande och generös.

Engagerade

Att vi har ett genuint och starkt engagemang för vår kommun. Vårt löfte är ett mer personligt bemötande i Enköping!

Vi vill förknippas som en attraktiv arbetsgivare

Arbetsgivarvarumärket hjälper oss att säkra framtida kompetensförsörjning genom att locka sökande till lediga tjänster och behålla och utveckla våra medarbetare. Vi letar efter personer som vill tänka nytt och främjar gott ledarskap. Här får alla unika möjligheter till personlig utveckling, samtidigt som alla får chansen att göra verklig skillnad för alla som bor och lever i Enköping.

Vår värdegrund visar hur vi vill uppfattas av andra

För att vår utsida och insida ska stämma överens går vår interna värdegrund hand i hand med arbetsgivarvarumärket och varumärkesplattformen. Värdegrunden beskriver den kultur som präglar organisationen. Den efterlever vi i möten både inom och utanför kommunen. Våra värdeord är:

Ansvar

Att de vi är till för får största möjliga nytta av vårt arbete.

Trygghet

Att alla känner att de får det som de har rätt till.

Service

Att våra medarbetare bidrar med förutsättningar för att ge god service.

Ambition

Att vi underlättar för de som bor i Enköping att skaffa sig en bra tillvaro, och gör så att alla känner sig stolta över sin kommun.

Enköpings vision 2030

Enköpings kommuns beslutade 2013 om en vision som sträcker sig fram till 2030. Visionen bygger på medborgardialoger och samtal med elever och företagare. Dess tre skikt består av:

En inramande mening

Hela hållbara Enköping - för alla

Ett övergripande avstamp

Enköping är inspirerande med en livsmiljö där alla kan utveckla sitt allra bästa jag

Tre inriktningar

Självklar livskvalitet

Enköping ger dig som kommuninvånare bästa möjliga livskvalitet oavsett ålder. En trygg ålderdom och omvårdnad med kvalitet är självklar. Som invånare är du dessutom delaktig och upplever att du har inflytande över kommunens utveckling. Tack vare en dynamisk samverkan mellan utbildning och arbetsliv kan du dessutom ständigt vidareutvecklas.

Ett entreprenöriellt förhållningssätt genomsyrar det livslånga lärandet och eftersom Enköping är en del av en större kunskapsregion, ges möjlighet till utbildning i eller nära kommunen. Livskvaliteten berikas och stärks dessutom av jämställdhet, mångfald och en god integration.

Attraktivast i regionen

Enköpings samhällsbyggande inkluderar självklart en hållbar miljö och energi. Dina behov som kommuninvånare under olika faser i livet, är utgångspunkt för attraktiva boendeformer i hela kommunen. Vår infrastruktur är väl utbyggd och tillgänglig för alla.

Kommunen erbjuder ett rikt och kreativt kultur- och fritidsliv med många spännande mötesplatser, både för dig som invånare och för besökare. Dessutom ger vårt kulturlandskap och våra besöksmål en ständigt ökande ström av besökare till vår sjudande och aktiva landsbygd. Enköpings välkänt goda företagsklimat gör oss till en självklar plats för etablering, drift och utveckling av företag.

En hållbar omvärldsaktör

Kommunen har minsta möjliga klimatpåverkan lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Vi gör detta genom att hushålla med jordens resurser och driver även högklassiga miljöprojekt.

Enköping har ett öppet förhållningssätt till övriga världen och samverkar naturligt, både globalt, inom EU och i vår närhet.

Globala mål för hållbar utveckling

FN beslutade 2015 om Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. Globala målen är den mest ambitiösa, inkluderande och transparanta agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit.

Målen bygger på de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Syftet är att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Målen är en plan för hur vi tillsammans kan göra världen bättre för alla människor.

Enköpings påverkan för att nå de globala målen

Den svenska Agenda 2030-delegationen konstaterar att kommuner spelar en viktig roll i arbetet med att nå de globala målen till exempel inom verksamheter som ansvarar för skola, äldreomsorg och fysisk planering. Vi arbetar alla mot de globala målen mer eller mindre medvetna. Varje dag.

I kommunens hållbarhetspolicy, som antogs 2018, står det att vi strävar efter en hållbar utveckling för att skapa god livskvalitet för alla som bor och verkar i vår kommun och för kommande generationer. Vi slår även fast att kommunen genom helhetssyn, långsiktighet och samarbete ska bidra till de 17 globala målen.

Tre prioriterade globala mål

Politiker och tjänstepersoner har prioriterat 3 av FN:s 17 globala mål som särskilt viktiga under perioden 2020-2023. Prioriteringen utesluter självklart inte att vi även bidrar till övriga mål.

God utbildning för alla - mål 4

Utbildningssystem världen över behöver, enligt globala målen, möta människors behov under hela livet - från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning. Alla människor ska få lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

Hållbara städer och samhällen - mål 11

Hållbar stadsutveckling omfattar enligt globala målen: hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering, som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.

God hälsa och välbefinnande - mål 3

God hälsa är enligt globala målen, en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.

I den här planen kan man konstatera att flera av prioriteringarna och intentionerna riktar sig mot mål 13 att bekämpa klimatförändringar.

Regionala och mellan­kommunala mål

Regional utvecklingsstrategi (RUS)

Den regionala utvecklingsstrategin är det övergripande styrdokumentet för Region Uppsala. Visionen är att regionen "ska möjliggöra ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft".

RUS:en innehåller tre mål som säger att Uppsala län ska vara: en region för alla, en växande region och en nyskapande region.

RUS:en ska genomsyra kommunernas verksamheter så att man inom regionen "drar åt samma håll". Utifrån det har 24 åtaganden tagits fram. Detta är åtaganden som regionen behöver kommunernas hjälp, kunskap och engagemang för att genomföra.

Gemensam utvecklingsplan (GUP)

Fyra Mälarstäder är ett samverkansprojekt mellan kommunerna Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås. Projektet startade år 2011 genom ett politiskt initiativ. Under våren 2019 ska en gemensam utvecklingsplan för Fyra Mälarstäder beslutas. Den gemensamma utvecklingsplanen innehåller fokusområden med tillhörande mål och delmål som bygger på befintliga planer och strategier.

Syftet med den gemensamma utvecklingsplanen är att visa på en önskvärd utveckling inom Fyra Mälarstäder med planeringshorisonten år 2050. Planen ska bidra till en hållbar utveckling för kommunerna och framförallt gynna samarbetet mellan oss.

Förstå omvärlden och hur vi bör möta den

Enköpings kommun är en liten del av ett litet land i en värld som förändras mycket snabbt. Vi behöver förstå förändringarnas konsekvenser på det kommunala uppdraget och utveckla strategier för att möta dem. Detta avsnitt försöker svara på frågan:

Hur påverkas kommunens förutsättning att utföra sitt uppdrag av en förändrad omvärld 2030?

Det går att dela in den värld där vi alla agerar i sfärerna omvärld, närvärld och invärld. I omvärlden finns förändringskrafter, sådant som påverkar oss men som vi själva inte har möjlighet att förändra. Vår närvärld influeras av omvärlden och den kan vi, åtminstone indirekt, ha inflytande över. lnvärlden är vår egen organisation och den sfär som vi direkt kan påverka.

Ju bättre vi förstår förändringar, ju längre förvarning vi får och ju mer anpassningsbar organisationen är, desto bättre förutsättningar har vi att möta framtiden. Ett sätt att identifiera vad som bör göras för att hantera förändring är att göra en trendanalys. Via analysen får vi en ide om framtiden som kan relateras till kommunens målbild och kommunfullmäktiges mål och kopplas till våra förmågor och resurser.

Förändringskrafter i vår omvärld

I en omvärldsanalys 2018 identifierar Sveriges kommuner och landsting, SKL, fem övergripande förändringskrafter som har stor påverkan på det kommunala uppdraget inför år 2030:

 1. Globalisering
 2. Demografi
 3. Klimatförändringar
 4. Teknik
 5. Värderingar

Trender som påverkar Enköping fram till 2030

Förändringskrafterna ovan driver på förändringar i vår närvärld i form av trender som påverkar oss som offentlig aktör. En trend är i detta sammanhang en långsiktig förändring av en samhällsföreteelse. De 13 trenderna nedan, följer de övergripande förändringskrafter, som SKL menar kommer att påverka kommunens och andra aktörers uppdrag de närmaste 10 åren.

Politiker och tjänstepersoner i Enköpings kommun har identifierat tre trender som har störst sannolikhet att bli verklighet och ha störst betydelse för vår förmåga att ge service. De tre trenderna är markerade nedan och beskrivs i nästa avsnitt.

13 trender utifrån förändringskrafterna

 • Minskat lokalt och regional handlings-utrymme
 • Stigande förväntningar på välfärden
 • Hårdare konkurrens om kompetens
 • Ökad polarisering
 • Ökad bostadsbrist
 • Ökat fokus på landsbygden
 • Förändrat medielandskap
 • Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik
 • Minskad tillit
 • Ökat kommunalt fokus på integration
 • Ökad osäkerhet i världen
 • Fler geopolitiska konflikter
 • Från kunskaps- till nätverkssamhälle

Vad vi bör fokusera på de kommande fyra åren

Hur tar vi tillvara kunskap om förändringar som är i rörelse? En god förståelse för verksamhetens styrkor och svagheter är utgångspunkten för all förbättring och en grund för prioriteringar. Om vi kontinuerligt uppdaterar vår invärld får vi ett nuläge med behov som kan stämmas av med våra prioriteringar.

Ett utvecklingsinriktat arbetssätt med fokus på långsiktighet och hållbarhet, kombinerat med en lärande organisation för oss framåt. Vi kan utnyttja utvecklingen till fullo om vi lär av varandra, sprider lyckade lärdomar och förändrar vårt arbetssätt.

Trend: Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik

Kommunen behöver ta till sig den nya teknikens möjligheter, som är mer än digitala lösningar.

Trygghetsskapande teknik, exempelvis inom vård och omsorg, kan bidra till höjd kvalitet på välfärden om vi har en öppen dialog med de som berörs.

För att effektivisera behöver vi också, i dagens utbud av tekniska lösningar, ha en tydlig bild av vår egen verksamhet och förmåga, men också av vilka konsekvenser ny teknik får.

Trend: Stigande förväntningar på välfärden

De stigande förväntningarna på välfärden drivs av en teknikutveckling där människor vant sig vid att få sina behov tillfredsställda omedelbart. Förväntningarna hänger också ihop med bättre ekonomi och utbildning, tillgång till information och jämlikhet.

Vi behöver förstå vad de vi är till för vill ha och behöver, men också hur och när för att vi ska kunna uppfylla förväntningar och skapa delaktighet. Det är skillnad på att ha kundfokus och att verkligen förstå vad kunden vill ha.

Trend: Hårdare konkurrens om kompetens

Redan i dag har många kommuner svårt att rekrytera vissa kompetenser. 60 procent av den totala sysselsättningsökningen borde, enligt SKL, finnas i arbeten finansierade av kommuner och landsting under de närmaste 10 åren om vi ska behålla dagens ambition sni vå.2

Utmaningen ligger i att behålla eller öka vår kvalitet samtidigt som färre ska göra arbetet.

Enköping 2023

Enköpings modell för planering och uppföljning ska skapa förutsättningar för medarbetare att utveckla hela kommunen för dem vi är till för. Utgångspunkten är att skapa en kultur och strukturer för ständiga förbättringar, en stark effektkultur samt styrning och ledning grundad på tillit, långsiktighet och samverkan.

Kommunens modell bygger på kommunens frivilliga och lagstyrda uppgifter. Kommunens uppgift sträcker sig nästan alltid över traditionella och organisatoriska gränser. När dem vi är till för har ett behov krävs ofta kontakt med flera olika delar av kommunens verksamhet. Samverkan och enkelhet är därför viktig för oss när vi ska erbjuda bästa möjliga Enköping.

Bild av kommunens modell för planering och uppföljning. Beskrivning finns i texten.

*nämnder tar i sin planering hänsyn till de kommunfullmäktigemål och indikatorer som berör nämndens verksamhet

Målbild för 2023 bryts ner i KF mål med tillhörande indikatorer inom respektive uppgift. Årliga prioriterade satsningar utifrån föregående års analys skapar förutsättningar för verksamheten att nå målen.

Kommunens uppgift

Sveriges kommuner är en av de viktigaste aktörerna för att utföra de uppgifter som samhället genom lagstiftning har tagit på sig, så också i Enköping. Det gör vi genom att tillhandahålla allt från förskola till äldrevård och underhåll och genom att utveckla och underhålla våra gemensamma resurser, som exempelvis vatten och avlopp. Utöver det lagstyrda erbjuder kommunerna även många tjänster till sina invånare som är mer eller mindre frivilliga.

Samlat kan dessa hundratals serviceerbjudanden beskrivas som sex samlade uppgifter som kommunen har ansvar för att leverera på bästa sätt till de som bor, verkar och vistas i Enköpings kommun. Kvaliteten och effektiviteten på den service som erbjuds och levereras skapar mycket av förutsättningarna för Enköpingsbornas livskvalitet och i förlängningen våra möjligheter att utveckla kommunen. Det är därför viktigt att ständigt jobba med samordning, utveckling och förbättring av kommunens serviceutbud så att vi erbjuder det som efterfrågas på bästa sätt.

För att kunna utveckla uppgifterna krävs att alla kommunens nämnder och bolag samverkar i såväl utveckling, planering, leverans och uppföljning för respektive uppgift. Det innebär också att kommunfullmäktige får bättre möjligheter att ta sitt övergripande helhetsansvar för kommunens utveckling genom att fokusera på hur de sex uppgifterna fullföljs och utvecklas.

De sex uppgifterna utgör, tillsammans med kommunens övergripande målbild för 2023 och nulägesanalysen, underlaget för kommunfullmäktiges mål för mandatperioden.

Skapa förutsättningar för delaktighet i samhällsutvecklingen och tilltro till demokratin

Sammanfattar uppgiften att skapa goda förutsättningar för Enköpingsborna att ta del av och påverka samhällsutvecklingen, direkt eller indirekt genom sina folkvalda. Förutsättningar för det skapas till exempel genom tydliga och transparenta politiska processer men också direkt med medborgarna genom information, medborgarddialog och insyn i kommunens gemensamma angelägenheter.

Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande

Sammanfattar vår uppgift att ge alla, från små barn till vuxna, förutsättningar att utveckla och utbilda sig, för att ge alla Enköpingsbor bra förutsättningar i livet och möjligheten att kunna leva ett självständigt liv.

Skapa förutsättningar för att leva ett självständigt liv

Sammanfattar vår uppgift att ge stöd till de enskilda och familjer i alla åldrar som behöver samhällets hjälp för att utifrån sina egna förutsättningar och behov kunna leva ett självständigt, aktivt och tryggt liv.

Skapa förutsättningar för gemenskap, aktiviteter och upplevelser

Sammanfattar uppgiften att, med särskilt fokus på barn och ungdomar, skapa förutsättningar för ett attraktivt kultur- och friluftsliv, idrottande och sociala träffpunkter som utvecklar Enköpingsbornas livskvalitet, bidrar till en meningsfull fritid samt stärker våra besökares bild av Enköping.

Skapa förutsättningar för en hållbar och trygg livsmiljö

Sammanfattar vår uppgift att långsiktigt och kontinuerligt bevara, vårda och utveckla hela kommunens miljöer, infrastruktur, skyddsfunktioner och samhällsbyggande på ekonomiskt, socialt, och ekologiskt hållbara sätt som förhindrar olyckor och skapar trygghet samt hälsosamma och goda miljöer för alla generationer.

Skapa förutsättningar för ett mångfasetterat näringsliv och en bred arbetsmarknad

Sammanfattar vår uppgift att göra kommunen attraktiv genom att skapa gynnsamma villkor för företag och arbetsgivare, bland annat genom att arbeta innovativt med att utveckla kompetensförsörjning, ha en god och effektiv offentlig service samt goda kommunikationer.

Målbild 2023

Med kommunens uppgifter som bas har en målbild för 2023 skapats. Målbilden ansluter till Enköpings vision 2030. Visionen är en beskrivning av en önskan om hur framtiden ska bli. Målbilden 2023 markerar vad Enköping ska sträva mot under perioden 2020-2023.

Att beskriva en stad fyra år framåt i tiden kan lätt bli en lek med stora ord och svepande drag som egentligen inte säger så mycket. Därför har vi valt att beskriva en familjs vardag. Möt mamma Malin som jobbar inom hemtjänsten, pappa Anders som är egen företagare. De har två barn. Alva som går på gymnasiet, Linus som går på St:llian och de bor i LiIlkyrka.

En dag i familjens liv 2023

Alva och Linus sitter på linjebussen på väg hem. Kommunens samverkan med regionen har börjat ge resultat och nu kan man lättare ta sig hem även om man inte tar skolbussen. Linus är nöjd med sig själv, han har just klarat av ett prov i svenska. Att det ändå gått så bra, trots hans dyslexi, beror mycket på det extra stöd han fått genom åren från speciallärare och specialpedagoger. Redan tidigt upptäcktes Linus svårigheter och han har haft stöd redan från lågstadiet. Att det inte bara är Linus det går bra för utan att skolan som helhet äntligen visar på en tydlig positiv trend när det gäller elever som går ut nian med gymnasiebehörighet är något han inte ägnar en tanke. Han och kompisarna planerar att hänga en stund på torget efter skolan i morgon. Satsningen på" Årets stadskärna 2025" har bidragit till att livet och rörelsen på torget och kvarteren runt om har ökat. Nu finns där massor att göra. Det enda som stör bilden är byggarbetsplatsen på stadshotellstomten, men så fort det är klart kommer det att bli ännu bättre.

Alva sitter ett par rader bakom Linus tillsammans med sin flickvän. De diskuterar nya gymnasieskolan och konstaterar att trots att det är så många människor som rör sig i den är den trivsam. Faktum är att det brottsförebyggande arbetet som kommunen gör tillsammans med andra aktörer under namnet "Tryggare Enköping" märks tydligt. Allt fler platser upplevs som trygga, något som Alva och hennes flickvän uppskattar. De konstaterar hur nöjda de är med att ha valt gymnasiet i Enköping. Skolan har ett bra rykte och fler och fler går ut med examen eller

studiebevis. De ser fram mot att söka vidare till högskolan. De ser också fram mot att gå och lyssna på kompisarna som har spelning på det nyrenoverade Kulturhus Joar i helgen.

Anders sitter tillsammans med Ahmed och diskuterar utbyggnaden han vill göra hemma på huset. Anders är imponerad över hur lätt det har varit att komma i kontakt med kommunen och få till de bygglov och tillstånd som krävs. Kommunens kontaktcenter har varit oerhört hjälpsamma och kunnat svara på många frågor direkt. Där det har krävts lite mer har det varit enkelt att boka in en tid med bygglovshandläggare via kommunens e-tjänst. Faktum är att Anders kunnat skicka in alla handlingar vi e-tjänster. Det märks att Enköping håller på att digitaliseras. Han har även märkt en tydlig skillnad på hur miljöinspektörerna bemöter honom som företagare men ska han vara ärlig så är nog förändringen ömsesidig, det finns helt enkelt en större förståelse för varandras roller. Anders konstaterar för sig själv att det nu för tiden är ganska enkelt att vara företagare i Enköpings kommun, man får mycket hjälp och stöd. Som när det gäller Ahmeds anställning. Ahmed fick jobb hos Anders via jobbcentrum, det har inte alltid varit jätteenkelt men stödet från kommunen har hela tiden funnits där.

Malin älskar sitt jobb i hemtjänsten. Kommunens fokus på kunden har även bidragit till ett fokus på medarbetarna längst ut i organisationen, och hon nu för tiden riktigt känner hon hur viktig hon är för kvaliten som levereras. Stämningen på jobbet är god och det känns att cheferna har tid att se varje medarbetare. Idag har hon tagit hemtjänstens elbil till Evert, en före detta lantbrukare som närmar sig 80-årsdagen. Evert har hjälp med städningen, men allt som oftast föredrar han att sitta och prata lite istället. Just idag diskuterar de hur skönt det är att kommunen äntligen visar att landsbygdens frågor har hög prioritet. Dialogen med kransorterna är levande och kransortsanalyserna har lett till konkreta åtgärder där kommunen tillsammans med det lokala näringslivet och föreningslivet samarbetar. Everts barn som har tagit över gården säger att det är stor skillnad, allt fler människor hittar till deras gårdsbutik tack vare kommunens kanaler. Enkla och hållbara kommunikationer har också gjort det lättare att ta sig till och från kransorterna och den omkringliggande landsbygden.

Evert själv är ganska nöjd med tillvaron, även om han ibland överväger att flytta in till något av alla boenden som finns att välja på. Enköpings kommun har under lång tid haft en hög kvalite på sin omsorg, och det gör att det känns tryggt men än så länge fortsätter han att träffa Malin från hemtjänsten.

Vår berättelse om familjen i Lillkyrka är en ögonblicksbild

Vår berättelse om familjen i LiIlkyrka är en ögonblicksbild som adresserar flera av kommunens prioriterade områden för de kommande åren. Kring kommunens uppgifter sker ett ständigt underhåll och förbättringsarbete för att de tjänster och den service som kommunen levererar ska vara aktuell och av god kvalitet.

Sedan 2015 har vi haft en anpassad mottagning av flyktingar. Klimatfrågorna och andra frågor kring hållbar utveckling har under de senaste åren också blivit påtagliga i kommunens arbete. Det

internationella perspektivet i kommunens arbete ökar kontinuerligt och märks numera i mycket av det vi gör. När det gäller hållbar utveckling är det något som genomsyrar all vår verksamhet.

Enköping 2023 skiljer sig vid en första betraktelse inte så mycket från Enköping 2019, men på många områden har vi gjort tydliga framsteg. Skolan visar bättre resultat, trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete är naturligt när vi skapar nya områden. Vi har en service ut mot våra medborgare som uppfattas som stöttande och mycket kan göras digitalt. Integrationen har ökat, fler har gått från utanförskap och försörjningsstöd till arbete och sysselsättning. De som bor på landsbygden upplever att de är en viktig del av vår kommun vars företagande bidrar till kommunens varumärke.

KF mål 2023

Kommunfullmäktiges målbild 2023 konkretiseras här i ett antal KF mål för var och en av de sex uppgifterna.

Kommunfullmäktiges mål har fokus på verksamheten och på de utmaningar och förbättringar som kommunens förtroendevalda ska leda utifrån. På detta sätt formas politikens viljeinriktning till prioriteringar som verksamheten genomför i form av aktiviteter.

När ett politiskt mål uppfylls ska det i första hand ha skapat ett värde för dem vi är till för. Om målen ska påverka ett beteende och vara inspirerande måste verksamheten kunna påverka måluppfyllelsen. Mål som medarbetare upplever att de kan arbeta mot och uppnå, skapar motivation och engagemang.

Mål med tillhörande bakgrundsinformation som stöd för riktningen mot FK-målen 2023

Målen är utformade så att alla nämnder behöver fundera över hur de ska bidra för att målet ska nås. Vissa mål berör naturligtvis vissa nämnder mer än andra, men samverkan kommer att krävas. Under vart och ett av målen finns en text där politiken vill förtydliga, inspirera och förklara hur man ser på dem. Dessa texter är alltså inte konkreta uppdrag utan en bakgrundsinformation till målet, en kompass som visar i vilken riktning vi behöver röra oss för att målet ska nås.

Skapa förutsättningar för delaktighet i samhällsutvecklingen och tilltro till demokratin

1. Det finns flera ändamålsenliga sätt att komma i kontakt med kommunen och man får snabbt svar på sina frågor

Enköpingsborna ska uppleva att det alltid är lätt att komma i kontakt med kommunen via någon av kommunens kommunikationskanaler för att snabbt få svar på sina frågor. Vi behöver därför utveckla fler kanaler för dialogen med medborgarna, så som chattar och ”brevkorgar” för sms.

2. Enköpingsborna känner förtroende för hur kommunen styrs och känner att de kan vara delaktiga i kommunens utveckling

Målet är att Enköpingsbornas känner förtroende för kommunen och demokratin. Transparens tror vi att vi når genom adekvat och aktuell information via kommunens olika kanaler. Målet adresserar också arbetet med att fånga upp medborgarnas behov och idéer, b l a genom samråd med invånare och företag.

3. De som bor på landsbygden känner att deras del av kommunen också utvecklas

Sammanhållningen mellan land och stad är viktigt för att Enköping ska utvecklas på ett bra sätt. En tydlig dialog och samverkan ska lyfta kommunens olika geografiska områden, genom exempelvis kransråd, landsbygdsstrateg och en förankrad landsbygdsstrategi.

Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande

4. Alla elever i grundskolan går ut 9:e klass med gymnasiebehörighet

Förbättrade resultat i grundskola är ett av våra prioriterade satsningsområden för perioden, en satsning som har ett specifikt mål. Vägen dit innebär sannolikt översyn av arbetssätt, arbetsmiljö, uppföljning och samverkan kring elevernas utveckling. Vill vi bygga en framtidens skola med entreprenöriell anda.

5. Alla elever fullföljer gymnasieskolan med examen

I slutändan vill vi att alla gymnasieelever fullföljer sin utbildning och tar en examen. Vägen dit innebär sannolikt översyn av arbetssätt, arbetsmiljö, uppföljning och samverkan kring elevernas utveckling.

6. Enköping är en attraktiv skolkommun för både personal, elever och föräldrar

Bra utbildningsmöjligheter är en av kommunens viktigaste framgångsfaktorer. Barn och elever som mår bra och utvecklas väl är grunden, men många andra faktorer som exempelvis lokaler, utemiljö, arbetsmiljö och anställningsvillkor bidrar också till att skapa bilden av Enköping som en bra skolkommun.

7. Alla elever och studerande får vägledning och stöd utifrån sina egna behov och förutsättningar

En av skolans viktigaste satsningar är att följa varje individ från förskolan till gymnasiet för att ge eleven det stöd eller den stimulans som behövs för att uppnå sina mål, och få bra förutsättningar för ett liv i balans. Motsvarande stöd behövs också för den som studerar inom vuxenutbildningen. Samverkan mellan olika funktioner inom kommunen är viktig, men också med privata och ideella aktörer.

Skapa förutsättningar för att leva ett självständigt liv

8. I Enköping har vi väl fungerande metoder och arbetssätt för integrering

Integration handlar om vårt arbete med att ge dem som av olika orsaker är i utanförskap en chans att leva självständigt och inkluderat. Och som möjliggör egen försörjning på en jämställd, jämlik och växande arbetsmarknad.

9. Personer i behov av stöd får det utifrån sina behov och på rätt nivå

Oavsett om stödet är tillfälligt eller långvarigt, ekonomiskt eller för fysiskt eller psykiskt hinder ska det ges på rätt nivå. Som kommun bör vi varken betraktas som generösa eller snåla, insatserna ska vara på rätt nivå.

10. Arbetssökande i Enköping får stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden eller i annan sysselsättning

I samverkan med andra hjälper vi människor som står utanför arbetsmarknaden att hitta en väg till studier, arbete eller annan sysselsättning.

Skapa förutsättningar för gemenskap, aktiviteter och upplevelser

11. Enköping har ett brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och upplevelser

Vi ska ha ett brett utbud av aktiviteter och upplevelser som är tillgängliga för alla. Utbudet är också välkänt av potentiella besökare. För att nå upp till målet behöver man förmodligen öka antalet aktiviteter i kransorterna samt renovera och utveckla Joar Blå till ett kulturhus.

12. Kommunens offentliga miljöer är inbjudande, trygga och tillgängliga

Kommunen har planer för uppgradering, skötsel och utveckling av sina utemiljöer i hela kommunen. Stadskärnan kring torget, ska utvecklas och locka både besökare och företag. Det arbetet ska bidra till att Enköping blir ”Årets stadskärna 2025”. Ge förutsättningar för öppna och inkluderande mötesplatser

13. Enköpings kommun har ett aktivt samarbete med föreningsliv och företagare i leveransen av service till invånarna

I framtiden kommer inte kommunen själv att kunna leverera på den servicenivå som många förväntar sig. Vi måste samarbeta med de föreningar och företagare som är engagerade i kommunen.

Skapa förutsättningar för en hållbar och trygg livsmiljö

14. Enköping är en klimatssmart, fossilfri och väl fungerande kommun där det är enkelt att ha en hållbar livsstil

Kommunen tar sitt ansvar för att uppnå klimatmålen och genom att ha bra samhällsfunktioner göra vardagen smidig för våra invånare att leva klimatsmart. Det behövs en integrerad syn på olika färdmedel och möjligheterna att kombinera dessa till en hel resa. Det offentliga bör uppmuntra och påskynda initiativ från näringslivet samt individuellt ansvarstagande för att spara energi och ställa om till förnybar energi och bränslen.

15. I kommunen tar vi ansvar för vår natur och bidrar till hållbara miljöer

Som kommun ska vi ta hand om vår natur och våra naturresurser så som vatten för att kommande generationer också ska kunna glädjas åt dem.

16. Enköpings kommun präglas av trygghet, jämställdhet och tillit

För skolan och omsorgen behöver värdegrundsarbetet vara levande på olika sätt för att verksamheterna ska präglas av trygghet, jämställdhet och tillit.

För våra medborgare som rör sig i våra offentliga miljöer behöver ”Tryggare Enköping” fortsätta utvecklas samtidigt som trygghet bör vara en faktor när vi formar nya bostadsområden och bygger till exempel nya skolor

17. Vi tar tillvara på landsbygdens och Mälarens resurser och möjligheter

Enköping är en landsbygdskommun vid Mälaren med tillgångar och möjligheter som har stor potential. I samverkan med människor och organisationer kan vi utveckla kommunen till gagn för Enköpingsborna och en växande besöksnäring.

18. Kransorternas utveckling och tillväxt är viktig för dess invånare, men även för den omkringliggande landsbygden

Kommunen har en, än tydligare roll som samhällsutvecklare i våra mindre orter. I samverkan med egna bolag och med marknaden ska potentialen tas tillvara. Utveckla den digitala infrastrukturen. Säkra en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning.

Skapa förutsättningar för ett mångfasetterat näringsliv och en bred arbetsmarknad

19. Enköping är en attraktiv kommun för företag och organisationer

Företag och organisationer (som t ex försvarsmakten och Fjärdhundraland) ska uppleva att kommunen är en bra part i deras utveckling

20. Enköping har en stark besöksnäring

Turism och besöksnäring har stor betydelse för sysselsättningen i Enköpings kommun, men också som ett sätt att marknadsföra Enköping.

Kommunfullmäktiges mål kompletteras med några mål som rör medarbetare och ekonomi. Det är tillhörande förutsättningar för att nå verksamhetens resultat.

KF mål 2023 - medarbetare

Enköpings kommun står inför utmaningar som kräver nya arbetssätt och nya lösningar. Vi tror att lösningen på våra utmaningar finns i en utveckling som drivs av kompetenta ledares och medarbetares kreativitet, inre motivation och vilja att bidra till ständiga förbättringar. Bra ledare ser vi dessutom som den enskilt viktigaste faktorn för att attrahera nya medarbetare och behålla befintliga. Bra ledare bidrar till en god arbetsmiljö.

Genom dynamiska arbetsplatser och coachande chefer ökar medarbetaregagemanget för invånarnas bästa.

Arbetet med att utveckla nya arbetssätt skall ske kontinuerligt och de gånger vi tvingas till rekryteringar blir att se över vad framtiden ställer för krav på organisationen och hur den tomma platsen kan fyllas för att ytterligare stärka förändringsarbetet.

De fyra målen för medarbetar­perspektivet

 1. Ökat medarbetarengagemang
 2. Ledare/chefer känner att de har rätt förutsättningar att göra ett bra jobb och utvecklas i sin roll
 3. Sjukfrånvaron i Enköping ska minska
 4. Kommunens personalomsättning är lägre än 10%

KF mål 2023 - långsiktiga finansiella mål

Resurser fördelas för att skapa förutsättningar att nå kommunfullmäktiges målbild 2023. Fördelningen sker utifrån att vår ekonomi är i balans och att resurserna används rätt och på ett effektivt sätt. I perspektivet ekonomi definieras både kortsiktiga och långsiktiga finansiella mål för kommunen. De kortsiktiga finansiella målen ingår i årsplanen varje år, medan de långsiktiga beslutas i kommunfullmäktiges långsiktiga plan och gäller fram till 2023.

De finansiella målen följs upp varje år i årsredovisningen. Om de kortsiktiga målen eller uppföljningen avviker på ett negativt sätt från de långsiktiga målen, ska kommande budgetar justeras för att uppnå de långsiktiga målen.

De tre långsiktiga finansiella målen

 1. Resultatet ska inte understiga 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning för perioden 2020-2023
 2. Soliditet ska inte understiga 20 procent för perioden 2020-2023
 3. Självfinansieringsgraden ska vara inom intervallet 50-100 procent för perioden 2020-2023

Resultat

Ett uthålligt positivt resultat som inte beror på engångsposter utan kommer från den ordinarie verksamheten är nödvändigt för kommunen. De kommande åren är investeringsplanen mycket omfattande. Kommunen kan använda flera finansieringsmöjligheter, kassaflöde och högre resultat, lånefinansiering, försäljning av befintliga tillgångar och effektivisering, ökade taxor och avgifter.

Med ett högre resultat minskar behovet av lånefinansiering.

Soliditet

Soliditet syftar till att bedöma betalningsförmågan på lång sikt. Begreppet soliditet används för att visa hur stor andel av tillgångarna som finansierats med eget kapital. En huvudregel är att ju större andel eget kapital desto högre och bättre är soliditeten. En soliditet på 100 procent innebär finansiering med enbart eget kapital och en soliditet på O procent innebär att det inte finns något eget kapital alls.

Självfinansieringsgrad

När den löpande driften har finansierats bör det helst återstå ett tillräckligt överskott för att investeringarna ska kunna finansieras med egna medel, årets resultat och avskrivningar. Detta kallas för självfinansieringsgraden. Om självfinansieringsgraden understiger 100 procent innebär det att kommunen antingen måste minska sin likviditet eller låna till investeringarna. Den omfattande investeringsplanen de kommande åren medför att självfinansieringsgraden är låg i början av perioden och även under hela perioden 2020-2023 men behöver öka för att på längre sikt vara 100 %.

Indikatorer

Kommunfullmäktiges mål mäts genom att en eller flera indikatorer är kopplade till dem. Indikatorer användas för att mäta resultat i form av förändrade tillstånd som en verksamhet ska bidra till, vilka uttrycks i form av kommunfullmäktiges mål. Indikatorerna kan också underlätta kommunikation och bedömning av utveckling mot måluppfyllelse, både internt i organisationen och externt.

En indikator mäter alltid bara en avgränsad del av ett mål. Indikatorn är inte en absolut sanning utan ska ses som en indikation på att målet är uppnått eller att man är på rätt väg. En indikator pekar på att något har hänt men ger inte svar på varför det hände. Resultatet kan sticka ut mot tidigare år om det var avsevärt bättre eller sämre förra året. Det kan också vara fråga om en långsam trend som utvecklar sig över många år och som man behöver analysera orsakerna till.

Nämnderna ska, utifrån beslutade kommunfullmäktigemål, ta fram relevanta indikatorer som ett förslag till kommunfullmäktige. Indikatorerna beslutas av kommunfullmäktige december 2019.

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att verksamhet och ekonomi styrs på både kort och längre sikt. En förutsättning är att varje generation står för de kostnader de ger upphov till, annars drabbas kommande generationer. För att uppnå en god ekonomisk hushållning krävs en ekonomi i balans, att resurserna används för rätt ändamål och på ett effektivt sätt.

Kommunstyrelsen ska ta fram förslag på hur uppföljning av mål och indikatorer ska ske, för att svara på frågan om kommunen har en god ekonomisk hushållning. Beslut om hur uppföljningen ska ske tas av kommunfullmäktige december 2019.

Systematisk planering och uppföljning

Nedan beskrivs det systematiska planerings- och uppföljningsarbetet på en övergripande politisk nivå vilken bygger på verksamhetens analyser. Rutiner med årshjul arbetas fram under 2019.

Bild på det systematiska planerings- och uppföljningsarbetet. Beskrivning i texten.

Planering i kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020-2023

Den politiska planeringen utgår från att kommunfullmäktige prioriterar och fastställer de mål som ska uppnås 2023. Den långsiktiga planen innehåller en målbild för 2023 som konkretiseras i kommunfullmäktiges mål kopplade till kommunens uppgift. Målen följs upp med hjälp av en eller flera indikatorer som anger nuläge och önskat läge. Kommunfullmäktige tar beslut om kommunfullmäktiges mål och indikatorerna som hör ihop med målen. Kommunfullmäktige beslutar också vilka mål som ska ha ett särskilt fokus under perioden. Nämnderna följer de mål som riktar sig till dem.

Planering i nämndens långsiktiga plan 2020-2023

Nämnden uttrycker i en långsiktig plan för 2020-2023 sin politiska vilja, styrning och resursfördelning utifrån hela nämndens ansvarsområde. Planen bygger på kommunfullmäktiges mål och nämndens reglemente. Den innehåller de av kommunfullmäktiges mål som riktar sig till nämnden. I planen finns även de indikatorer kommunfullmäktige adresserat till nämnden.

Planering i kommunfullmäktiges och nämndernas årsplan

Årsplanen innehåller satsningar i verksamheten samt finansiella prioriteringar i form av finansiella mål och rambudget per nämnd. Justeringar av kommunfullmäktiges mål och indikatorer kan ske, utifrån föregående års analys.

Genomföra verksamhet på tjänstemannanivå

Vår verksamhet genomförs med ett gemensamt fokus på alla nivåer och över nämndgränser med en kultur som bygger på ett starkt engagemang för uppgiften och den effekt vi vill åstadkomma.

Följa upp och analysera verksamheten i kommunfullmäktiges och nämndernas årsredovisning

Kommunens uppföljning börjar med att information samlas in och analyseras och avslutas med slutsatser och åtgärdsförslag på olika nivåer. Analys handlar om att dela upp något i mindre delar men måste också göras i samverkan mellan nämnder för att vi ska få grepp om helheten. Delarna granskas och därefter görs jämförelser som gör en ökad förståelse möjlig. Syftet med analysen är att förstå och att få det underlag som behövs för att kunna fatta välgrundade beslut om utveckling och förbättring ur ett helhetsperspektiv och vad som ska prioriteras kommande år.

Tidsplan för kommunfullmäktiges planering och uppföljning 2020

Planering

 • Kommunfullmäktigebeslut långsiktig plan 2020-2023 och budget 2020 med plan för 2021-2022, 10 juni 2019.
 • Nämndbehandling indikatorer, oktober.
 • Nämndbehandling långsiktig plan 2020-2023 med budget 2020, oktober.
 • Kommunfullmäktigebeslut indikatorer, 9 dec 2019.
 • Kommunfullmäktige antar nämndernas långsiktiga planer 2020-2023 med budget 2020, 9 dec 2019.

Uppföljning

 • Delårsrapport jan-april behandlas i kommunstyrelsen, maj 2020.
 • Delårsbokslut jan-aug behandlas i kommunfullmäktige, november 2020.
 • Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2020, april 2021.